* *** *

*  ***  *

+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Κυριακή 26 Απριλίου 2020

Η ΛΕΞΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΔΕΝ ΧΩΡΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ!... (Φ. ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ)

++++++

«ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ»

+++


ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
(ΤΟΥ ΘΩΜΑ)«Τῶν θυρῶν Κεκλεισμένων»

Ψηφιδωτὸ Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Λουκᾶ Βοιωτίας, 11ου αἰ.
(φωτ. 26. 4. 2014)


Στιχηρὸν Ἰδιόμελον τοῦ Ἑσπερινοῦ
Ἦχος α´

Ποίημα Ἰωάννου Μοναχοῦ


Τῶν θυρῶν κεκλεισμένων τῶν Μαθητῶν συνηθροισμένων,
εἰσῆλθες ἄφνω παντοδύναμε, Ἰησοῦ, ὁ Θεὸς ἡμῶν,
καὶ στὰς ἐν μέσῳ αὐτῶν, εἰρήνην δούς, ἐπλήρωσας
Ἁγίου Πνεύματος, προσμένειν τε προσέταξας,
καὶ μηδαμοῦ χωρίζεσθαι ἀπὸ Ἱερουσαλήμ,
ἕως οὗ ἐνδύσωνται τὴν ἐξ ὕψους δύναμιν·
διὸ βοῶμέν σοι· ὁ φωτισμός, καὶ ἡ ἀνάστασις,
καὶ ἡ εἰρήνη ἡμῶν, δόξα σοι.
+++