ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2014

TA NEA TOY "EEE" (EΒΔΟΜΑΔΑ 11η)


+++
 «Ἐργαστήριο
 κκλησιοποιημένης  Εἰκονογραφίας»


ΕΒΔΟΜΑΔΑ 11ηἈνδρικὸ Τμῆμα Ἐπιμονὴ στὸ χρῶμα,...


...ὥστε νὰ γίνουν πλήρως κατανοητὲς καὶ νὰ ἀφομοιωθοῦν
οἱ τρεῖς παράμετροι, τὶς ὁποῖες ἐξετάζουμε: ...χροιά, φωτεινότητα, ἔνταση.


Θεωρητικὴ ἀναφορὰ στὴν τεράστια διαφορὰ
τῆς Ὀρθόδοξης καὶ τῆς Δυτικῆς εἰκαστικῆς ἀπόδοσης,
βάσει τοῦ κειμένου τῆς πρόσφατης Εἰκονολογικῆς Παρέμβασης, «Γιὰ ποιά Εἰκόνα οἱ τόσοι ἀγῶνες;».

Διάλειμμα καὶ εὐκαιρία γιὰ μιὰ ματιὰ στὸν μεγάλο Θεοφάνη τὸν Κρῆτα,...

  
...ἀλλὰ καὶ στὴν Γέννηση τοῦ Παιδικοῦ Τμήματος.


Στὴν συνέχεια τῶν χαρακτηριστικῶν τοῦ προσώπου,...


...τὸ πιὸ σημαντικό:


Τὸ μάτι  
* * *


Γυναικεῖο Τμῆμα
 Ἡ Σύναξη τοῦ Τμήματος πραγματοποιήθηκε,
λόγῳ τῆς Ἀργίας τῆς Θεομητορικῆς Ἑορτῆς
τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, Τετάρτη, ἀντὶ Πέμπτης,
καὶ ἀφιερώθηκε στὴν
 μόνη ἐν γυναιξί, εὐλογημένη Ἁγνὴ καὶ Ἀειπάρθενο Κόρη,...

Ἐδῶ τὸ Χρονικὸ τῆς Συνάξεως

* * *


Παιδικὸ Τμῆμα


  
Ἀναφορὰ στὸν μεγάλο «ἄγνωστο» Ἅγιο τῆς ἡμέρας:
Ἀμφιλόχιο ἸκονίουἈντιγραφὴ τῆς Παράστασης τῆς Γέννησης στὸ ριζόχαρτο,...
 

 

 ...μὲ τὴν συμμετοχὴ μικρῶν καὶ μεγάλων,...

...ἐνῶ οἱ διάφορες ἄλλες δραστηριότητες... τῆς δημιουργικῆς αὐτῆς Σύναξης συνεχίζονται.
 

Τὰ παιδιὰ κατατάσσονται σὲ τρεῖς Ὁμάδες δράσης:


...τὴν Κίτρινη,...


...τὴν Κόκκινη καὶ τὴν Γαλάζια,...


...καὶ μὲ τὴν συντονισμένη συνεργασία καὶ βοήθεια...


...τῶν Συντονιστῶν τοῦ Προγράμματος... 
 

...ἀρχίζουν μὲ χαρὰ καὶ μεράκι τὸ πέρασμα τῶν προπλασμῶν,
γιὰ νὰ συνεχίσουν τὸ ἑπόμενο Σάββατο.
 

Πρὶν τὸ τέλος ἕνα μικρὸ δωράκι: Τὸ Δωδεκάορτο
μὲ ἀσκήσεις χρωματισμοῦ.
* * *


 Ἁγιογράφηση -Ἐλεύθερη παρακολούθηση  


Δόξα τῷ Θεῷ, πάντων ἕνεκεν!»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ

6986 51 91 95
Ἱεροδιάκονος Γαβριὴλ


+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου