+ + +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022

Τρίτη 14 Ιουνίου 2022

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ Ο ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ

+++Μνήμη: 1η Ἰουνίου+++

Σάββατο 11 Ιουνίου 2022

ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΥΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ (ΟΥΡΑΝΙΕΣ ΣΠΙΘΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΓΕΙΟ ΣΚΟΤΑΔΙ)

++++++

Παναγία «Εγγυήτρια των αμαρτωλών»

+++

 

ΠΑΝΑΓΙΑ «ΕΓΓΥΗΤΡΙΑ ΤΩΝ ΑΜΑΡΤΩΛΩΝ»
 
Σύναξις: 7ῃ Μαρτίου, 29ῃ Μαΐου καὶ Πέμπτη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 
 
 
...Στὴν ἱερὰ Εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς «Ἐγγυήτριας τῶν Ἁμαρτωλῶν», 
ἡ Θεοτόκος εἰκονίζεται μὲ τὸ Θεῖο Βρέφος στὸ ἀριστερό Της χέρι·
Χριστὸς σφίγγει μὲ τὰ δύο χεράκια Του τὸ δεξὶ χέρι τῆς Μητέρας Του, 
ὅπως συνηθίζεται ὅταν γίνεται μία συμφωνία.
Στὶς τέσσερις γωνίες τῆς Εἰκόνος ὑπάρχει ἡ ἡξῆς ἐπιγραφὴ σὲ στίχους: 
 
«Ἐγὼ εἶμαι ἡ Ἐγγυήτρια τῶν ἁμαρτωλῶν πρὸς τὸν Υἱόν Μου· 
Ἐκεῖνος Μοῦ ἔδωσε τὰ χέρια Του γι᾿ αὐτούς, ὅτι πάντοτε θὰ Μὲ ἀκούη, 
ὥστε ὅσοι Μοῦ ἀπευθύνουν πάντοτε τὸ “Χαῖρε”, 
θὰ ζητήσουν διὰ μέσου Ἐμοῦ νὰ χαίρωνται αἰωνίως». 
 
Πόση παρηγορία δίνουν αὐτὰ τὰ λόγια στοὺς πιστούς,
ὅτι ὁ Χριστός μας «ἔδωσε τὰ δύο χεράκια Του»,
δηλαδὴ ἔκανε συμφωνία, ὑποσχέθηκε ἐπισήμως στὴν Μητέρα Του,
ὅτι θὰ ἀκούη πάντοτε τὶς προσευχές Της!... 
 
 
+++

Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022

ΣΤΟ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ

+++


ΣΤΟ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ

Ἀπολυτίκιον Ψυχοσάββατου.
Ἦχος πλ. δ´
 
Ὁ βάθει σοφίας φιλανθρώπως πάντα οἰκονομῶν,
καὶ τὸ συμφέρον πᾶσιν ἀπονέμων,
μόνε Δημιουργέ, ἀνάπαυσον Κύριε
τὰς ψυχὰς τῶν δούλων Σου·
ἐν Σοὶ γὰρ τὴν ἐλπίδα ἀνέθεντο,
τῷ ποιητῇ καὶ πλάστῃ καὶ Θεῷ ἡμῶν.  Τῇ ἐκ νεκρῶν Ἐγέρσει Σου Χριστέ, οὐκέτι ὁ θάνατος,
κυριεύει τῶν θανόντων εὐσεβῶς· διὸ αἰτοῦμεν ἐκτενῶς,
τοὺς Σοὺς δούλους ἀνάπαυσον, ἐν αὐλαῖς Σου,
καὶ ἐν κόλποις Ἀβραάμ, τοὺς ἐξ Ἀδὰμ μέχρι σήμερον,
λατρεύσαντάς Σοι καθαρῶς, Πατέρας καὶ Ἀδελφοὺς ἡμῶν,
φίλους ὁμοῦ καὶ συγγενεῖς, ἅπαντα ἄνθρωπον,
τὰ τοῦ βίου λειτουργήσαντα πιστῶς, καὶ πρὸς Σὲ μεταστάντα
πολυειδῶς καὶ πολυτρόπως ὁ Θεός, καὶ ἀξίωσον τυχεῖν
τῆς οὐρανίου βασιλείας Σου.

Ἐξαποστειλάριον.
Ὁ οὐρανὸν τοῖς ἄστροις.

Ὁ καὶ νεκρῶν καὶ ζώντων, ἐξουσιάζων ὡς Θεός,
ἀνάπαυσον τοὺς Σοὺς δούλους, ἐν ταῖς σκηναῖς τῶν ἐκλεκτῶν·
εἰ γὰρ καὶ ἥμαρτον Σῶτερ, ἀλλ᾿ οὐκ ἀπέστησαν ἐκ Σοῦ.

+++

Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022