+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Τρίτη 30 Αυγούστου 2016

H ΟΣΙΑ ΡΑΔΕΓΟΝΔΙΑ (ΜΕΡΟΣ B΄)


+++


H ΟΣΙΑ ΡΑΔΕΓΟΝΔΙΑ (ΜΕΡΟΣ B΄)

+++

Δευτέρα 29 Αυγούστου 2016

Σάββατο 27 Αυγούστου 2016

ΣΤΗΝ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

+++ΣΤΗΝ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ +++

Πέμπτη 25 Αυγούστου 2016

Τρίτη 23 Αυγούστου 2016

Δευτέρα 22 Αυγούστου 2016

ΑΓ. ΑΡΧΙΔΙΑΚΟΝΟΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ (ΕΤΙ ΚΑΙ ΕΤΙ ΔΕΗΘΩΜΕΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ...)

+++Ὁ Ἅγιος Ἀρχιδιάκονος Λαυρέντιος

Μνήμη: 10 Αυγούστου


Ἀπολυτίκιον.
Ἦχος γ΄. Τὴν ὡραιότητα.


Τῷ θείῳ Πνεύματι, καταυγαζόμενος,

ὡς ἄνθραξ ἔφλεξας, πλάνης τὴν ἄκανθαν,
Ἀρχιδιάκονε Χριστοῦ, Λαυρέντιε Ἀθλοφόρε,
ὅθεν ὡς θυμίαμα, λογικὸν ὁλοκαύτωσαι,
Τῷ σὲ μεγαλύναντι, τῷ πυρὶ τελειούμενος,
διό τούς σὲ τιμώντας θεόφρον,
σκέπε ἐκ πάσης ἐπήρειας.


+++

Η Ευσεβής Αυτοκράτειρα και Υπέρμαχος των Αγίων Εικόνων Ειρήνη η Αθηναία

+++

Η ΕΥΣΕΒΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΕΙΡΑ
ΚΑΙ ΥΠΕΡΜΑΧΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ
ΕΙΡΗΝΗ Η ΑΘΗΝΑΙΑ
(Μνήμη: 9ῃ Αὐγούστου)
Ἡ εὐσεβὴς Εἰρήνη ἦταν σύζυγος τοῦ αὐτοκράτορα Λέοντος Δ΄
καὶ καταγόταν ἀπὸ τὴν Ἀθήνα.
Ἐνῶ ὁ διωγμὸς κατὰ τῶν ἱερῶν Εἰκόνων συνεχιζόταν ἀμείωτος
ἀπὸ τὸν σύζυγό της, αὐτὴ συνέχιζε νὰ τὶς τιμᾶ κρυφά.
Ὅταν ἀποκαλύφθηκε ὁ αὐτοκράτορας σταμάτησε
νὰ ἔχει μαζί της ὁποιαδήποτε σχέση.
Μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Λέοντος, ἡ Εἰρήνη ἀνέλαβε τὴν κηδεμονία
τοῦ δεκάχρονου υἱοῦ της Κωνσταντίνου καὶ διακυβέρνησε
ὡς ἀντιβασίλισσα τὴν Αὐτοκρατορία γιὰ δέκα σχεδὸν χρόνια.


Φρόντισε
γιὰ τὴν ἐκλογὴ τοῦ Ἁγίου Ταρασίου στὸν Πατριαρχικὸ θρόνο,

καὶ συνεκάλεσαν μαζὶ τὴν Ἁγία Ἐβδόμη Οἰκουμενικὴ Σύνοδο,
στὴν Νίκαια τῆς Βιθυνίας τὸ 786, ἡ ὁποία ἐπεκύρωσε
τὴν τιμὴ καὶ προσκύνηση τῶν σεπτῶν Εἰκόνων.
Ἔχαιρε τῆς ἀγάπης
τοῦ λαοῦ της, ἕνεκα τῆς εὐσεβείας της,

τῶν πολλῶν κοινοφελῶν ἔργων, τὰ ὁποῖα φιλοπόνως ἐνήργησε,
ὅπως ἀνεγέρσεις Μοναστηρίων, Ναῶν, ξενώνων,
νοσοκομείων,
κοιμητηρίου γιὰ τοὺς πτωχούς κ.
ἄ. , ἀλλὰ καὶ τῶν φορολογικῶν
ἐλαφρύνσεων,
τὶς ὁποῖες φιλανθρώπως φερομένη κατόρθωσε νὰ ἐπιτύχει.
Ἀφοῦ ἐκτοπίστηκε ἀπὸ τὸν υἱό της Κωνσταντῖνο τὸ 790,
ἐκλήθη κατόπιν καὶ πάλι νὰ συμβασιλεύση μαζί του
καὶ ὑπῆρξε ἡ πρώτη γυναίκα ποὺ ἐστέφθη αὐτοκράτειρα.
Ὅταν ἀργότερα ἐκθρονίστηκε ἀπὸ τὸν Νικηφόρο τὸν Α΄,
ἀποσύρθηκε σὲ Μονή, τὴν ὁποία ἡ ἴδια εἶχε ἱδρύσει στὴν Πριγκηπόνησο
καὶ κατόπιν ἐξορίσθηκε στὴν Λέσβο,
ὅπου καὶ παρέδωσε
ἐν βαθυτάτῃ μετανοίᾳ
τὴν εὐσεβὴ ψυχή της στὸν Θεό.


+++

Σάββατο 20 Αυγούστου 2016

Παρασκευή 19 Αυγούστου 2016

Τετάρτη 17 Αυγούστου 2016

Οι Άγιοι 7 Παίδες οι εν Εφέσω

+++

 Οἱ Ἅγιοι ἑπτὰ παῖδες οἱ ἐν Ἐφέσῳ
(Μνήμη: 4 Αυγούστου)


Tὸ σπήλαιο τῶν Ἁγίων στὴν Ἔφεσο


* * *

...Ο θάνατος, σύμφωνα με την Ορθόδοξη Θεολογία, δεν είναι δημιούργημα του Θεού,
αλλά αποτέλεσμα της αμαρτίας. Ο άνθρωπος πλάσθηκε από τον Θεό με την δυνατότητα
να ζη αιώνια. Γι’ αυτό και δεν μπορεί να συμβιβασθή με την ιδέα του θανάτου,
και ούτε η παράταση της βιολογικής ζωής τον ικανοποιεί.
Αυτό που θέλει είναι να νικήση τον θάνατο και να ζη αιώνια.

Η συγκλονιστική ιστορία των επτά παίδων στην Έφεσο φανερώνει την αλήθεια

ότι ο θάνατος είναι ένας μεγάλος ύπνος, όπως άλλωστε και ο ύπνος είναι ένας μικρός θάνατος.
Ο Χριστός κατήργησε τον θάνατο, αλλά επέτρεψε να υπάρχη ο πρόσκαιρος χωρισμός
της ψυχής από το σώμα, από μεγάλη αγάπη και φιλανθρωπία, για να μη γίνη
το κακόν αθάνατο. Και όπως οι επτά Παίδες εξύπνησαν από τον ύπνο,
στον οποίον είχαν παραδοθεί κατά παραχώρηση του Θεού,
τριακόσια εβδομηνταδύο χρόνια, έτσι όλοι οι άνθρωποι θα αναστηθούν
κατά την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού...

+++

-

Δευτέρα 15 Αυγούστου 2016

«ΚΥΡΙΕ, ΜΗ ΣΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΙΣ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑΝ ΤΑΥΤΗΝ»ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΡΟΣ
ΚΑΙ ΑΡΧΙΔΙΑΚΟΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ


«Κύριε, μὴ στήσης αὐτοῖς τὴν ἁμαρτίαν ταύτην»


+++

«Ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ»

+++ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ 
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΔΙΑΚΟΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

2α Αὐγούστου* * *Ἀπὸ τὴν Θεολογικὴ-Ἑρμηνευτικὴ Μελέτη


  +++

Κυριακή 14 Αυγούστου 2016

Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΣΑ


+++
Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΣΑ

 Μνήμη: 1η Αυγούστου+++

Παρασκευή 12 Αυγούστου 2016

Πέμπτη 11 Αυγούστου 2016

Δευτέρα 8 Αυγούστου 2016

Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

+++
 

Μνήμη: 26η Ἰουλίου

+++

Κυριακή 7 Αυγούστου 2016

Πέμπτη 4 Αυγούστου 2016

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

+++ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
 


Μνήμη: 22α Ιουλίου
+++