* * *

*  *  *

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ


Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022

ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ (Θέλω να με συγκρατεί το βλέμμα της Θεοτόκου)

 +++
Γεωργίου Γ. Ψαλτάκη,

...Καὶ ἔγινε τὸ ΘΑΥΜΑ!
40 ἀληθινὲς ἱστορίες

Ἀθήνα 2021

+++

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

+++


+++

Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2022

3 ΩΡΑΙΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΛΟΥΣΑ ΚΡΙΣΗ

 +++

 3 ΩΡΑΙΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΛΟΥΣΑ ΚΡΙΣΗ

 

 

 
 

 

 +++

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «Ε.Ε.Ε.», ΤΕΥΧΟΣ 30ο

 +++

 


 +++

ΣΤΟ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ

+++


ΣΤΟ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ

Ἀπολυτίκιον Ψυχοσάββατου.
Ἦχος πλ. δ´
 
Ὁ βάθει σοφίας φιλανθρώπως πάντα οἰκονομῶν,
καὶ τὸ συμφέρον πᾶσιν ἀπονέμων,
μόνε Δημιουργέ, ἀνάπαυσον Κύριε
τὰς ψυχὰς τῶν δούλων Σου·
ἐν Σοὶ γὰρ τὴν ἐλπίδα ἀνέθεντο,
τῷ ποιητῇ καὶ πλάστῃ καὶ Θεῷ ἡμῶν.  Τῇ ἐκ νεκρῶν Ἐγέρσει Σου Χριστέ, οὐκέτι ὁ θάνατος,
κυριεύει τῶν θανόντων εὐσεβῶς· διὸ αἰτοῦμεν ἐκτενῶς,
τοὺς Σοὺς δούλους ἀνάπαυσον, ἐν αὐλαῖς Σου,
καὶ ἐν κόλποις Ἀβραάμ, τοὺς ἐξ Ἀδὰμ μέχρι σήμερον,
λατρεύσαντάς Σοι καθαρῶς, Πατέρας καὶ Ἀδελφοὺς ἡμῶν,
φίλους ὁμοῦ καὶ συγγενεῖς, ἅπαντα ἄνθρωπον,
τὰ τοῦ βίου λειτουργήσαντα πιστῶς, καὶ πρὸς Σὲ μεταστάντα
πολυειδῶς καὶ πολυτρόπως ὁ Θεός, καὶ ἀξίωσον τυχεῖν
τῆς οὐρανίου βασιλείας Σου.

Ἐξαποστειλάριον.
Ὁ οὐρανὸν τοῖς ἄστροις.

Ὁ καὶ νεκρῶν καὶ ζώντων, ἐξουσιάζων ὡς Θεός,
ἀνάπαυσον τοὺς Σοὺς δούλους, ἐν ταῖς σκηναῖς τῶν ἐκλεκτῶν·
εἰ γὰρ καὶ ἥμαρτον Σῶτερ, ἀλλ᾿ οὐκ ἀπέστησαν ἐκ Σοῦ.

+++

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

+++

+++

Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2022

ΜΙΚΡΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΕ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΑΓΙΑ: ΘΕΟΔΩΡΑ Η ΑΥΓΟΥΣΤΑ Η ΣΤΕΡΕΩΣΑΣΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ+++

ΜΙΚΡΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΕ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΑΓΙΑ

ΘΕΟΔΩΡΑ Η ΑΥΓΟΥΣΤΑ
Η ΣΤΕΡΕΩΣΑΣΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΝ


Μνήμη: 11η Φεβρουαρίου

Ἀπὸ τὰ προσόμοια τοῦ Ἑσπερινοῦ

Μεταρσίους Ἄνασσα, ἡμῶν σεμνὴ Θεοδώρα,
τὰς ψυχὰς κατεύθυνον, ρύσαι δὲ ἅπαντας πλάνης αἱρέσεων·
Ὀρθοδοξίᾳ καθόπλισον σέβεσθαι, Πίστει τε ἀεὶ ἐργάζεσθαι,
ὅλῃ καρδίᾳ τὰ ἅγια τοῦ Χριστοῦ ἐντάλματα,
λύμην τε τὴν ψυχόλεθρον τῶν κακοδόξων ἀπελαύνεσθαι·
ἵνα Θεοδώρα, ταῖς Εἰκόσι διδόντες ἀσπασμόν,
ὅλῃ ψυχῇ πρωτοτύποις τὴν τιμὴν ὕμνοις νέμωμεν.  * * *

Ἄλλες σχετικές ἀναρτήσεις:

 1. Ἡ Ἁγία Θεοδώρα ἡ Αὐγούστα, ἡ στερεώσασα τὴν Ὀρθοδοξία
(Εἰκόνα, Βίος, Τροπάρια)


2. Τροπάρια καὶ Ὁμιλία στὴν Ἁγία Θεοδώρα ἡ Αὐγούστα
(
Video)

3. Μικρὸ Ὑμνολογικὸ καὶ Εἰκονολογικὸ ἀφιέρωμα στὴν Ἁγία Θεοδώρα τὴν Αὐγούστα (Video)
+++

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

+++

+++

Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022

Θαύμα του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεόδωρου του Στρατηλάτου+++

ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΟΥ

Ἐπὶ τῇ ἱερ αὐτοῦ μνήμῃ:
8ῃ ΦεβρουαρίουἈπὸ τὸν Νέο Συναξαριστή

+++

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

+++

+++