ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου 2012

Ο Άγιος Θεόδωρος ο Τήρων

Μνήμη: 17η Φεβρουαρίου
--

«Η ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ» (Μέρος Β΄) Το παραδεισένιο περιστεράκι της Αγιογραφίας (Μέρος ΚΑ΄)+++


«Η ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ»
(Μέρος Β´)


...Σὲ τί ἔγκειται ὅμως αὐτὴ ἡ πνευματικὴ προσπάθεια (προκειμένου
νὰ γίνη κατορθωτὴ ἡ ἐπαφὴ μὲ τὸ θέμα) καὶ πῶς κατορθώνεται;
Σύγχρονος πολυσέβαστος καὶ θεοφώτιστος Γέροντας,
ὁ Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός,
μέσα σὲ μία μικρὴ μὲν ἀλλὰ ἐκπληκτικὰ περιεκτικὴ καὶ δυνατὴ πρόταση,
περιέλαβε ὅλα ὅσα διδάσκουν ὅλα τὰ σχετικὰ βιβλία, ἀλλὰ καὶ βιώνουν
καθημερινῶς ὅσοι διακονοῦν εὐσυνείδητα τὴν Ἐκκλησία
μὲ τὸ διακόνημα τῆς Ἁγιογραφίας:

«Ἡ καλὴ Ἁγιογραφία, εἶπε, ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν καλὴ πνευματικὴ ζωή.

Ἂν ὁ Ἁγιογράφος ἔχη καλὴ Πνευματικὴ ζωή,
τότε καὶ ἡ Ἁγιογραφία πηγαίνει καλά.
Ἂν ὅμως ὁ Ἁγιογράφος δὲν πηγαίνει καλὰ στὰ Πνευματικά,
καὶ στὴν Ἁγιογραφία τὸ ἴδιο θὰ συμβαίνη»...

Τὶ σημαίνει ὅμως καλὴ Πνευματικὴ ζωή;

Καὶ αὐτὸ ἔχει, ἐπίσης, προσδιοριστεῖ ἀπόλυτα, ἀλλὰ ἐξίσου ἁπλὰ
καὶ κατανοητά, ἀπὸ τὸν ἴδιο, σὲ πάμπολλα κυρήγματά του:

«Ὁ Χριστιανὸς ὁφείλει νὰ ἀγωνίζεται συνειδητὰ καὶ μὲ ὅλες του
τὶς δυνάμεις, γιὰ νὰ ἐπιτύχη τοὺς ἑξῆς τρεῖς στόχους:

α. Τὴν Ὀρθοδοξία,

β.
Τὴν Ὀρθοπραξία καὶ

γ.
Τὴν διαρκή, συνειδητὴ συμμετοχή του
στὴν Μυστηριακὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας.

Τότε μόνο ζεῖ πράγματι πνευματικὰ καὶ προοδεύει,
ἔχοντας καλὲς ἐλπῖδες, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐσωτερικὴ πληροφορία,
ὅ,τι ὁ Κύριός μας θὰ τὸν ἐλεήση καὶ θὰ τὸν σώση.

Αὐτὸ ἀκριβῶς εἶναι καὶ ἡ προϋπόθεση τῆς ἐσωτερικῆς εἰρήνης,
ποὺ τόσο λείπει ἀπὸ τὸν σημερινὸ ἄνθρωπο...».Συνεχίζεται...


+++

Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2012

ΑΓΙΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ+++


ΑΓΙΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ

Μνήμη: 12η Φεβρουαρίου


...Στὴν Ἀντιόχεια οἱ Ὀρθόδοξοι ἔδιναν τὸ ὄνομά του στὰ παιδιά τους,
ζωγράφιζαν τὴν μορφή του στοὺς τοίχους τῶν σπιτιῶν τους
καὶ συμπεριφέρονταν σὰν νὰ ἦταν παρών,
ἀρνούμενοι νὰ ἔχουν κοινωνία μὲ τὸν παρείσακτο αἱρετικό...

(Ἀπὸ τὸν Βίο τοῦ Ἁγίου)


+++

Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2012

ΤΟ ΤΡΟΠΑΙΟΝ ΤΗΣ ΥΠΟΜΟΝΗΣ

+++

Ὁσίου Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου

ΤΟ ΤΡΟΠΑΙΟΝ ΤΗΣ ΥΠΟΜΟΝΗΣ...«Ἐπεὶ οὖν ἡ ὁλιγωρία (ἀμέλεια) βέλος τοῦ ἐχθροῦ τυγχάνει,
ἐν ᾧ πολλοὺς τρώσας κατέβαλε, λάβομεν ἡμεῖς τρόπαιον
κατὰ τῆς ὁλιγωρίας τὴν ὑπομονήν, πυκνότερον ἐπιλέγοντες
ἑαυτοῖς τὸ ἐπιγεγραμμένον·

῾῾Ἀνδρίζου καὶ κραταιούσθω ἡ καρδία μου, καὶ ὑπόμεινον τὸν Κύριον᾿᾿·

ὅπως ὑπὸ τοῦ λόγου στηριζομένη ἡ ψυχὴ εὐκόλως δυνηθῇ
φέρειν τὰς ἐπιῤῥιπτούσας αὐτῇ συνοχὰς (θλίψεις) ὑπὸ τοῦ ἀλλοτρίου,
καὶ ὡς ἐπὶ βακτηρίαν ἐπαναπαυομένη ἢ ὡς ὑπὸ ὀχήματος (ἀμάξης)
ἀναβασταζομένη (μεταφερομένη) κουφισθῇ τοῦ καμάτου.
Πυκνότερον οὖν τῆς λέξεως ταύτης μνημονεύσωμεν
καὶ πρὸς ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καταλέγοντες·

῾῾Ἀνδρίζου καὶ κραταιούσθω ἡ καρδία μου, καὶ ὑπόμεινον τὸν Κύριον᾿᾿.

Πάνυ γὰρ συμβάλλεται (βοηθεῖ) ὁ λόγος [οὗτος], εἴτε νηστεύομεν,
εἴτε ἀγρυπνῶμεν, εἴτε προσευχόμεθα, εἴτε ἐργαζόμεθα,
εἴτε τι ποιοῦμεν· διεγείρει γὰρ τὴν προθυμίαν
πρὸς τελείωσιν τῆς ἐναρχομένης ἀρετῆς».


* * *


«Επειδή λοιπόν η αμέλεια αποτελεί όπλο του εχθρού,
με το οποίο αφού κτύπησε πολλούς τους νίκησε,
ας πάρουμε εμείς σαν τρόπαιο εναντίον της αμέλειας την υπομονή,
λέγοντας στον εαυτό μας αυτό που έχει γραφτεί:

῾῾ Να είσαι ανδρεία καρδιά μου και γενναία, δυνατή,
και να αναμένεις με υπομονή την βοήθεια του Κυρίου᾿᾿·

ούτως ώστε, στηριγμένη από τον λόγο η ψυχή, κατορθώσει
να αντέξει εύκολα τις θλίψεις, τις οποίες ρίχνει επάνω της ο διάβολος,
και σαν να ακουμπά αναπαυτικά σε κάποιο στήριγμα, ή σαν να μεταφέρεται
από κάποιο όχημα, ανακουφισθή από τον κόπο.
Ας θυμώμαστε, λοιπόν, συχνότερα τα λόγια αυτά λέγοντάς τα
τόσο προς τον εαυτό μας όσο και ο ένας στον άλλο·

῾῾ Να είσαι ανδρεία καρδιά μου και γενναία, δυνατή,
και να αναμένεις με υπομονή την βοήθεια του Κυρίου᾿᾿.

Διότι τα λόγια αυτά βοηθούν υπερβολικά, είτε νηστεύουμε,
είτε αγρυπνούμε, είτε προσευχόμαστε, είτε εργαζόμαστε,
είτε οτιδήποτε κάνουμε· επειδή μας προθυμοποιούν
στο να τελειώσουμε το καλό που αρχίσαμε».


(Ἔργα, τ. Δ´, σελ. 322-323. Ψαλμ. κϚ´ 14)


+++

Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2012

Ομιλία είς την Kυριακήν της Aπόκρεω (Αγίου Γρηγορίου του παλαμά)

--

Ομιλία εις την Κυριακή της ΑπόκρεωΑγίου Γρηγορίου του Παλαμά

...Έλθετε λοιπόν, λέγει, όσοι εχρησιμοποιήσατε κατά την γνώμη μου
τον επίγειο και φθαρτό και πρόσκαιρο κόσμο καλώς,
κληρονομήσατε και τον επικείμενο και μόνιμο και επουράνιο κόσμο.
Διότι «επείνασα και μου εδώσατε να φάγω, εδίψασα και μ' εποτίσατε,
ξένος ήμουν και με περιμαζεύσατε, γυμνός και με ενδύσατε,
ασθένησα και με επισκεφθήκατε, ήμουν στις φυλακές
και ήλθατε προς εμένα»...Διαβάστε εδώ ολόκληρο τον θαυμάσιο Λόγο του Αγίου

και

εδώ κάποιες δυνατότητες εφαρμογών των όσων διδάσκει:

http://hsir.info/p/7b
http://tinyurl.com/6g6dkhm


--

Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2012

Ο ΕΧΕΦΡΩΝ ΚΑΙ Ο ΑΦΡΩΝ... (Εικόνα: Ο Καλός Κυρηναίος 10)

+++
11

Πῶς ἀντιμετωπίζουν τὶς συμφορές, ὁ ἐχέφρων (αὐτὸς ποὺ ἔχει μυαλό)
καὶ ὁ ἄφρων
(αὐτὸς ποὺ δὲν ἔχει μυαλό)

Ὁσίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ«Ὁ μὲν ἐχέφρων, τῶν θείων κριμάτων τὴν ἰατρείαν ἀναλογιζόμενος,
εὐχαρίστως φέρει τὰς διὰ τούτων ἐπισυμβαινούσας αὐτῷ συμφοράς,
μηδένα ἄλλον τούτων αἴτιον, ἢ τὰς ἑαυτοῦ ἁμαρτίας λογιζόμενος.
Ὁ δὲ ἄφρων, τὴν τοῦ Θεοῦ ἀγνοῶν σοφωτάτην Πρόνοιαν,
ἁμαρτάνων καὶ παιδευόμενος, ἢ τὸν Θεὸν ἢ τοὺς ἀνθρώπους
τῶν ἑαυτοῦ κακῶν αἰτίους λογίζεται»

(Περὶ Ἀγάπης, Ἑκατοντὰς Β´, § μς´, Φιλοκαλία τ. Β´, σελ. 20)

+++

Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2012

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΡΕΜΠΟΥΤΣΙΚΑ (Εικόνα: Ο Καλός Κυρηναίος 11)

+++
11


Φιλανθρωπική συναυλία με την Ευανθία Ρεμπούτσικα


Φιλανθρωπική Συναυλία με σκοπό την ενίσχυση του Συλλόγου Ορθόδοξων Γυναικών
"Άγιος Φιλάρετος Ο Ελεήμων" θα πραγματοποιήσει η Ευανθία Ρεμπούτσικα,
την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου στο 3ο Κλειστό Γυμναστήριο στα Άνω Λιόσια.

Η συναυλία αυτή διοργανώνεται από τον σύλλογο για να ενισχυθεί το φιλανθρωπικό του έργο, το οποίο περιλαμβάνει την στήριξη τόσο οικονομικά, αλλά και με τρόφιμα
και είδη καθαριότητος, 100 οικογενειών, άπορων κρατουμένων, τους οποίους επισκέπτονται μέλη του συλλόγου ανά δίμηνο προσφέροντας δέματα, 350 αστέγων και εξαρτημένων,
στους οποίους προσφέρεται εβδομαδιαία σίτηση, στέγαση 5 οικογενειων και κάλυψη
των ενοικίων και όλων των λογαριασμών τους, αλλά και επισκέψη και στήριξη
σε Ιδρύματα και Νοσοκομεία Παίδων στην Αττική και σε όλη την Ελλάδα.

* * *

Η Ευανθία Ρεμπούτσικα, η οποία συμμετέχει αφιλοκερδώς, θα παρουσιάσει έργα
από το σύνολο της καριέρας της. Γεννημένη στην Κάτω Αχαΐα, άρχισε να σπουδάζει βιολί
στο Πατραϊκό Ωδείο από 6 ετών ενώ ολοκλήρωσε τις σπουδές της στην Ecole Normale
de Musique στο Παρίσι. Στις αρχές της δεκαετίας του ΄80 συμμετέχει
στο «Μουσικό Αύγουστο» που διοργάνωσε ο Μάνος Χατζιδάκις.
Το 2006 ανακηρύχθηκε μουσική «Ανακάλυψη» της χρονιάς από τη Διεθνή Ακαδημία Σάουντρακ, και τιμήθηκε με το βραβείο καλύτερου νέου συνθέτη για τη μουσική
της τουρκικής ταινίας «Ο πατέρας και ο γιος μου», που σκηνοθέτησε ο Τσαγκάν Ιρμάκ.
Το βραβείο για την «Ανακάλυψη της χρονιάς» απονεμήθηκε μαζί
με άλλα κινηματογραφικά μουσικά βραβεία, στο πλαίσιο
του φεστιβάλ κινηματογράφου της Γάνδης στο Βέλγιο.

* * *

Ας ανταποκριθούμε όλοι σ'αυτό το κάλεσμα αγάπης και αλληλεγγύης
για τους συνανθρώπους μας μπροστά στη μεγάλη αυτή κρίση που ζούμε όλοι.


Σημεία Προπώλησης:
Public (Σύνταγμα), Ticket House, Σκηνικό Café (Λ.Φυλης 166 Α. Λιόσια),
Βιβλιοπωλείο Μαθητικό (Στρ. Λιόση 6, Α. Λιόσια), Cafe Plaza (Πλατεία Ηρώων, Α. Λιόσια),
Cafe Play Park (Δίπλα στο Κολυμβητήριο Άνω Λιοσίων) και online στο www.ticketpro.gr


Tιμές εισιτηρίων: 15€ γενική είσοδος και 10€ φοιτητικό.

Ώρα έναρξης: 8:00 μ.μ.
+++

ΘΕΟΤΟΚΕ, Η ΕΛΠΙΣ... (Εικόνα: Ο Καλός Κυρηναίος 10)

Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2012

Ο Άγιος Τρύφων

--
Μνήμη: 1η Φεβρουαρίου


«
...Τρύφων καλοῦμαι καὶ εἶμαι ἀπὸ τὴν Λάμψακον·
τύχην ἡμεῖς δὲν ὁμολογοῦμεν, διότι δὲν ὑπάρχει,
ἀλλὰ πιστεύομεν ὅτι ὅλα ἔγιναν εὐτάκτως
ἀπὸ τὸν παντοδύναμον Θεόν, ὅστις κυβερνᾶ ὅλον τὸν κόσμον
μὲ τὴν σοφίαν Του καὶ ὄχι ἀπὸ τὴν τύχην·
εἶμαι δὲ τὴν κατάστασιν ἐλεύθερος (καὶ ὄχι δοῦλος),
μόνον εἰς τὸν Δεσπότην μου Χριστὸν ἐδουλώθην,
ὅστις εἶναι ὁ στέφανός μου, ἡ δόξα μου
καὶ τὸ καύχημά μου...»

(Ἐκ τῆς ὁμολογίας τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος)


--

Άγιοι τρείς αδελφοί και Ομολογητές εκ Μυτιλήνης

--
ΑΓΙΟΙ ΤΡΕΙΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ


Μνήμη: 1η Φεβρουαρίου
Στὶς ἀρχὲς τοῦ ὀγδόου αἰῶνος ζοῦσε στὴ Μυτιλήνη
ὁ Ἀδριανὸς καὶ ἡ Κωνσταντῶ, ποὺ ἀπέκτησαν ἑπτὰ παιδιά,
ἀπὸ τὰ ὅποια τὰ πέντε ἔγιναν μοναχοί.
Τρία ἀπὸ αὐτὰ ἦταν ὁ Δαβίδ, ὁ Συμεὼν καὶ ὁ Γεώργιος...

* * *

...Μὲ τὶς ἐνέργειες τοῦ εἰκονομάχου αὐτοῦ ἐπισκόπου
καταδικάζεται σὲ θάνατο διὰ πυρὸς ὁ Συμεών,
ἀλλὰ μὲ θαῦμα διασῴζεται καὶ παραμένει γιὰ ἕνα διάστημα
ἀνενόχλητος πάνω στὸ στῦλο του,
μέχρι ποὺ ἀναγκάζεται
πάλι ἀπὸ τὸν εἰκονομάχο ἐπίσκοπο
νὰ ἐγκαταλείψει τὴν Μυτιλήνη
καὶ νὰ ἀποσυρθεῖ,
μαζὶ μὲ τοὺς μοναχούς, στὸ μικρὸ νησάκι,
τὸ γνωστό με τὸ ὄνομα Ἅγιος Ἰσίδωρος...


--

"ΕΑΝ ΛΑΒΗΣ ΤΟ ΠΡΟΣΚΑΙΡΟΝ, ΘΕΛΕΙΣ ΣΤΕΡΗΘΗ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ"+++

«ΕΑΝ ΛΑΒΗΣ ΤΟ ΠΡΟΣΚΑΙΡΟΝ, ΘΕΛΕΙΣ ΣΤΕΡΗΘΗ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ»
...Μίαν νύκτα προσευχόμενος ἔμπροσθεν τῆς Εἰκόνος
τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου,
ἀπεκοιμήθη ἐκ τοῦ πολλοῦ κόπου,
καὶ εἶδε τὴν ἀκόλουθον ὀπτασίαν,

ὅτι δηλαδὴ ἐπαρουσιάσθησαν εἰς αὐτὸν
δύο νέοι λαμπροφόροι καὶ τοῦ εἶπαν·

-Ἄνθιμε! Ἀκολούθει εἰς ἡμᾶς διὰ νὰ σὲ ὑπάγωμεν
ὄπου ἐπροστάχθημεν
ἀπὸ τὴν Κυρίαν τοῦ παντός.

Τότε ἐφάνη εἰς αὐτόν, ὅτι τὸν ὡδήγησαν

εἰς σκοτεινούς, πλήρεις σκωλήκων καὶ δυσωδίας τόπους,
καὶ ἤκουσε
φωνὰς καὶ κλαυθμοὺς καὶ οὐαί! καὶ ἀλλοίμονον!
Φοβηθεὶς ὅθεν μὴ μείνη ἐκεῖ ἔτρεμεν ὅλος, ἀλλ' οἱ ὁδηγοῦντες αὐτὸν
λαμπροφόροι νέοι
τοῦ ἐθάρρησαν, καὶ παρευθὺς τὸν ἔφεραν
εἰς ἄλλον τόπον φωτεινότατον
καὶ εὐωδέστατον, ὅπου ἐκάθητο
μία καλλιστάτη Βασίλισσα
ἐπὶ θρόνου ὑψηλοῦ, τὴν ὁποίαν προβιβασθεὶς
διὰ νὰ προσκυνήσῃ, διεκόπη,
ἀπὸ μίαν βροντώδη φωνήν, λέγουσαν πρὸς αὐτόν·
«Μακράν, μακρὰν ἀπ' ἐμοῦ, διότι ἐναντίον τοῦ συμφέροντός σου
μὲ παρακαλεῖς συνεχῶς
διὰ νὰ σοῦ δώσω τὸ φῶς τῶν ὀφθαλμῶν σου».

Τότε παρουσιάζονται δύο ἄλλοι φωτοειδεῖς νέοι προσκυνοῦντες
ἕως ἐδάφους
τὴν Βασίλισσαν λέγοντες: «Δέσποινα καὶ Κυρία τοῦ παντός,
διὰ τὸ αἷμα,
ὅπερ ἐχύσαμεν ὑπὲρ τοῦ γλυκυτάτου Υἱοῦ Σου καὶ Δεσπότου ἠμῶν,
καὶ διὰ τὴν ἀγάπην, ἣν ἔχεις πρὸς Αὐτόν, δέξαι τὸν δοῦλον σου τοῦτον,
σκοπὸν ἔχοντα νὰ κτίσῃ Μοναστήρια ἐπ' ὀνόματι ἡμῶν»·
κλίναντες δὲ τὴν κεφαλὴν ἐπλησίασαν τὸν Ὅσιον
εἰς τὴν Βασίλισσαν,
ἡ ὁποία τοῦ λέγει:

-Ἄνθιμε, ἐγὼ διὰ τὴν μεγάλην σου εὐλάβειαν, καὶ διὰ τὰς πολλὰς σου
παρακλήσεις,
ἀπεφάσισα, νὰ σοὶ δώσω ὁλίγον φῶς· γνώρισαι ὅμως,
ὅτι ἐὰν λάβῃς
αὐτὸ τὸ πρόσκαιρον, θέλεις στερηθῆ τὸ αἰώνιον.

Τότε θαρρήσας ὁ Ἅγιος εὐχαρίστησε μετὰ δακρύων τὴν Δέσποιναν,

παρακαλῶν αὐτήν, ὅταν εἶναι τοιαύτη ἡ ἀπόφασις νὰ πρεσβεύῃ
διὰ νὰ καταταχθῆ εἰς τὰς αἰωνίους Μονάς, ὅπου οἱ Δίκαιοι ἀναπαύονται...


(Ἀπὸ τὸ βιβλίο "ΒΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΑΝΘΙΜΟΥ", Ἀρχ. Γερ. Κεφαλά)


+++

Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2012

«Η επαφή με το θέμα» (Μέρος Α΄) Το παραδεισένιο περιστεράκι της Αγιογραφίας (Μέρος Κ΄)+++


«Η ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ»
(Μέρος Α´)


...Τὸ Παραδεισένιο Περιστεράκι μὲ τοὺς συνεργάτες του,
σύμφωνα μὲ τὶς ὁδηγίες τοῦ σεβαστοῦ Διδασκάλου τους, αὐτό,
τὸ ὁποῖο ἔκαναν εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς, ἦταν νὰ βροῦν
τὰ καλύτερα δυνατὰ πρωτότυπα.

Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο, ἡ εὐλογημένη διαδικασία τῆς ἀντιγραφῆς,
τῆς ὑπακοῆς δηλαδή (στὸ πρωτότυπο), εἶχε ἤδη ἀρχίσει
μὲ αὐτὸ τὸ πρῶτο ἁπλὸ βῆμα, εἶχε τεθῆ
ὡς στερρὸ θεμέλιο τῆς ὅλης ἐργασίας.

Ἡ προσεκτικὴ παρατήρηση τῶν θησαυρῶν, ποὺ μᾶς ἔχουν παραδοθῆ,
συνδυασμένη μὲ τὴν ἀπαραίτητη μελέτη καὶ προσευχή,
ὁδήγησε σὲ μία πρώτη ἐπαφὴ μὲ τὸ θέμα.

Αὐτὴ ἀκριβῶς, ἡ τόσο σημαντική, καὶ πάλι κατὰ τὸν σεβαστό Διδάσκαλο,
ἐπαφὴ μὲ τὸ θέμα, ἀποτελεῖ τὸ κυριώτερο βῆμα, προκειμένου νὰ ἀρχίση
ἡ Ἁγιογράφηση μιᾶς ἱερῆς Εἰκόνας, ἀλλὰ καὶ προϋπόθεση
γιὰ τὴν συνέχισή της ἐπάνω σὲ ὀρθὴ βάση.

Ἡ κατόρθωση αὐτῆς τῆς ἐπαφῆς εἶναι ἕνας διαρκῆς καὶ μεγάλος ἀγῶνας.
Μάλιστα, κάποιοι θεωρητικοί, μὲ τοὺς ὁποίους τὸ Παραδεισένιο Περιστεράκι
συμφωνεῖ ἀπόλυτα, ἀναφέρουν πῶς ἡ πνευματικὴ προσπάθεια
γιὰ νὰ ἐπιτευχθῆ αὐτὴ ἡ ποθητὴ ἐπαφὴ μὲ τὸ θέμα τῆς Εἰκόνας, ἀποτελεῖ
βασικὴ προϋπόθεση, ὥστε νὰ μπορέση ὁ Ἁγιογράφος νὰ ξεκινήση
καὶ νὰ ὡλοκληρώση σωστὰ τὴν διακονία του.
Συνεχίζεται...


+++

Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2012

ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Β´, ΠΕΡΙΟΔΟΥ Δ´ (2011-2012)

+++


ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Β´
, ΠΕΡΙΟΔΟΥ Δ´


Σάββατο 22 Ἰανουαρίου 2012
Μνήμη τῶν Ἁγίων Ἀποστόλου Τιμοθέου καὶ Ἀναστασίου τοῦ Πέρσου


«Τέκνον Τιμόθεε, …ἀναμιμνήσκω σε ἀναζωπυρεῖν τὸ χάρισμα τοῦ Θεοῦ,
ὅ ἐστιν ἐν σοὶ διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν μου· οὐ γὰρ ἔδωκεν ἡμῖν
ὁ Θεὸς
Πνεῦμα δειλίας, ἀλλὰ δυνάμεως καὶ ἀγάπης καὶ σωφρονισμοῦ…»

Διαβᾶστε ἐδῶ τὸ φωτογραφικὸ χρονικὸ τοῦ Μαθήματος

+++

Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2012+++


ΤΑ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΑ ΓΛΕΝΤΙΑ ΚΑΙ ΞΕΦΑΝΤΩΜΑΤΑ
Κάτω ἀπὸ τὸν Ἅγιο Βασίλειο, ἐκεῖ ποὺ στρίβει ὁ Ζυγὸς
γιὰ τὴν Ἁγία Ἄννα, παλαιότερα ἔμενε ὁ διακονητὴς τῆς Μεγίστης Λαύρας,
ὁ ὁποῖος ἐπέβλεπε
τοὺς τράγους ποὺ εἶχαν γιὰ πάχυνση.

Κάποτε, τὶς Ἀποκριὲς τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς,
ἐνῶ ἦταν πανσέληνος καὶ ὁ διακονητὴς Πατὴρ Ἐφραίμ,
ἀδελφὸς τῆς Μονῆς, ἔκανε κομποσχοίνι, ἄκουσε ὀχλαγωγία μεγάλη
χωρὶς φασαρίες,
μόνο φωνές: «Ὤχ! Ὤχ!...».

«Θὰ εἶναι ξένοι αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι καὶ εὐθυμοῦν»,
σκέφθηκε ὁ Πατὴρ Ἐφραίμ.
Βγαίνει λοιπὸν ἔξω στὸ φεγγάρι, ἀλλὰ τί νὰ δεῖ!
Περίπου τριακόσιους δαίμονες νὰ ἀδημονοῦν,
καὶ ὁ ἀρχηγός τους νὰ λέει:

-Γιὰ δές! ἕνας σκελετωμένος καλόγηρος
νὰ μᾶς καθυστερεῖ μέρες τὴ φάλαγγα
καὶ νὰ μὴ μποροῦμε νὰ πᾶμε στὸν κόσμο
τώρα γιὰ τὰ ἀποκριάτικα γλέντια καὶ ξεφαντώματα!...


(Ἀπὸ τὸ βιβλίο "Θεολογία καὶ θαύματα τῆς Νοερᾶς Προσευχῆς",
Ἀρχ. Παύλου Κ. Ντάνα)


+++

ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Δ2 (Απόσπασμα)


+++


ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ ΙΜΑΤΙΟΥ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ
(VIDEO)

+++

ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Β΄ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2012)


+++


+++