* * *

*  *  *

* +++ *ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Τετάρτη 28 Αυγούστου 2013

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΣΤΗΝ ΘΕΟΤΟΚΟ (ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ)

+++


ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ
...Μετάδωσε πλούσια λοιπόν τα χαρίσματά Σου στον λαό Σου, Δέσποινα,
δώσε την λύση των δεινών μας, μετάτρεψε όλα προς το καλύτερο με την δύναμή Σου,
δίδοντας τη Χάρη Σου, για να δοξάζουμε τον προαιώνιο Λόγο,
που σαρκώθηκε από Σένα για μας, μαζί με τον άναρχο Πατέρα
και το ζωοποιό Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους ατελεύτητους αιώνες.
Γένοιτο...


+++

ΘΕΟΤΟΚΟΣ-ΘΕΩΣΗ

+++
+++

Τρίτη 27 Αυγούστου 2013

ΣΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΕΝΔΟΞΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

+++
ΣΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΕΝΔΟΞΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ

(15 Αὐγούστου) Πηγή: Περιοδικὸ Ἅγιος Κυπριανός


+++

Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΜΙΧΑΙΑΣ

+++Μνήμη: 14η Αὐγούστου


+++

Κυριακή 25 Αυγούστου 2013

ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

+++


ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ
ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

(13η Αὐγούστου)


Ψηφιδωτὸ ἐπάνω ἀπὸ τὴν Εἴσοδο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ Κύμης


Στιχηρὸν Ἰδιόμελον τοῦ Ἑσπερινοῦ
Ὁ πάλαι τῷ Μωσεῖ συλλαλήσας, ἐπὶ τοῦ ὄρους Σινᾶ διὰ συμβόλων· Ἐγὼ εἰμι, λέγων ὁ Ὤν, σήμερον ἐπ' ὄρος Θαβώρ, μεταμορφωθεὶς ἐπὶ τῶν μαθητῶν, ἔδειξε τὸ ἀρχέτυπον κάλλος τῆς εἰκόνος, ἐν ἑαυτῷ τὴν ἀνθρωπίνην, ἀναλαβοῦσαν οὐσίαν, καὶ τῆς τοιαύτης χάριτος, μάρτυρας παραστησάμενος Μωϋσῆν καὶ Ἠλίαν, κοινωνοὺς ἐποιεῖτο τῆς εὐφροσύνης, προμηνύοντας τὴν ἔνδοξον διὰ Σταυροῦ, καὶ σωτήριον Ἀνάστασιν.


+++

Παρασκευή 23 Αυγούστου 2013

Πέμπτη 22 Αυγούστου 2013

Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ "ONE OF US" ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΜΑΣ

+++


ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ  
μὲ τὴν βοήθεια τῆς
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΡΕΦΟΓΛΥΚΟΦΙΛΟΥΣΑΣ
Προστάτιδος τῶν ἐγγύων Γυναικῶν
καὶ τῶν ἀγεννήτων Βρεφῶν ......στηρίζει τὴν Εὐρωπαϊκὴ Πρωτοβουλία
«ΕΝΑΣ ἀπὸ ΕΜΑΣ - ONE of US»


Ἡ Εὐρώπη τοῦ αὔριο εἶναι στὰ χέρια μας!

Ἔχουμε χρέος, ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, νὰ συμμετάσχουμε
καὶ βοηθήσουμε, ὥστε ἡ πρωτοβουλία
«Ἕνας ἀπὸ Ἐμᾶς - One of Us»
νὰ συγκεντρώση ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ὑπογραφὲς
τὸ 2013!
* * *

«Ἕνας ἀπὸ Ἐμᾶς - One of Us»
εἶναι ἡ πρώτη ἀναγνωρισμένη
Πρωτοβουλία Εὐρωπαίων Πολιτῶν τῶν 28 χωρῶν
τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.

Σκοπός της εἶναι νὰ δραστηριοποιῆται γιὰ τὴν
  Προστασία τῆς Ἀνθρώπινης Ζωῆς
ἀπὸ τὴν σύλληψί της μέχρι τὸν φυσικό της θάνατο.

Ἐφ᾽ ὅσον πιστεύουμε στὴν ἰσχὺ τοῦ θεϊκοῦ Νόμου:
«Οὐ φονεύσεις», δὲν πρέπει νὰ μένουμε ἀδρανεῖς ὅταν
 σκοτώνωνται ἑκατομμύρια ἔμβρυα,
εἴτε μὲ τὶς ἐκτρώσεις εἴτε μὲ τὴν χρησιμοποίησί τους
σὲ διάφορα Ἐρευνητικὰ Κέντρα γιὰ πειραματικοὺς σκοπούς.

Τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο ἔχει ἀποφασίσει νὰ χρηματοδοτῆ
τὶς ἐπιστημονικὲς ἔρευνες γιὰ τὸ ἔμβρυο,
δηλαδὴ δέχεται τὴν θεώρησι τοῦ ἐμβρύου ὡς πειραματόζωου
καὶ ἔτσι ἀπαξιώνει τὴν ἀνθρώπινη ζωὴ
καὶ τὴν ὁδηγεῖ στὴν ἐμπορικὴ ἐκμετάλλευσι
ἐν ὀνόματι τῆς ἐπιστήμης.

Οἱ συνειδητοὶ Χριστιανοὶ ἔχουν κηρύξει
πραγματικὴ σταυροφορία ἐπὶ Εὐρωπαϊκοῦ ἐδάφους
γιὰ συγκέντρωσι ὑπογραφῶν.

Ἕνα Κίνημα Ὑπὲρ τῆς Ζωῆς καὶ τῆς ἀφυπνίσεως

τῶν Χριστιανῶν ὡς Ὑπεύθυνων Πολιτῶν, ὥστε
τὰ χρήματά μας νὰ μὴν τὰ διαχειρίζωνται οἱ πολιτικοὶ ἄρχοντες
γιὰ τὴν ὑποβάθμισι καὶ ἀπαξίωσι τῆς Ζωῆς.
Ἡ Συνθήκη γιὰ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσι προβλέπει,
ὅτι κάθε πολίτης ἔχει δικαίωμα νὰ συμμετέχη
στὴν Εὐρωπαϊκὴ ζωὴ τῆς Ἑνώσεως, μέσῳ
τῆς Εὐρωπαϊκῆς Πρωτοβουλίας Πολιτῶν (Ἄμεση Δημοκρατία).

* * *
 
ΝΑΙ στὸ Δικαίωμα τῆς Ζωῆς
καὶ τῆς Ἀκεραιότητας καὶ τοῦ Σεβασμοῦ
κάθε Ἀνθρώπινης Ὕπαρξης «ἐξ ἄκρας συλλήψεως»!
Πρέπει νὰ ὑποστηρίξουμε τὴν Πρωτοβουλία
«Ἕνας ἀπὸ Ἐμᾶς - One of Us»,
ὥστε νὰ γίνη πρότασις Νόμου στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσι.

* * *

 Ὑπογραφὲς

● on line στὸ www.oneofus/eu/el

●  στὸ ἔντυπο ποὺ διαθέτει ὁ Σύλλογος «ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ»

Ἐδῶ μπορεῖτε νὰ «κατεβάσετε» τὸ ἔντυπο,
ὥστε νὰ τὸ συμπληρώσετε καὶ νὰ τὸ ταχυδρομήσετε
στὴν ἑξῆς διεύθυνση:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
«ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ»

Λεωφ. Φυλῆς 47 (Φυλή), 133 51 ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

 ● Μέχρι 30 Ὀκτωβρίου 2013


Ἴσως τὸ μέλλον τῆς Πατρίδας μας, ἀλλὰ καὶ ὅλης τῆς Εὐρώπης,
ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ πόσο «ζεστά», προσωπικά, θὰ πάρουμε
τὴν προώθηση αὐτῆς τῆς ἀνάρτησης!...+++

Τρίτη 20 Αυγούστου 2013

Κυριακή 11 Αυγούστου 2013

«ΕΑΝ ΤΟ ΣΩΜΑ ΦΑΕΙ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΤΡΟΦΗ ΜΕ ΤΙ ΘΑ ΤΡΑΦΕΙ Η ΨΥΧΗ;»

+++


«ΕΑΝ ΤΟ ΣΩΜΑ ΦΑΕΙ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΤΡΟΦΗ
ΜΕ ΤΙ ΘΑ ΤΡΑΦΕΙ Η ΨΥΧΗ;»


+++

Παρασκευή 9 Αυγούστου 2013

Ο Άγιος και Ιαματικός Παντελεήμων


--
 Ἐπὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ ̔Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος
(27η Ἰουλίου)

Ο ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

ag-Panteleimon-Sina--

Τετάρτη 7 Αυγούστου 2013

Η ΑΓΙΑ ΘΕΟΠΡΟΜΗΤΩΡ ΑΝΝΑ

+++


Η ΑΓΙΑ ΘΕΟΠΡΟΜΗΤΩΡ ΑΝΝΑΜνήμη Κοιμήσεως: 25η Ἰουλίου


 Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ´.

Ταχὺ προκατάλαβε.


Ζωὴν τὴν κυήσασαν, ἐκυοφόρησας, ἁγνὴν Θεομήτορα,
θεόφρον Ἄννα· διὸ πρὸς λῆξιν οὐράνιον,
ἔνθα εὐφραινομένων, κατοικία ἐν δόξῃ, χαίρουσα νῦν μετέστης,
τοῖς τιμῶσί σε πόθῳ, πταισμάτων αἰτουμένη,
ἱλασμὸν ἀειμακάριστε.+++

ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΡΟΥΣΟΥ

+++


ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΥ 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΡΟΥΣΟΥΆποψη από τον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος οδού Αχαρνών.
Διακρίνεται επάνω δεξιά η μεγάλη παράσταση της Ανάστασης.


Εκοιμήθη την Κυριακή 4 Αυγούστου 2013 ο σημαντικός,
αλλά συνάμα απλός και ταπεινός Αγιογράφος Ιωάννης Καρούσος ο οποίος αγιογράφησε, μαζί με τους συνεργάτες του, τον Ι. Ναό Αγίου Παντελεήμονος, οδού Αχαρνών, στην Αθήνα και τον Ι. Ναό Αγίου Ανδρέα, στην Πάτρα.

Επιμελήθηκε επίσης την αγιογράφηση, στην Ι. Μονή Πετράκη Αθήνας, στον Ι. Ναό Αγίου Αλεξάνδρου, στο Π. Φάληρο, στον Ι. Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου, στο Π. Φάληρο, Ι. Ναό Υψώσεως Τιμίου Σταυρού Κυψέλης, Ι. Ναό Αγίων Αναργύρων, στους Αγίους Αναργύρους Αττικής και στην Ι. Μονή Αγίου Διονυσίου Ζακύνθου.

Η κηδεία του Γιάννη Καρούσου θα γίνει σήμερα Τετάρτη 7 Αυγούστου, στις 10.00 το πρωί, στον Άγιο Παντελεήμονα οδού Αχαρνών, στην Αθήνα.

Ευχόμαστε
ο Κύριος να αναπαύση την ψυχή του
μετά των Αγίων, τους οποίους ζωγράφιζε με σεβασμό
και ευλάβεια σε όλη του την ζωή! +++

Τρίτη 6 Αυγούστου 2013

ΒΑΝΑΥΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΜΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 17 ΑΙΩΝΩΝ!!!

+++


ΒΑΝΑΥΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΜΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
17 ΑΙΩΝΩΝ!!!

Εὐτυχία δὲν εἶναι τὸ χρῆμα, ἀλλὰ τὸ νὰ εἶσαι σὲ θέση νὰ ἀγαπᾶς 
+++

Σάββατο 3 Αυγούστου 2013

ΣΑΛΟΤΗΤΑ

+++


ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΣΥΜΕΩΝ Ο ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΣ
ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΑΣΚΗΤΗΣ

Μνήμη: 21η Ἰουλίου

« Ἡ γάρ σοφία τοῦ κόσμου τούτου, μωρία παρά τῶν Θεῶ ἐστίν» 
Πρός Κορινθίους 3,19.

«Ἡ ζωή καί ἡ ἀλήθεια τοῦ «ἄλλου κόσμου» εἶναι ἀντίθετη ἀπό τή ζωή καί τήν ἀλήθεια τοῦ κόσμου αὐτοῦ. Ὁ ἄνθρωπος τοῦ «ἄλλου κόσμου», πρέπει μέ τή ζωή του νά δείξει αὐτή τήν ἀντίθεση. Ἔτσι ὁ Σαλός, συνδυάζοντας τή μεγαλύτερη αὐτοεγκατάλειψη καί αὐτοταπείνωση μέ τόν μεγαλύτερο ἡρωισμό, προσπαθεῖ νά ἀνατρέψει τά κατεστημένα ὅταν αὐτά δέν ἐξυπηρετοῦν ἀνώτερους σκοπούς καί καταντοῦν κενό γράμμα μίας φορμαλιστικῆς ἠθικῆς καί ἑνός κοινωνικοῦ εὐπρεπισμοῦ.» (Ernst  Benz)

Πόσες φορές σᾶς ἔχει τύχει νά ἀκούσετε τήν φράση «σάλεψες;» ἤ τόν χαρακτηρισμό, «αὐτός εἶναι σαλεμένος», πού σημαίνει ὅτι αὐτός γιά τόν ὁποῖο ἀναφερόμαστε τά ἔχει χαμένα, εἶναι τρελός ἤ δέν ξέρει τί κάνει.

Καί ὅμως, ἡ φράση αὐτή, δηλαδή τό «σαλεμένος», πέρα ἀπό τήν κοινή της καθημερινή χρήση, περιέχει μία ἀπό τίς πιό ἐνδιαφέρουσες καί σημαντικές  θρησκευτικές διαστάσεις τῆς ὀρθόδοξης μοναστικῆς ἱστορίας. Ἀναφέρεται στούς λεγομένους κατά «Χριστόν Σαλούς», δηλαδή τούς «τρελούς γιά τόν Θεό», δηλαδή τούς ἰδιότυπους ἁγίους  πού χαρακτηρίστηκαν σάν σαλεμένοι, σάν τρελοί, σύμφωνα μέ τά κοινά κατεστημένα πρότυπα. Πίσω  ὅμως ἀπό αὐτή τήν τρέλα τους, κρύβονταν καί  κρύβεται μία πραγματικά ἐκπληκτική διάσταση τῆς ὀρθόδοξης ταυτότητάς τους, μία διάσταση πού ἦταν πλήρης θείας Χάριτος...
...Ἡ ἐπικράτηση  τούς περασμένους αἰῶνες ἑνός  ἄκρατου ὀρθολογισμοῦ, γέννησε ὅλες τίς σύγχρονες ψυχοπάθειες, μέ ἀποτέλεσμα, ὅλη ἡ ἐκσυγχρονισμένη κοινωνία μας νά χαρακτηρίζεται συχνά σάν ψυχικά ἄρρωστη. Στόν ἀντίποδα τοῦ ὀρθολογισμοῦ, μέ τήν ἔννοια τῆς Σαλότητας  ἀποδίδεται ἕνα εἶδος «θείας τρέλας», στήν πραγματικότητα μία στάση ζωῆς πού κρατοῦσαν ὁρισμένοι μοναχοί καί Χριστιανοί ἀσκητές, κυρίως τά πρῶτα χρόνια τῆς ἐπικράτησης τοῦ Χριστιανισμοῦ, γιά νά καυτηριάσουν τήν θρησκευτική ὑποκρισία πού εἶχε ἀρχίσει τότε νά κυριαρχεῖ...
 
...Ἡ σημερινή ἐποχή εἶναι γνωστό πώς ἔχει ἀπορρίψει τά  θρησκευτικά, ἀλλά καί κάθε εἴδους ἐσωτερικά ἰδανικά, ἐνῷ ἔχει θεοποιήσει αὐτά ἀκριβῶς γιά τά ὁποία εἶχαν ἀγωνιστεῖ οἱ Σαλοί νά καυτηριάσουν μέ τόν τρόπο τῆς ζωῆς τους. Χλιδή καί πρόκληση, ἀντί  προσευχῆς  καί κατάνυξης. Ὑποκρισία καί διαφθορά, ἀντί ἁγνότητας καί  τιμιότητας. Πολυπλόκαμη πλεονεξία ἀντί τῆς λιτότητας. Ἄκρατος καταναλωτισμός, ἀντί τῆς ἐγκράτειας.  Αὐτοπροβολή καί  αὐτοεπίδειξη ἀντί τοῦ αἰσθήματος τῆς ταπεινότητας. Καί ὅλα αὐτά μέσα στό πνεῦμα τοῦ σκληροῦ ἀνταγωνισμοῦ πού καταξιώνει τά ἰδανικά τοῦ πολιτισμοῦ μας.

Ὁ «πετυχημένος» τοῦ σημερινοῦ πολιτισμοῦ, ντύνεται μέ τά ἀκριβότερα ροῦχα, λούζεται μέ τά ἀκριβότερα ἀρώματα, κυκλοφορεῖ μέ τήν δερμάτινη τσάντα του καί μέ τά ἀκριβότερα μοντέλα αὐτοκινήτων, κοιτάζοντας συνέχεια τό πανάκριβο χρυσό ρολόι του. Ὁποία  τραγική ἀντίθεση μέ τόν ἀχτένιστο, κουρελιάρη, βρώμικο, ξυπόλυτο ἐκεῖνο Σαλό, πού  κοιμᾶται στά σκαλοπάτια κάποιας ἐκκλησίας. Ἄραγε, ποιός ἀπό τούς δύο εἶναι πιό εὐτυχισμένος καί τό κυριότερο ποιός θά ἔχει τήν δικαίωση στήν αἰωνιότητα; Ὁ πλούσιος ἤ ὁ φτωχός Λάζαρος ;

Κάποτε, τά παλιά χρόνια, στά ἑλληνικά χωριά ὑπῆρχε ὁ «τρελός» του χωριοῦ. Ἦταν ὁ μόνος πού εἶχε τήν δυνατότητα νά ἀποκαλύπτει φωναχτά τά ἁμαρτήματα τῶν συγχωριανῶν του καί νά καυτηριάζει τά «κακῶς κείμενα». Σήμερα δέν  ὑπάρχει ὁ τρελός του χωριοῦ καί ὅσοι μείνανε τούς ἔχουν κάνει  τρόφιμους ψυχιατρείων. Ἄλλωστε σέ λίγο καιρό δέν θά ὑπάρχουν οὔτε καί χωριά.

Σήμερα, ἄν ὑπῆρχε κάποιος ἅγιος Σαλός καί κυκλοφοροῦσε στούς δρόμους τῶν μεγαλουπόλεων, σίγουρα θά πίστευε πώς αὐτός εἶναι ὁ λογικός, ἐνῷ ἡ ἴδια ἡ κοινωνία εἶναι μία Σαλότητα τυφλωμένη ἀπό τήν «ἁμαρτία» της, δηλαδή τή θεοποίηση τῆς ἡδονῆς καί τῆς κάθε εἴδους καταναλωτικῆς ἀπόλαυσης. Καί τό χειρότερο, αὐτή ἡ «ἁμαρτία» εἶναι τό ἔμβλημα τοῦ «ἐκσυγχρονισμοῦ», τό πιστοποιητικό της «προόδου», ἡ σημαία τοῦ «πολιτισμοῦ» καί ἔγινε τό καλύτερο ἐμπορικό προϊόν στά «ρεάλιτυ σόου» καί στά δελτία εἰδήσεων ἀπό τίς ὀθόνες τῆς τηλεοράσεως, γεμίζοντας τίς τσέπες τῶν αὐτόκλητων σωτήρων τῆς σύγχρονης ψυχασθένειας. Τό σκάνδαλο, ἡ φυσική ἀνωμαλία καί ἡ κάθε εἴδους διαστροφή προβάλλεται μέ κάθε μέσο σάν πρότυπο μίας ἀρρωστημένης κοινωνίας καί εἶναι προϊόν ἄκρατου πλουτισμοῦ...+++

Παρασκευή 2 Αυγούστου 2013

ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΣΒΙΤΟΥ Ἡ ἀνταμοιβὴ τῆς Πίστεως καὶ τῆς Εὐσπλαγχνίας

+++


ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ
ΗΛΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΣΒΙΤΟΥ

Ἡ ἀνταμοιβὴ τῆς Πίστεως καὶ τῆς Εὐσπλαγχνίας
Μνήμη: 20η Ἰουλίου(Βασιλειῶν Γ΄ 17: 8-16)

 
8. Καὶ ἐγένετο ῥῆμα Κυρίου πρὸς Ἠλιού, λέγων·
9. Ἀνάστηθι καὶ πορεύθητι εἰς Σαρεφθὰ τῆς Σιδωνίας, καὶ καθίσῃ ἐκεῖ, καὶ ἰδοὺ ἐντελοῦμαι γυναικὶ χήρᾳ τοῦ διατρέφειν σε.
10. Καὶ ἀνέστη, καὶ ἐπορεύθη εἰς Σαρεφθά, εἰς τὸν πυλῶνα τῆς πόλεως. Καὶ ἰδοὺ ἐκεῖ γυνὴ χήρα συνέλεγε ξύλα, καὶ ἐβόησεν Ἠλιοὺ ὀπίσω αὐτῆς, καὶ εἶπεν αὐτῇ· Λάβε δὴ μοι ὀλίγον ὕδωρ εἰς ἄγγος, καὶ πίομαι.
11. Καὶ ἐπορεύθη λαβεῖν. Καὶ ἐβόησεν Ἠλιοὺ ὀπίσω αὐτῆς, καὶ εἶπε· Λήψῃ δὴ μοι καὶ ψωμὸν ἄρτου ἐν τῇ χειρί σου.
12. Καὶ εἶπεν ἡ γυνή· Ζῇ Κύριος ὁ Θεός σου, εἰ ἔστι μοι ἐγκρυφίας, ἀλλ' ἢ ὅσον δρὰξ ἀλεύρου ἐν τῇ ὑδρίᾳ, καὶ ὀλίγον ἔλαιον ἐν τῷ καμψάκῃ· καὶ ἰδοὺ συλλέγω δύο ξυλάρια, καὶ εἰσελεύσομαι, καὶ ποιήσω αὐτὸ ἐμαυτῇ καὶ τοῖς τέκνοις μου, καὶ φαγόμεθα καὶ ἀποθανούμεθα.
13. Καὶ εἶπεν Ἠλιοὺ πρὸς αὐτήν· θάρσει, εἴσελθε, καὶ ποίησον κατὰ τὸ ῥῆμά σου, ἀλλὰ ποίησόν μοι ἐκεῖθεν ἐγκρυφίαν μικρόν ἐν πρώτοις, καὶ ἐξοίσεις μοι, σεαυτῇ δὴ καὶ τοῖς τέκνοις σου ποιήσεις ἐπ' ἐσχάτων,
14. ὅτι τάδε λέγει Κύριος ὁ Θεὸς Ἰσραήλ. Ἡ ὑδρία τοῦ ἀλεύρου οὐκ ἐκλείψει καὶ ὁ καμψάκης τοῦ ἐλαίου οὐκ ἐλαττονήσει ἕως ἡμέρας τοῦ δοῦναι Κύριον τὸν Θεὸν ὑετὸν ἐπὶ προσώπου πάσης τῆς γῆς.
15. Καὶ ἐπορεύθη ἡ γυνή, καὶ ἐποίησε κατὰ τὸ ῥῆμα Ἠλιού, καὶ ἤσθιεν αὐτὸς καὶ αὐτή, καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς.
16. Καὶ ἀπὸ τῆς ἡμέρας ταύτης ἡ ὑδρία τοῦ ἀλεύρου οὐκ ἐξέλιπε, καὶ ὁ καμψάκης τοῦ ἐλαίου οὐκ ἐλαττονήθη, κατὰ τὸ ῥῆμα Κυρίου, ὃ ἐλάλησεν ἐν χειρὶ Ἠλιού...

* * *

8. Και ήλθεν ο λόγος του Κυρίου προς τον Ηλίαν, λέγων,
9. Σηκωθείς ύπαγε εις Σαρεπτά της Σιδώνος και κάθισον εκεί· ιδού, προσέταξα εκεί γυναίκα χήραν να σε τρέφη.
10. Και σηκωθείς υπήγεν εις Σαρεπτά. Και ως ήλθεν εις την πύλην της πόλεως, ιδού, εκεί γυνή χήρα συνάγουσα ξυλάρια· και εφώνησε προς αυτήν και είπε, Φέρε μοι, παρακαλώ, ολίγον ύδωρ εν αγγείω, διά να πίω.
11. Και ενώ υπήγε να φέρη αυτό, εφώνησε προς αυτήν και είπε, Φέρε μοι παρακαλώ, κομμάτιον άρτου εν τη χειρί σου.
12. Η δε είπε, Ζη Κύριος ο Θεός σου, δεν έχω ψωμίον, αλλά μόνον μίαν χεριάν αλεύρου εις το πιθάριον και ολίγον έλαιον εις το ρωγίον· και ιδού, συνάγω δύο ξυλάρια, διά να υπάγω και να κάμω αυτό δι' εμαυτήν και διά τον υιόν μου, και να φάγωμεν αυτό και να αποθάνωμεν.
13. Ο δε Ηλίας είπε προς αυτήν, Μη φοβού· ύπαγε, κάμε ως είπας· πλην εξ αυτού κάμε εις εμέ πρώτον μίαν μικράν πήτταν και φέρε εις εμέ, και έπειτα κάμε διά σεαυτήν και διά τον υιόν σου·
14. διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ· το πιθάριον του αλεύρου δεν θέλει κενωθή, ουδέ το ρωγίον του ελαίου θέλει ελαττωθή, έως της ημέρας καθ' ην ο Κύριος θέλει δώσει βροχήν επί προσώπου της γης.
15. Η δε υπήγε και έκαμε κατά τον λόγον του Ηλία· και έτρωγεν αυτή και αυτός και τα τέκνα αυτής·
16. Καὶ ἀπὸ τῆς ἡμέρας ταύτης το πιθάριον του αλεύρου δεν εκενώθη, ουδέ το ρωγίον του ελαίου ηλαττώθη, κατά τον λόγον του Κυρίου, τον οποίον ελάλησε διά του Ηλία...+++

Πέμπτη 1 Αυγούστου 2013

Ο ΑΓΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ

+++Ἀνακομιδή: 19η Ἰουλίου+++