ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Τετάρτη 28 Μαρτίου 2012

Ο ΑΓΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΠΑΠΑΣ ΡΩΜΗΣ

+++Ο ΑΓΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΠΑΠΑΣ ΡΩΜΗΣ


Μνήμη: 15 Μαρτίου

Ὁ Ἅγιος Πατὴρ ἡμῶν Ζαχαρίας κατήγετο ἐκ Καλαβρίας.
Ἐξελέγη Ἀρχιεπίσκοπος (Πάπας) Ρώμης κατὰ τὸ ἔτος
741,
ὅτε ἐβασίλευεν εἰς τὴν Ἀνατολὴν Κωνσταντῖνος Ε΄, ὁ Κοπρώνυμος.

Τούτου τοῦ δυσσεβοῦς καὶ δυσωνύμου βασιλέως, ὁ Ἅγιος
κατήγγειλε σθεναρῶς καὶ γενναίως τὴν αἱρετικήν,
ἤτοι εἰκονομαχικὴν πολιτικὴν διὰ δύο ἐπιστολῶν του.

Ἧτο ὁ τελευταῖος χρηματίσας ἑλληνικῆς καταγωγῆς Πάπας Ρώμης,
ἐκοιμήθη δὲ ἐν εἰρήνῃ τὸ ἔτος
752.+++

Τρίτη 27 Μαρτίου 2012

ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΔΗΘΕΝ ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΥ 9

+++


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ
(Σύγχρονου δήθεν Αγιογράφου)

9
...Ἡ Ὀρθόδοξη Εἰκόνα, μὲ τὸν λειτουργικὸ καὶ λατρευτικὸ της χαρακτήρα,
δὲν ἀποτελεῖ ἀποκλειστικὰ ἀντικείμενο τῆς αἰσθητικῆς,
διακοσμητικὸ στοιχεῖο τοῦ Ναοῦ, ὅπως συμβαίνει στὴ δύση,
ἀλλὰ εἶναι ἀπόλυτα δεμένη μὲ τὰ τελούμενα.
Μέσον θεώσεως...
...

Στὴν Βυζαντινὴ Ἁγιογραφία, τέχνη καθαρὰ λειτουργικὴ
καὶ ἐνσωματωμένη, ἀφομοιωμένη στὰ τελούμενα στὸ Ναό
καὶ ὄχι διακοσμητική, ἡ ῾῾ἐλευθερία᾽᾽, ὅπως τὴν ἀποκαλοῦν στὴ δύση,
εἶναι στὴν πραγματικότητα δουλεία,
ὅπως κάθε μορφὴ ἀσυδοσίας
...
(Ἀπὸ τὸ βιβλίο "ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ",
Κ. Σαρδελῆ)+++

Ο ΟΣΙΟΣ ΕΥΣΧΗΜΟΣ

++


Ο ΟΣΙΟΣ ΕΥΣΧΗΜΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΛΑΜΨΑΚΩΝ,
Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ

(Μνήμη: 14η Μαρτίου)


ΕΥΣΧΗΜΟΣ ὁ Ὅσιος καὶ Ὁμολογητὴς Πατὴρ ἡμῶν
ἔζησε κατὰ τοὺς χρόνους τῶν Εἰκονομάχων,
ὑπῆρξε δὲ
σύγχρονος καὶ συναγωνιστής,
κατὰ τὸν ὑπὲρ τῶν ἱερῶν Εἰκόνων ἀγῶνα,
τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν
Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου,
ὅστις καὶ ἀναφέρει αὐτὸν εἰς ἐπιστολήν του.


Οὗτος ἀπὸ βρεφικῆς ἡλικίας καλῶς ἀνατραφεὶς
καὶ κατασταθεὶς ἀνὴρ τέλειος, ἐχρημάτισε ναὸς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Γενόμενος δὲ Μοναχός, ἀνῆλθε καὶ εἰς τὸ ὑψηλὸν τῆς Ἱερωσύνης ἀξίωμα.
Ὅθεν καὶ ἐπληρώθη ὑπὸ τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ.
Τρωθεὶς δὲ ὑπὸ θεϊκοῦ καὶ ἐνθέρμου ζήλου, κατῄσχυνε τοὺς ἱερεῖς
τῶν αἱρετικῶν Εἰκονομάχων,
θαυμάσια παράδοξα ἐνεργῶν.
Διότι νεκρὸν βρέφος ὑπὸ τῆς μητρός του
βασταζόμενον διὰ προσευχῆς του ἀνέστησε καὶ πρὸς τὴν ζωὴν ἐπανέφερε·
καὶ εἰς τὰ θηρία φοβερὸς ἐγένετο,
διότι διὰ μόνης τῆς προσταγῆς του
ἐδίωκεν αὐτὰ
τὰ ὁποῖα κατέτρωγον τὰ χλωρὰ λάχανα.
Ἐγκλεισθεὶς δὲ ὁ μακάριος εἰς φυλακὴν ὑπὸ τῶν Εἰκονομάχων,
ὡς προσκυνητὴς τῶν σεπτῶν καὶ ἁγίων Εἰκόνων,
διὰ τῆς διδασκαλίας του κατέπεισε τοὺς φυλάσσοντας αὐτὸν
νὰ προσκυνῶσι τὰς ἁγίας Εἰκόνας.
Τὸ δὲ θαυμαστὸν ἦτο τοῦτο· ὅτι, ἂν καὶ ὁ Ἅγιος ἦτο φυλακισμένος
καὶ ἐξόριστος, ἐφρόντιζεν ὅμως διὰ τοὺς πτωχοὺς
καὶ ἠλέει αὐτοὺς τὸ κατὰ δύναμιν.
Ὅθεν ἐν εἰρήνῃ τελειώσας τὴν ζωήν του, δὲν ἔλειπε καὶ μετὰ θάνατον
νὰ εὐεργετῇ διὰ τῶν ἀπείρων θαυμάτων του
τοὺς πιστῶς εἰς αὐτὸν ἐπικαλουμένους,
ρῶσιν ἐκ παντοίων νόσων αὐτοῖς χαριζόμενος.


++

Παρασκευή 23 Μαρτίου 2012

Πέμπτη 15 Μαρτίου 2012

ΕΥΛΟΓΙΑ ΑΓΑΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΤΟΝ ΠΑΛΑΜΑ

+++


Εὐλογία Ἀγάπης
ἀπὸ τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Παλαμᾶ
+++

Τετάρτη 14 Μαρτίου 2012

«Η ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ» (Μέρος Δ΄) Το παραδεισένιο περιστεράκι της Αγιογραφίας (Μέρος ΚΓ΄)


...Ἔτσι, οἱ Ἁγιογράφοι ζῶντες καὶ συμμετέχοντες
στὴν Μυστηριακὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἰδιαιτέρως
μὲ τὴν συνεχῆ συμμετοχή τους στὴν θεία Κοινωνία
τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, ἔρχονται σὲ διαρκῆ καὶ ἄμεση ἐπαφὴ
μὲ τὰ θέματά τους: τὸν Κύριο μας καὶ τοὺς Ἁγίους Του.

Συμπροσεύχονται, συμψάλουν, συντρώγουν, συνευφραίνονται καὶ συζοῦν,
ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι, μὲ ὁλόκληρη τὴν Θριαμβεύουσα Ἐκκλησία,
τὰ Μέλη τῆς Ὁποίας τοὺς γίνονται οἰκεῖα καὶ ποθητά
Ἔτσι, κατόπιν τὰ ἁγιογραφοῦν,
μὲ βεβαία Πίστη, ἀκαταίσχυντη Ἐλπίδα καὶ ἀνυπόκριτη Ἀγάπη.
Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ Ἁγιογραφικὸ Ἐγχειρίδιο
«Τὸ Παραδεισένιο Περιστεράκι
τῆς Ἁγιογραφίας»


+++

Τρίτη 13 Μαρτίου 2012

ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ (Μάρτιος 2012)

+++


Εν τελει άνοιξε! Μάλλον διαδικτυακός δάκτυλος! Μέχρι να αναρτήσω τα δικά μου σχόλια, μπορειτε οι υπόλοιποι να καταγραψετε ποιός ήταν ο βασικός προβληματισμός σας (αν υπήρξε) όταν επιχειρήσατε το σχεδιασμό των ποδιών;


+++

Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012

«Η ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ» (Μέρος Γ΄) Το παραδεισένιο περιστεράκι της Αγιογραφίας (Μέρος ΚB΄)+++


«Η ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ»
(Μέρος Γ´)
ν ἡ ζωὴ τῶν Χριστιανῶν ὁφείλει νὰ κατευθύνεται πρὸς τὴν ἐπιτυχία
τῶν τριῶν αὐτῶν σωτηρίων στόχων, τότε αὐτό, πολὺ περισσότερο,
ἀποτελεῖ χρέος τῶν Ἁγιογράφων.

Πῶς ἀλλιῶς θὰ κατορθώσουν νὰ ἐκφράσουν πειστικὰ τὶς ἀλήθειες,
τὴν ζωὴ τοῦ Χριστιανισμοῦ, τὴν θεολογία τῆς Ἐκκλησίας, ἂν δὲν τὴν βιώνουν,
δὲν τὴν ζοῦν καὶ ἑπομένως δὲν τὴν γνωρίζουν πρῶτα οἱ ἴδιοι σὲ βάθος;

Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος ποὺ ἀπὸ τοὺς πρωτοχριστιανικοὺς χρόνους
μέχρι τὶς ἡμέρες μας, οἱ Ἐκκλησιαστικὲς Τέχνες τῆς Χριστιανοσύνης
καλλιεργοῦνται, ἀναπτύσσονται καὶ διαφυλάσσονται κυρίως στὰ καλά,
πραγματικὰ πνευματικὰ καὶ εὐλογημένα Ὀρθόδοξα Μοναστήρια.
Διότι ἀκριβῶς ἐκεῖ ἀνθίζουν καὶ μοσχοβολοῦν
ἡ Ὀρθοδοξία, ἡ Ὀρθοπραξία καὶ ἡ Μυστηριακὴ ζωή.

Συνεχίζεται...


+++

Δευτέρα 5 Μαρτίου 2012

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 2012+++

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 2012Δοξαστικόν Ἑσπερινοῦ.
Ἦχος β΄.


Ἡ χάρις ἐπέλαμψε τῆς ἀληθείας· τὰ προτυπούμενα πάλαι σκιωδῶς
νῦν ἀναφανδὸν ἐκτετέλεσται· ἰδοὺ γὰρ ἡ Ἐκκλησία,
τὴν ἔνσωμον Εἰκόνα Χριστοῦ, ὡς ὑπερκόσμιον κόσμον ἐπαμφιέννυται,
τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου τὸν τύπον προϋπογράφουσα,
καὶ τὴν Ὀρθόδοξον Πίστιν κατέχουσα· ἵνα ὃν σεβόμεθα,
τούτου καὶ τὴν Εἰκόνα διακρατοῦντες μὴ πλανώμεθα
Ἐνδυσάσθωσαν αἰσχύνην, οἱ οὕτω μὴ πιστεύοντες·
ἡμῖν γὰρ δόξα τοῦ Σαρκωθέντος ἡ μορφή,
εὐσεβῶς προσκυνουμένη, οὐ θεοποιουμένη.
Ταύτην κατασπαζόμενοι, πιστοὶ βοήσωμεν·
Ὁ Θεὸς σῷσον τὸν λαόν σου, καὶ εὐλόγησον
τὴν κληρονομίαν σου.


+++

Σάββατο 3 Μαρτίου 2012

ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ+++


ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ
ΣΕ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΗΜΕΡΑ:

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣΣτιχηρὸν τῶν Αἴνων Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας

Ἦχος δ´.

Στίχ. Ἀνάστηθι, Κύριε ὁ Θεός μου, ὑψωθήτω ἡ χείρ σου,
μὴ ἐπιλάθου τῶν πενήτων σου εἰς τέλος.


Ἡμέρα χαρμόσυνος, καὶ εὐφροσύνης ἀνάπλεως,
πεφανέρωται σήμερον· φαιδρότης δογμάτων γάρ,
τῶν ἀληθεστάτων, ἀστράπτει καὶ λάμπει,
ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, κεκοσμημένη ἀναστηλώσεσιν,
Εἰκόνων τῶν ἁγίων νῦν, ἐκτυπωμάτων καὶ λάμψεσι·
καὶ ὁμόνοια γίνεται, τῶν πιστῶν θεοβράβευτος.


Σχετικές Αναρτήσεις

1. ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ (ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΠΑΓΓΕΛΙΑ)

2. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΣΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ
(2011, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ)

3. Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
(ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ Φ. ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ)


+++

Βίος της Αγίας Φιλοθέης της Αθηναίας

--

Ἡ Πολιοῦχος τῶν Ἀθηνῶν Ἁγία Φιλοθέη

Φώτη Κόντογλου...Ἀλλ᾿ ἡ ἐκκλησιὰ τοῦ μετοχιοῦ ποὺ εἶχε χτίσει ἡ ὁσία στὰ Πατήσια
γκρεμνίσθηκε καὶ κείνη ἀπὸ τὴν πολυκαιρία
γιατὶ δὲν μπορούσανε οἱ χριστιανοὶ νὰ τὴν περιποιηθοῦνε
ἀπὸ τὸ φόβο τῶν Τούρκων
πρὶν νὰ σηκωθεῖ ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 1821.
Ὡς πρὸ ὀλίγα χρόνια κειτόντανε οἱ κολόνες μέσα στὰ ἀγριάγκαθα,
στεκότανε ὄρθια μοναχὰ ἡ χυβάδα
(κόγχη) τοῦ ἱεροῦ
κ᾿ ἡ πόρτα μὲ τὸ δυτικὸ τοῖχο.
Κάποιοι εὐλαβεῖς χριστιανοὶ
τὴν ἀναστηλώσανε
μὲ τὴν ὁδηγία τοῦ κ. Ὀρλάνδου
καὶ τώρα
βρίσκεται πάλι ἀπαράλλαχτη ὅπως ἤτανε
στὰ χρόνια της ἁγίας Φιλοθέης, ἕνα ταπεινὸ μὰ ἀτίμητο στόλισμα
ἀνάμεσα στὰ ἀκαλαίσθητα
καὶ ξενόμορφα σπίτια ποὺ χτισθήκανε
γύρω στὸ
γηραλέο αὐτὸ ἐκκλησάκι.


Ὁ Θεὸς μὲ ἀξίωσε καὶ τὸ στόλισα μὲ ἁγιογραφίες,

ἤτανε ὁ πόθος μου Ἀνάμεσα σὲ ἄλλα ζωγράφισα καὶ τὸ μοναστήρι,
ὅπως ἤτανε τότε,
μὲ τὴν ἡγουμένη ἁγία Φιλοθέη
καὶ τὶς ἀδελφὲς ποὺ πηγαίνουνε στὴν ἐκκλησία...Ἐδῶ τὸ πλῆρες κείμενο μὲ τὸν Βίο τῆς Ἁγίας

--

Παρασκευή 2 Μαρτίου 2012

ΧΩΡΙΣ ΛΕΖΑΝΤΕΣ... (Εικόνα: Ο Καλός Κυρηναίος 12)

+++
12Συμβάλετε και Εσείς στην Εικονολογική μας συμβολή
στην αντιμετώπιση της κρίσης:


Προτείνετε λεζάντες για τις αναρτημένες Εικόνες

+++