+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021

ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΟΥΛΑΚΙΩΤΗΣ

+++


+++

Ο ΑΣΩΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΩΤΟΙ

 +++

 

 


  

+++

«ΣΗΚΩΘΗΚΕ ΚΑΙ ΠΗΓΕ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ...» (Στην Κυριακή του Ασώτου)

--

...Ἀκούσατε πῶς ὁ ἄσωτος υἱός, αἰσθανόμενος τί σημαίνει ζωή
μέσα στήν ἁμαρτία, ζωή μέσα στίς ἡδονές καί τά πάθη αὐτοῦ τοῦ κόσμου,

λέγει: «Πόσοι μίσθιοι τοῦ πατρός μου περισσεύουσιν ἄρτων,
ἐγώ δέ λιμῷ ἀπόλλυμαι» σέ ξένη καί μακρυνή χώρα.

«Ἀναστάς πορεύσομαι πρός τόν πατέρα μου».

Σηκώθηκε καί πῆγε πρός τόν πατέρα. Καί ὁ οὐράνιος

Πατήρ, ὁ Θεός καί Ἐλεήμων Κύριος, «ἔτι αὐτοῦ μακρὰν ἀπέχοντος
εἶδεν αὐτὸν καὶ ἐσπλαγχνίσθη καὶ δραμὼν ἐπέπεσεν
ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ κατεφίλησεν αὐτόν»,
ἐνῶ συγχρόνως ὁ υἱός μέ λυγμούς ἔλεγε:

«πάτερ ἥμαρτον εἰς τόν οὐρανόν καί ἐνώπιόν σου,
οὐκέτι εἰμί ἄξιος κληθῆναι υἱός σου»...Διαβᾶστε ἐδῶ ὁλόκληρη τὴν ΟΜΙΛΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ
τοῦ π. Ἰουστίνου Πόποβιτς


Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021

Η ΠΑΤΡΙΚΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΗ (ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ)


+++
 
 Στιχηρό Ἰδιόμελον
Ἑσπερινοῦ Σαββάτου Ἀσώτου
Ἦχος α'

πιγνῶμεν ἀδελφοί, τοῦ μυστηρίου τήν δύναμιν,
τόν γάρ ἐκ τῆς ἁμαρτίας, πρός τήν πατρικήν ἑστίαν
ἀναδραμόντα Ἄσωτον Υἱόν ὁ πανάγαθος Πατήρ,
προϋπαντήσας ἀσπάζεται, καί πάλιν τῆς οἰκείας δόξης,
χαρίζεται, τά γνωρίσματα, καί μυστικήν τοῖς ἄνω
ἐπιτελεῖ εὐφροσύνην, θύων τόν μόσχον τόν σιτευτόν,
ἵνα ἡμεῖς ἀξίως πολιτευσώμεθα, τῷ τε θύσαντι
φιλανθρώπῳ Πατρί, καί τῷ ἐνδόξῳ θύματι,
τῷ Σωτήρι τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

 
Ἑρμηνεία
ς κατανοήσουμε ἀδελφοί, τό πνευματικό βάθος
καί τή δύναμη τοῦ μυστηρίου!
Διότι ἐκεῖνον τόν Ἄσωτο γυιό, πού ξεφεύγει ἀπό τήν χῶρα
τῆς ἁμαρτίας καί ξαναγυρνᾶ στό πατρικό σπίτι,
ὁ πανάγαθος Θεός Πατέρας τόν προϋπαντᾶ γλυκοφιλώντάς τον.
Τοῦ χαρίζει ὅλα τά πρώτα του ἔνδοξα χαρίσματα
πού εἶχε ὡς παιδί του
καὶ ἐπιτελεῖ οὐράνια εὐφρόσυνη πανήγυρη
μαζὶ μὲ ὅλες τὶς Οὐράνιες δυνάμεις

θυσιάζοντας τό πιὸ ἐκλεκτὸ ῾῾μοσχάρι᾽᾽ Του.
Καὶ ὅλα αὐτὰ γιὰ νὰ ζήσουμε καί ἐμεῖς
ὅπως ἁρμόζει σέ παιδιά
τέτοιου Πατέρα,
ὁ Ὁποῖος θυσιάζει γιὰ ἐμᾶς ὅτι καλύτερο ἔχει

καί τοῦ ἔνδοξου θύματος, τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ,
πού θυσιάσθηκε γιά μᾶς καί εἶναι ὁ Σωτήρας τῶν ψυχῶν μας.
 
 

 +++

ΤΙ ΜΕΝΕΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ;

 +++

 +++

Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021

Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2021

Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021