+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023

EIKONOΛΟΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 +++

 

 

+++

Ο Όσιος Λάζαρος ο ζωγράφος, του οποίου οι εικονομάχοι έκαψαν τα χέρια...

+++


 

Ο ΟΣΙΟΣ ΠΑΤΗΡ ΗΜΩΝ

ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣΜνήμη: 17ῃ Νοεμβρίου
Ὅσιος Πατέρας μας Λάζαρος... ὑπερασπίσθηκε μὲ σθένος
τὴν Ὀρθόδοξo Πίστι ἐνώπιον τοῦ εἰκονομάχου αὐτοκράτορος Θεοφίλου (829-842)
καὶ ἐξ αἰτίας αὐτοῦ ἐξορίσθηκε στὴν Μονὴ τοῦ Τιμίου Προδρόμου τοῦ Φοβεροῦ,στὴν ἀσιατικὴ πλευρὰ τοῦ Βοσπόρου.
 
κεῖ ὑπέστη κάθε εἴδους βασανιστήρια μὲ ἀποκορύφωμα
τὸ κάψιμο τῶν χεριῶν του. Παρ’ ὅλα ταῦτα συνέχισε νὰ ἁγιογραφῆ
καὶ ζωγράφισε γιὰ τὴν αὐτοκράτειρα Θεοδώρα
μία Εἰκόνα τοῦ Τιμίου Προδρόμου,
ἡ ὁποία κατεστάθη πηγὴ θαυμάτων...


Διαβᾶστε τὸν σύντομο Βίο τοῦ Ὁσίου ἐδῶ


--

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ, 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

+++
+++

Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023

Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023

ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ

+++Μνήμη: 15η Νοεμβρίου


Στὴν Ἁγία Νεομάρτυρα ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ,
τὴν ἐν Μάνδρᾳ Μεγαρίδος...


 ...τῆς Ὁποίας ἡ ἐπίσημη Διακήρυξη τῆς Ἁγιότητος θὰ πραγματοποιηθῆ τὴν Παρασκευή, ἀφιερώθηκε ἡ χθεσινὴ Γενικὴ Σύναξη τοῦ «Ἐ.Ἐ.Ε».


  
Ὁ σχεδιασμὸς ἔγινε σύμφωνα μὲ τοὺς Κανόνες, οἱ ὁποῖοι διέπουν
τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησιαστικὴ Εἰκονογραφία καὶ δίνουν στὴν Εἰκόνα
τὴν ζητούμενη ἰδιαιτερότητα της, ὥστε ὡς λειτουργικὸ σκεύος νὰ λειτουργεῖ
θεραπευτικὰ καὶ ἀναγωγικά καὶ νὰ βοηθᾶ ὄντως τοὺς Πιστοὺς
«νὰ ὀσφρανθοῦν ἐκεῖνον τὸν καινὸν ἀέρα τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ» (Φ. Κόντογλου).
Δὲν παραβλέφθηκε βεβαίως καὶ τὸ σημαντικὸ ζητούμενο τῆς ὁμοιότητας μὲ τὸ πρωτότυπο.
Ἡ ὅλη ἐργασία ἔγινε μὲ βάση σωζόμενη φωτογραφία τῆς Ἁγίας,
ὅσον ἀφορᾶ τὰ προσωπογραφικὰ χαρακτηριστικά της καὶ τὴν ἐνδυματολογία,
τὰ ὁποῖα, ὅμως, οἱ προαναφερθέντες Κανόνες μετεστοιχείωσαν
καὶ τοὺς προσέδωσαν πνευματικότητα καὶ ἐσωτερικὸ φάος (Κ. Καλοκύρης).
 Ἔτσι, ἡ καθιερωμένη Συλλογικὴ ἐργασία εἶχε σήμερα...

 
...μιὰ ἰδιαίτερη εὐλογία καὶ Χάρη,......τὴν Μαρτυρικὴ Χάρη τῆς μικρῆς στὴν ἡλικία,
ἀλλὰ μεγάλης στὴν Πίστη καὶ τὴν Ἀγάπη στὸν Χριστό
καὶ τὴν Ὀρθόδοξη Παράδοση...


...Ἁγίας Νεομάρτυρος Αἰκατερίνης.

  
Ἡ αὐξημένη χρονικὰ Σύναξη ἐξελίχθηκε εὐχάριστα καὶ ὁμαλά...


 ...μὲ τὰ Μέλη τοῦ «Ἐ.Ἐ.Ε» νὰ ἐναλλάσσονται, ἐνώπιον τοῦ καβαλέτου
μὲ τὸ πρῶτο δοκίμιο τῆς Ὀρθόδοξης Εἰκόνας τῆς Ὑπερασπίστριας τῆς Ὀρθοδοξίας.
 
 

Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐργασίας διαβάσθηκε ὁ σύντομος Βίος
τῆς Νεομάρτυρος...


...καὶ ἔγιναν σχετικὲς ἀναφορὲς καὶ σχόλια.


  Στὴν προοπτικὴ ἄμεσης Εἰκονογράφης ὅλων τῶν νεοανακηρυχθέντων Ἁγίων
(Ἱερωνύμου Αἰγίνης, Παχωμίου καὶ Παρθενίου τῶν ἐν Χίῳ, κλπ.)...


...ἀπὸ τὸ Ἐργαστήριό μας, ἂν ὁ Θεὸς ἐπιτρέψει,...


...τὰ Μέλη τοῦ Ἐργαστηρίου ἐργάσθηκαν μὲ ζῆλο καὶ ἡ εὐλογημένη Διακονία προχώρησε ἱκανοποιητικά,...

  
...πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ τῆς τόσο ἀγαπητῆς......σὲ ὅλους τοὺς ἐραστὲς τῆς Ἀλήθειας καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας,
ἀλλὰ καὶ τῶν Ἀγώνων ποὺ αὐτὰ συνεπάγονται,......Ἁγίας Νεομάρτυρος Αἰκατερίνης, τῆς ἐν Μάνδρᾳ Μεγαρίδος.


* * * 

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν Ἀνακοίνωση γιὰ τὸν Πρῶτο Ἐπίσημο Συνοδικό Ἑορτασμὸ
τῆς Ἁγίας Νεομάρτυρος Αἰκατερίνης


...Τὸ πρῶτον θῦμα τῶν διωγμῶν αὐτῶν, ἡ Πρωτομάρτυς τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος,
ὑπῆρξεν ἡ Νεομάρτυς Αἰκατερίνη (Ρούττη).
Αὕτη ἡ γενναιόψυχος δούλη τοῦ Θεοῦ, βλέπουσα τὰ διωκτικὰ ὄργανα νὰ ἐπιτίθενται
εἰς τὸν Ἱερέα τῶν Ὀρθοδόξων, προέταξε τὸ σῶμα αὐτῆς καὶ ἐδέχθη ἐκείνη,
ἀντὶ τοῦ Ἱερέως, τὸ θανάσιμον πλῆγμα ἐκ τοῦ ὑποκοπάνου τοῦ τυφεκίου τοῦ διώκοντος ἀστυνομικοῦ.
Ὅπως δὲ χαρακτηριστικῶς ἀναφέρει ὁ ἱστοριογράφος τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν Ἀγῶνος
μακαριστὸς Μητροπολίτης Πενταπόλεως κυρὸς Καλλιόπιος,
ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία Αὐτῆς δὲν ἦτο ἁπλῆ κηδεία, «ἀλλὰ ἱερὰ Λιτανεία μαρτυρικοῦ Λειψάνου.
Χιλιάδες πιστοὶ συνώδευσαν τὴν πομπὴ κρατοῦντες ἄλλοι ἄνθη,
ἄλλοι λαμπάδες καὶ ἄλλοι φοίνικες»...

 


+++

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ, 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

++++++

Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023

Μικρό Αφιέρωμα στον Άγιο του Φωτός και της Χάριτος (Γρηγόριο τον Παλαμά)+++

ΜΙΚΡΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΣΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΘΕΟΛΟΓΟ
ΤΟΥ ΑΚΤΙΣΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ

ΑΓΙΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΤΟΝ ΠΑΛΑΜΑ


Μνήμη: 14ῃ Νοεμβρίου καὶ 2ᾳ Κυριακῇ τῶν Νηστειῶν


Πληγῶν Εἰκόνος σου ἴαμα χρώματα,
πληγῶν ψυχῆς μου ἴαμα Χάρις Σὴ ΠάτερΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ1. Εἰκονολογικὴ Ἐκδήλωση Μέρος Α΄ (Video)

2. Εἰκονολογικὴ Ἐκδήλωση Μέρος B΄ (Video)


3. Βίος τοῦ Ἁγίου Πατρός ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ

4. Τοῦ Ἁγίου Πατρός ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ,
Εὐχὴ πρὸς τὴν Θεοτόκον

5. Τοῦ Ἁγίου Πατρός ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ,
Ὁμιλία εἰς τὴν Κυριακὴν τῆς Ἀπόκρεω

6. Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς Πατέρας τῆς Θ΄ Οἰκ. Συνόδου

7. Τοῦ Ἁγίου Πατρός ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ,
Ὁμιλία εἰς τὸν Τίμιον καὶ Ζωοποιὸν Σταυρὸν

8. Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, ὁ Χριστιανισμὸς καὶ τὸ Ἰσλὰμ

9. Ἡ ἐπίδραση τῆς Θεολογίας τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ
στὴν Ἁγιογραφία


10. Εὐλογία Ἀγάπης ἀπὸ τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Παλαμᾶ

11. Ἡ σιωπὴ καὶ ὁ λόγος τοῦ Ἁγίου
 
 

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ, 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

+++


+++

Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2023

Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2023

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΖΗΤΙΑΝΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ...ΠΑΠΛΩΜΑ ΤΟΥ

+++


«ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ, ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΚΟΥΡΑΣΘΗ ΠΡΩΤΟΣ;»
 Μνήμη: 12η Νοεμβρίου- Εκείνους που σεις έχετε τη συνήθεια να τους ονομάζετε φτωχούς και ζητιάνους,
αυτοί για μένα είναι «οι Κύριοι και Δεσπόται» μου.
Γιατί αυτοί είναι που θα μας βοηθήσουν να κληρονομήσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών.

(...) 

Κάποτε ένας πλούσιος που τον είχε επισκεφθεί κι είδε τη φτώχεια που επικρατούσε
στο κελί του φιλάνθρωπου Επισκόπου, έσπευσε να αγοράσει πολύτιμο πάπλωμα
και του το πήγε με την παράκληση να το κρατήσει και να προσεύχεται γι' αυτόν κάθε φορά,
που θα το χρησιμοποιούσε.
Η λεπτή ψυχή του Πατριάρχου συγκινήθηκε από την ευγενικιά και πλούσια προσφορά.
Να το στείλει πίσω, δεν το θέλει. Η καλοκάγαθη ψυχή του δεν δέχεται να λυπήσει τον πονετικό εκείνο άνθρωπο.
Το κρατά. Το βράδυ δοκιμάζει να το χρησιμοποιήσει. Ξάπλωσε και το 'ριξε επάνω του.
Η ζεστασιά που του προσφέρει δεν τον αφήνει να κλείσει μάτι. Η σκέψη του στρέφεται
συνέχεια στους φτωχούς του. Μπροστά του παρελαύνουν όλες οι πονεμένες μορφές.
Άγρυπνος σχεδόν όλη τη νύχτα στριφογυρίζει στο κρεβάτι του. Το πρωί χωρίς να χάσει καιρό,
παίρνει το πάπλωμα και το στέλλει στην αγορά για να πουληθεί.
Κατά μια αγαθή σύμπτωση, από το κατάστημα που ήταν εκτεθειμένο το πάπλωμα για πώληση,
πέρασε ο καλός δωρητής. Το είδε και το αναγνώρισε.
Αντελήφθηκε τον σκοπό του πονόψυχου πνευματικού πατέρα.
Αγοράζει και πάλι το σκέπασμα και το ξαναστέλνει στον άγιο. Κι αυτός πρόθυμα το δέχεται τούτη τη φορά.
Όχι για να το κρατήσει και το χρησιμοποιήσει. Αλλά για να τα πουλήσει
και τα χρήματα να τα διαθέσει για τους φτωχούς του. 
Την άλλη μέρα το πολύτιμο πάπλωμα στάλθηκε και πάλι στην αγορά.
Ο πλούσιος δωρητής το βλέπει, το αγοράζει και το ξαναστέλνει για τρίτη φορά στον Πατριάρχη
με την βαθιά παράκληση να το κρατήσει για να μην κρυώνει τη νύχτα.
Κι ο καλοκάγαθος ιεράρχης τότε του απαντά με τη γνωστή χαριτωμένη διάθεση του: 
- «Για να δούμε, αδελφέ μου, ποιος απ' τους δύο μας θα κουρασθεί και θα παραιτηθεί πρώτος.
Συ να τ' αγοράζεις και να μου το στέλνεις η εγώ να το παίρνω και να το πουλώ;»...+++

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ, 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

++++++

Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023

ΜΙΚΡΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΕΚΤΑΡΙΟ, ΤΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ


+++


ΜΙΚΡΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΣΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΓΙΟ ΝΕΚΤΑΡΙΟ,
ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ, ΤΟΝ ΕΝ ΑΙΓΊΝῌ,
ΤΟΝ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟ


 Μνήμη: 9η Νοεμβρίου
Ἀνακομιδὴ τιμίων Λειψάνων: 21η Αὐγούστου


ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

 +++

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ, 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

++++++