+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2011

Το παραδεισένιο περιστεράκι της Αγιογραφίας (Μέρος Ι΄, Ο 'Αγιος Αντώνιος ο Μέγας)

--

Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ
Μνήμη: 17η Ἰανουαρίου


...«Ὁ σιδηρουργός, εἶχε διδάξει ὁ Ἅγιος,
ὅταν ἀρχίζη νὰ κτυπᾶ τὸ σίδερο στὸ ἀμόνι του,
γνωρίζει βεβαίως ἀπὸ πρὶν τί θὰ φτιάξη:
ὑνί, τσάπα, κασμὰ ἢ ὁτιδήποτε ἄλλο σιδερικό,
καὶ ἐργάζεται καὶ κτυπᾶ τὸ σίδερο,
σὲ κάθε περίπτωση μὲ τὸν ἀνάλογο τρόπο.
Ἂν ὅμως κτυπᾶ δίχως σκοπὸ καὶ συγκεκριμένο στόχο,
δὲν πρόκειται νὰ κατορθώση τίποτα.
Ματαίως κοπιάζει καὶ ἱδρώνει»...

...Στὴν Ὀρθόδοξη Εἰκόνα,
γιὰ τὴν τιμὴ τῆς ὁποίας ἀγωνίστηκαν ῾῾μέχρις αἵματος᾿᾿
τόσοι καὶ τόσοι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας,
δὲν εἶναι σωστὸ καὶ τίμιο νὰ γίνεται ὅ,τιδήποτε
αὐθαίρετα, ῾῾τυχαῖα᾿᾿, χωρὶς λόγο.
Πρέπει πάντοτε νὰ ὑπάρχη κάποιος
πολὺ συγκεκριμένος καὶ ἱερὸς στόχος...

...διότι «γιὰ ὅλο τὸ κακὸ ποὺ ὑπάρχει στὸν κόσμο,
καὶ ὅλοι γευόμεθα τοὺς πικροὺς καρπούς του,
αἰτία εἶναι ἡ αὐθαιρεσία».


Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ Εἰκονογραφικὸ Ἐγχειρίδιο
"Τὸ Παραδεισένιο Περιστεράκι τῆς Ἁγιογραφίας"

--

Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2011

Αφιέρωμα στον Αγ. Αυξέντιο (Μέρος Β΄, το φόρεμα)

--


ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΑΥΞΕΝΤΙΟ

(ΜΕΡΟΣ Β΄, ΤΟ ΦΟΡΕΜΑ)--

Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2011

Εικονολογικός διάλογος 2011Α

--
Μ.γ.Γ. είπε...

Ἕνας ἐκτροχιασμὸς ἀρχίζει ἀπὸ μία ἀπειροελάχιστη παρέκκλισι. Αὐτὸ συμβαίνει καὶ μὲ τὶς διάφορες αἱρέσεις. Στὴν ἀρχὴ φαίνεται κάτι ἀσήμαντο, ἀλλὰ τὸ τέλος εἶναι φοβερό.
Ὅταν ἀναφέραμε τὸ ἐρώτημά μας δὲν εἴχαμε στὴν σκέψι μας κάτι τέτοιο, διότι μόλις τώρα τὸ μάθαμε, ἀπὸ ἐσᾶς, στὶς λεπτομέρειές του. Ὁπωσδήποτε ἡ σχέσις ὑφίσταται καὶ μπορεῖ νὰ πάρη πολὺ σοβαρὲς διαστάσεις, ὅπως καταλαβαίνουμε ὅλοι. Εἶναι μία ἀπὸ τὶς πολλὲς "προκλήσεις" τῆς δύσκολης ἐποχῆς μας, τῆς ἐποχῆς "τῆς ἀποστασίας" ὅπως πολλὲς φορὲς ἔχουμε ἀκούσει τοὺς Πατέρες μας νὰ τὴν ἀποκαλοῦν...
Γιὰ ἄλλη μία φορὰ λοιπὸν ἡ ἔκκλησί Σας γιὰ "παραμονὴ σὲ ὅτι μᾶς παραδόθηκε" ἀκούγεται ἀνάλογη μὲ τὸ "Στῶμεν καλῶς, στῶμεν μετὰ φόβου· πρόσχωμεν...".
Εἴθε ὁ Θεὸς νὰ μᾶς στερεώση καὶ νὰ μᾶς δώση τὴν δύναμι ποὺ ἀπαιτεῖται...


Εὐχ.

Στατιστικές Δεκεμβρίου 2010 - Ιανουαριου 2011

--
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011
Εὐχαριστίες σὲ ὅσους παρακολουθοῦν τὸ Ἱστολόγιο
καὶ βοηθοῦν τὴν ἀνοδικὴ πορεία του.

--

Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2011

Το παραδεισένιο περιστεράκι της Αγιογραφίας Θ΄


--


Η ΔΙΨΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΥ


Ἡ δίψα τοῦ Ἁγιογράφου γιὰ μάθηση, προκειμένου νὰ γνωρίζη
ὅλο καὶ βαθύτερα καὶ πλατύτερα καὶ ὑψηλότερα
τὴν εὐλογημένη Τέχνη καὶ Ἐπιστήμη, τὴν ὁποία ὑπηρετεῖ,
ὀφείλει νὰ εἶναι μεγάλη καὶ συνεχής.


Ὁ μακαριστός, μεγάλος Δάσκαλος τῆς Ἁγιογραφίας,
ἀείμνηστος Φώτης Κόντογλου, διδάσκει
ὅτι ὁ Ἁγιογράφος πρέπει νὰ αἰσθάνεται
καὶ νὰ εἶναι μαθητὴς μέχρι τὰ γηρατειά του...

...Ἡ ξενάγηση στοὺς θησαυρούς, ποὺ εἶναι κρυμμένοι
στοὺς χιλιάδες τόμους τῆς Μοναστηριακῆς Βιβλιοθήκης,
μοιάζει μὲ μία ἀπολαυστικὴ καλοκαιρινὴ ἐκδρομὴ
ἀνάμεσα σὲ νοερὰ βαθύσκια πλατάνια,
στὸ βάθος μιᾶς κατάφυτης, δροσερῆς κοιλάδας.
Παραδεισένια πουλιά, κρυμμένα στὰ χρυσὰ φυλλώματα,
κελαϊδᾶνε γλυκύτατα τὶς προαιώνιες ἀλήθειες
καὶ γάργαρα ρυάκια μὲ κρυστάλλινα νερὰ ποτίζουν τὶς δυνατές,
γεμᾶτες ὑγεία, σοφία καὶ δύναμη ρίζες τους.

Τὸ βλέμμα τῆς ψυχῆς παρασύρεται στὴν ἥσυχη ροή τους
ὡς τὴν γαλήνια θάλασσα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ,
ποὺ ἁπλώνεται ἀκατάλυπτα ἀπέραντη, ἀγκαλιάζοντας τὰ πάντα.
..


Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ Εἰκονογραφικὸ Ἐγχειρίδιο
"Τὸ Παραδεισένιο Περιστεράκι τῆς Ἁγιογραφίας"

--

Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2011

Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2011

Τίμιος Πρόδρομος


«Μετανοεῖτε, ἤγγικε γὰρ ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν»

----

Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2011

Άγια Θεοφάνια (Αγ. Ιωάννου Χρυσοστόμου)

--...Τί ποιεῖς, Δέσποτα; καὶ ἄνω Υἱὸς βασιλέως,
καὶ κάτω Υἱὸς βασιλέως· καὶ οὐδαμῶς σκῆπτρον βασιλικόν;
Δεῖξόν σου τὴν ἀξίαν· τί μόνος καὶ λιτὸς παραγέγονας;
ποῦ Σου τὸ τῶν ἀγγέλων στῖφος; ποῦ τὸ τῶν ἀρχαγγέλων τάγμα;
ποῦ Σου ἡ ἑξαπτέρυγος τῶν Χερουβὶμ λειτουργία;
...


Διαβᾶστε ὁλόκληρο τὸν Λόγο τοῦ Ἁγίου ἐδῶ

--

Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2011

Η Επιστήμη βοηθά στην κατανόηση μιας Εικόνας...και ακόμη περισσότερο

--


Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΒΟΗΘΑ
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
...ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ

«...14 Καὶ εἶπεν ὁ θεός Γενηθήτωσαν φωστῆρες ἐν τῷ στερεώματι
τοῦ οὐρανοῦ εἰς φαῦσιν τῆς γῆς τοῦ διαχωρίζειν ἀνὰ μέσον τῆς ἡμέρας
καὶ ἀνὰ μέσον τῆς νυκτὸς καὶ ἔστωσαν εἰς σημεῖα καὶ εἰς καιροὺς καὶ εἰς ἡμέρας
καὶ εἰς ἐνιαυτοὺς 15 καὶ ἔστωσαν εἰς φαῦσιν ἐν τῷ στερεώματι τοῦ οὐρανοῦ
ὥστε φαίνειν ἐπὶ τῆς γῆς. καὶ ἐγένετο οὕτως. 16 καὶ ἐποίησεν ὁ θεὸς
τοὺς δύο φωστῆρας τοὺς μεγάλους, τὸν φωστῆρα τὸν μέγαν εἰς ἀρχὰς τῆς ἡμέρας
καὶ τὸν φωστῆρα τὸν ἐλάσσω εἰς ἀρχὰς τῆς νυκτός, καὶ τοὺς ἀστέρας.

17 καὶ ἔθετο αὐτοὺς ὁ θεὸς ἐν τῷ στερεώματι τοῦ οὐρανοῦ ὥστε φαίνειν
ἐπὶ τῆς γῆς 18 καὶ ἄρχειν τῆς ἡμέρας καὶ τῆς νυκτὸς καὶ διαχωρίζειν
ἀνὰ μέσον τοῦ φωτὸς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σκότους. καὶ εἶδεν ὁ θεὸς ὅτι καλόν.
19 καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωί, ἡμέρα τετάρτη...»
(Γένεσ. 1:1, §14-19)--

Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2011

Υπερηφάνεια (Αγ. Ιωάννου της Κροστάνδης)

--


Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κροστάνδης


ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ

« Ὁ Θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται,
ταπεινοῖς δὲ δίδωσι Χάριν
»

...
Πρέπει να προσέχεις στο έπακρο να μην συγκρίνεις τον εαυτό σου
με τους άλλους από οποιαδήποτε άποψη,
αλλά να τοποθετείς τον εαυτό σου χαμηλότερα απ' όλους,
έστω κι αν στην πραγματικότητα είσαι σ' οτιδήποτε καλύτερος
από πολλούς ή ίσος με πάρα πολλούς.
Κάθετι μέσα μας είναι από τον Θεό· δεν είναι δικό μας.

«…Τούτο ουκ εξ υμών, Θεού το δώρον, ουκ εξ έργων,
ίνα μη τις καυχήσηται»

(Εφεσ. 2,8-9)...

Ολόκληρο το κείμενο εδώ

--

Σάββατο 8 Ιανουαρίου 2011

Ευχές για 2011 και ...Δόξα τω Θεώ!

--

ΠΟΛΛΕΣ ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ
ΚΑΙ ΔΟΞΑ Τῼ ΘΕῼ ΝΑ ΛΕΜΕ, ΟΧΙ ΣΤΗ ΓΚΡΙΝΙΑ...
Δόξα τῷ Θεῷ, Δόξα τῷ Θεῷ, Δόξα τῷ Θεῷ...
Νὰ δοξάζετε τὸν Θεό καὶ ὄχι τὴν γκρίνια.
Ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Θεμιστοκλής Αδαμόπουλος
από την Σιέρρα Λεόνε μιλάει με την γλώσσα της αλήθειας και αφυπνίζει...

"Να δοξάζετε τον Θεό και όχι την γκρίνια"...


--


Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2011

Χριστούγεννα και Θεοφάνια

--

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ ΘΕΟΦΑΝΙΑ
«...Τούτου ένεκα ο και φιλάνθρωπος
και κοινός πάντων Σωτήρ,
ο του Θεού Λόγος, λαμβάνει εαυτώ σώμα...».
Λαμβάνει λοιπόν σώμα ανθρώπινο, γίνεται άνθρωπος
σε όλα, εκτός από την αμαρτία,
και δείχνει σε μας όχι μόνο
τον χαμένο Παράδεισο
και την χαμένη δόξα,
αλλά και την αξία της επίγειας ζωής...

...Την Θεοφάνεια της Γεννήσεως
ακολουθεί η Θεοφάνεια της Βαπτίσεως.
Η Θεοφάνεια της Αγίας Τριάδος.
Της Τριάδος που φανερώθηκε
κατά την Βάπτιση του Χριστού
στον Ιορδάνη...