ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015

ΔΥΟ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ


+++


ΤΑΠΕΙΝΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ 
ΣΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΔΑΣΚΑΛΟ
ΓΙΑ ΤΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΟΥ

(1965-2015)

3
ΔΥΟ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

 *  *  *+++

«ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ» (ΕΙΔΗΣΗ)


+++

+++

Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2015

EIKONOΛΟΓΙΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΙΑ


+++EIKONOΛΟΓΙΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΙΑ


+++

Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2015

ΣΥΝΑΞΗ ΕΦΗΒΙΚΟΥ (ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ»)


+++
+++

ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ

+++Μνήμη: 15η Νοεμβρίου


Στὴν Ἁγία Νεομάρτυρα ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ,
τὴν ἐν Μάνδρᾳ Μεγαρίδος...


 ...τῆς Ὁποίας ἡ ἐπίσημη Διακήρυξη τῆς Ἁγιότητος θὰ πραγματοποιηθῆ τὴν Παρασκευή, ἀφιερώθηκε ἡ χθεσινὴ Γενικὴ Σύναξη τοῦ «Ἐ.Ἐ.Ε».


  
Ὁ σχεδιασμὸς ἔγινε σύμφωνα μὲ τοὺς Κανόνες, οἱ ὁποῖοι διέπουν
τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησιαστικὴ Εἰκονογραφία καὶ δίνουν στὴν Εἰκόνα
τὴν ζητούμενη ἰδιαιτερότητα της, ὥστε ὡς λειτουργικὸ σκεύος νὰ λειτουργεῖ
θεραπευτικὰ καὶ ἀναγωγικά καὶ νὰ βοηθᾶ ὄντως τοὺς Πιστοὺς
«νὰ ὀσφρανθοῦν ἐκεῖνον τὸν καινὸν ἀέρα τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ» (Φ. Κόντογλου).
Δὲν παραβλέφθηκε βεβαίως καὶ τὸ σημαντικὸ ζητούμενο τῆς ὁμοιότητας μὲ τὸ πρωτότυπο.
Ἡ ὅλη ἐργασία ἔγινε μὲ βάση σωζόμενη φωτογραφία τῆς Ἁγίας,
ὅσον ἀφορᾶ τὰ προσωπογραφικὰ χαρακτηριστικά της καὶ τὴν ἐνδυματολογία,
τὰ ὁποῖα, ὅμως, οἱ προαναφερθέντες Κανόνες μετεστοιχείωσαν
καὶ τοὺς προσέδωσαν πνευματικότητα καὶ ἐσωτερικὸ φάος (Κ. Καλοκύρης).
 Ἔτσι, ἡ καθιερωμένη Συλλογικὴ ἐργασία εἶχε σήμερα...

 
...μιὰ ἰδιαίτερη εὐλογία καὶ Χάρη,......τὴν Μαρτυρικὴ Χάρη τῆς μικρῆς στὴν ἡλικία,
ἀλλὰ μεγάλης στὴν Πίστη καὶ τὴν Ἀγάπη στὸν Χριστό
καὶ τὴν Ὀρθόδοξη Παράδοση...


...Ἁγίας Νεομάρτυρος Αἰκατερίνης.

  
Ἡ αὐξημένη χρονικὰ Σύναξη ἐξελίχθηκε εὐχάριστα καὶ ὁμαλά...


 ...μὲ τὰ Μέλη τοῦ «Ἐ.Ἐ.Ε» νὰ ἐναλλάσσονται, ἐνώπιον τοῦ καβαλέτου
μὲ τὸ πρῶτο δοκίμιο τῆς Ὀρθόδοξης Εἰκόνας τῆς Ὑπερασπίστριας τῆς Ὀρθοδοξίας.
 
 

Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐργασίας διαβάσθηκε ὁ σύντομος Βίος
τῆς Νεομάρτυρος...


...καὶ ἔγιναν σχετικὲς ἀναφορὲς καὶ σχόλια.


  Στὴν προοπτικὴ ἄμεσης Εἰκονογράφης ὅλων τῶν νεοανακηρυχθέντων Ἁγίων
(Ἱερωνύμου Αἰγίνης, Παχωμίου καὶ Παρθενίου τῶν ἐν Χίῳ, κλπ.)...


...ἀπὸ τὸ Ἐργαστήριό μας, ἂν ὁ Θεὸς ἐπιτρέψει,...


...τὰ Μέλη τοῦ Ἐργαστηρίου ἐργάσθηκαν μὲ ζῆλο καὶ ἡ εὐλογημένη Διακονία προχώρησε ἱκανοποιητικά,...

  
...πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ τῆς τόσο ἀγαπητῆς......σὲ ὅλους τοὺς ἐραστὲς τῆς Ἀλήθειας καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας,
ἀλλὰ καὶ τῶν Ἀγώνων ποὺ αὐτὰ συνεπάγονται,......Ἁγίας Νεομάρτυρος Αἰκατερίνης, τῆς ἐν Μάνδρᾳ Μεγαρίδος.


* * * 

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν Ἀνακοίνωση γιὰ τὸν Πρῶτο Ἐπίσημο Συνοδικό Ἑορτασμὸ
τῆς Ἁγίας Νεομάρτυρος Αἰκατερίνης


...Τὸ πρῶτον θῦμα τῶν διωγμῶν αὐτῶν, ἡ Πρωτομάρτυς τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος,
ὑπῆρξεν ἡ Νεομάρτυς Αἰκατερίνη (Ρούττη).
Αὕτη ἡ γενναιόψυχος δούλη τοῦ Θεοῦ, βλέπουσα τὰ διωκτικὰ ὄργανα νὰ ἐπιτίθενται
εἰς τὸν Ἱερέα τῶν Ὀρθοδόξων, προέταξε τὸ σῶμα αὐτῆς καὶ ἐδέχθη ἐκείνη,
ἀντὶ τοῦ Ἱερέως, τὸ θανάσιμον πλῆγμα ἐκ τοῦ ὑποκοπάνου τοῦ τυφεκίου τοῦ διώκοντος ἀστυνομικοῦ.
Ὅπως δὲ χαρακτηριστικῶς ἀναφέρει ὁ ἱστοριογράφος τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν Ἀγῶνος
μακαριστὸς Μητροπολίτης Πενταπόλεως κυρὸς Καλλιόπιος,
ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία Αὐτῆς δὲν ἦτο ἁπλῆ κηδεία, «ἀλλὰ ἱερὰ Λιτανεία μαρτυρικοῦ Λειψάνου.
Χιλιάδες πιστοὶ συνώδευσαν τὴν πομπὴ κρατοῦντες ἄλλοι ἄνθη,
ἄλλοι λαμπάδες καὶ ἄλλοι φοίνικες»...

 


+++

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015

Ο ΑΓΙΟΣ ΕΝΔΟΞΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

+++


Ο ΑΓΙΟΣ ΕΝΔΟΞΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ


Μνήμη: 14ῃ Νοεμβρίου


Προσόμοιον Ἑσπερινοῦ

Ἦχος πλ. β´. Ὅλην ἀποθέμενοι.

Θείαις ἀναβάσεσι, διαπαντὸς κεχρημένος,
ὡς Μωσῆς τὸ πρότερον, τὸν Θεὸν θεάσασθαι ἐπεπόθησας·
καὶ γνωστῶς εἶδες δέ, τὴν Αὐτοῦ Εἰκόνα, δεδεγμένος πρὸς ἐμφέρειαν·
Πατρὸς γὰρ σύντομος, γνῶσις ὁ Υἱὸς καὶ ἀπόδειξις·
Υἱοῦ δὲ καὶ Γεννήτορος, μία ἡ οὐσία γνωρίζεται,
καὶ ἡ διὰ πάντων, ταυτότης ἀναφαίνεται σεπτῶς,
καὶ βασιλεία καὶ δύναμις, δόξα καὶ προσκύνησις.+++

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015

Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2015

«ΑΓΓΕΛΙΚΕΣ» ΣΥΝΑΞΕΙΣ «Ε.Ε.Ε.» (ΕΙΔΗΣΗ)

+++


+++

«ΠΟΝΕΜΕΝΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ»

+++ΤΑΠΕΙΝΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ 
ΣΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΔΑΣΚΑΛΟ
ΓΙΑ ΤΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΟΥ

(1965-2015)

2


+++

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015