ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Τετάρτη 29 Ιουνίου 2011

Άγιοι κινέζοι νεομάρτυρες

+++
ΑΓΙΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ


Μνήμη: 11ῃ Ἰουνίου


...῾Ο χειροτονηθεὶς στὸ μεταξὺ ᾿Επίσκοπος Πεκίνου
᾿Ιννοκέντιος Φιγκου
ρόφσκυ ἀνήγειρε τὸ 1902 τὸν ῾Ιερὸ Ναὸ
Πάντων τῶν ῾Αγίων Μαρτύρων στὸν τόπο τῆς
θυσίας
τῶν Κινέζων Νεομαρτύρων, ἀφοῦ συνέλεξε καὶ ἐτοποθέτησε εὐλαβῶς
τὰ
ἐναπομείναντα ῾Ιερὰ Λείψανά Τους στὴν κρύπτη τοῦ Ναοῦ αὐτοῦ.

Οἱ ῞Αγιοι ἄρχισαν ἀμέσως νὰ τιμῶνται τοπικὰ καὶ τὸ 1903 ἐψάλη
ἡ ἰδιαιτέρα ᾿Ακο
λουθία τους καὶ ἱστορήθη ἡ ῾Ιερὰ Εἰκόνα Τους...

Διαβᾶστε περισσότερα ἐδῶ

+++

Μάθημα Αγιογραφίας Δ΄ (πλήρες), Περιόδου Γ΄ (2010-2011) ΜΕΡΟΣ Α΄


+++


ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Δ΄, ΠΕΡΙΟΔΟΥ Γ΄ (2010-2011)
ΜΕΡΟΣ Α΄

+++

+++

Κυριακή 26 Ιουνίου 2011

Μάθημα Αγιογραφίας Ε΄ περιόδου Γ΄ (2010-2011)+++

ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Ε΄
ΠΕΡΙΟΔΟΥ Γ΄ (2010-2011)
Πρὸς τιμὴν τοῦ μεγάλου ὑπερασπιστοῦ τῶν Ἁγίων Εἰκόνων
Μεθοδίου Πατριάρχου Κων/λεως τοῦ Ὁμολογητοῦ (14 Ἰουνίου),
πραγματοποιήθηκε ἐχθές, Σάββατο 12 Ἰουνίου (Ἐκκλ. ἡμερ.),
τὸ πέμπτο καὶ τελευταῖο Μάθημα Ἁγιογραφίας
τῆς ἐφετινῆς,
τρίτης Περιόδου τῶν Μαθημάτων, τὰ ὁποῖα ὀργανώνει

καὶ παραδίδει δωρεὰν τὸ Ἁγιογραφεῖο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, Φυλῆς Ἀττικῆς.
Ἡ ἀνωτέρω παρουσίασις ῾῾μιλᾶ᾽᾽ γιὰ τὸ Μάθημα
πολὺ εὐγλωττότερα ἀπὸ ὁποιοδήποτε κείμενο,
ἐφ ὅσον κατὰ τὴν σοφὴ λαϊκὴ παροιμία
«μιὰ εἰκόνα = χίλιες λέξεις».


+++

Σάββατο 25 Ιουνίου 2011

« Μόνο η Αγάπη μπορεί να μας σώσει »

+++
ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΜΗΝΥΜΑ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΜΑΣ «ΕΛΠΙΔΕΣ
»
ΠΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΝ...
"Just love can save us"

«Μόνο ἡ Ἀγάπη μπορεῖ νὰ μᾶς σώση»
Αὐτὴ ἡ Ἀγάπη ὅμως...


+++

Τετάρτη 22 Ιουνίου 2011

Ο Άγιος Κύριλλος ,Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας

+++


Μνήμη: 9ῃ Ἰουνίου

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΟΥ
ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ

Ὁ Ἅγιος Κύριλλος ἦτον ἐπὶ τῆς βασιλείας Θεοδοσίου τοῦ μικροῦ
ἐν ἔτει υιε´ [415], ἀνεψιὸς ὢν Θεοφίλου Ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρείας,
καὶ τοῦ θρόνου αὐτοῦ γενόμενος διάδοχος. Οὗτος ἐστάθη ἔξαρχος καὶ προστάτης
τῆς ἐν Ἐφέσῳ ἁγίας καὶ Οἰκουμενικῆς Τρίτης Συνόδου, τῆς ἐν ἔτει υλα´ [431]
συγκροτηθείσης, καὶ τὸν δυσσεβῆ καθεῖλε Νεστόριον, ὁ ὁποῖος βλάσφημα πολλὰ
κατὰ τῆς Ἁγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου, ὁ κακόδοξος ἐδογμάτισε.
Μὲ πολλὰ δὲ κατορθώματα καὶ ἀρετὰς ὁ Ἅγιος οὗτος Κύριλλος διαλάμψας,
πρὸς Κύριον ἐξεδήμησε.

Ὀλίγον τι εἶχε πλέον εὔμορφον τὸ χρῶμα τοῦ προσώπου, εἶχε τὰ ὀφρύδια
δασέα καὶ μεγάλα καὶ στρογγυλὰ μὲ εὐαρμοστίαν. Ἦτον μακρομύτης,
εἶχε τὰ μάγουλα μακρά, καὶ τὰ χείλη παχέα, ἦτον φαλακρός,
εἶχε τὸ μέτωπον μικρόν, καὶ τὸ γένειον δασὺ καὶ μακρόν, εἶχε τὰ μαλλία
συνεστραμμένα καὶ σκαντζουρά, ἦτον ὀλίγον ξανθός, εἶχε τὰς τρίχας
μεμιγμένας, ἤτοι ἄσπρας μὲ μαύρας...+++

Μάθημα Αγιογραφίας Ε΄ περιόδου Γ΄


Σάββατο 18 Ιουνίου 2011

Κριτική στὴν Εἰκονολογικὴ Μελέτη Η ΙΕΡΑ ΕΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ Ἀπόπειρα γιὰ μία νέα προσέγγισι+++

Ἀρχιεπισκόπου Ἔτνα Χρυσοστόμου

Κριτική στὴν Εἰκονολογικὴ Μελέτη

Η ΙΕΡΑ ΕΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ
Ἀπόπειρα γιὰ μία νέα προσέγγισι
Διαβᾶστε τὴν κριτικὴ κάνοντας κλὶκ ἐδῶ

+++

Άγιοι Πάντες

+++
+++

Ο Ζωοδότης και τα ''Τερατάκια''

+++

Ο ΖΩΟΔΟΤΗΣ ΚΑΙ ΤΑ "ΤΕΡΑΤΑΚΙΑ"


...Ὁ χρόνος τῆς ἐγκυμοσύνης συμπληρώθηκε κανονικὰ
καὶ τὰ δύο ῾῾τερατάκια᾽᾽ μας εἶδαν τὸ φῶς τῆς ζωῆς
ὑγιέστατα, χωρὶς τὸ παραμικρὸ πρόβλημα!...


Ἀλλὰ δὲν εἶναι μόνον αὐτό! Τὰ διδυμάκια μας,
ὁ Νικόλαος καὶ ἡ Εὐφροσύνη, ἔδωσαν ἕνα νέο
῾῾τόνο᾽᾽ στὴν ζωή μας, στὸ σπίτι μας, στὴν οἰκογένειά μας.
Αἰσθανόμαστε ὅλοι ἔντονα τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν Χάρι Του
νὰ μᾶς σκεπάζη συνεχῶς ἀπὸ τότε ποὺ γεννήθηκαν.
Εἶναι δὲ καὶ τὰ δύο πολὺ πιὸ ζωηρὰ ἀπὸ τὰ ἄλλα τρία,
῾῾ζουζούνια᾽᾽ πραγματικά καὶ πανέξυπνα...


...Εὐχαριστοῦμε τὸν Ζωοδότη Χριστό μας, ὁ Ὁποῖος
διὰ τοῦ Πνευματικοῦ μας καὶ τῆς μικρῆς μας ὑπακοῆς σ᾽ αὐτόν,
μᾶς ἔσωσε ἀπὸ ἕνα διπλὸ ἔγκλημα. Μᾶς χάρισε
τόση χαρὰ καὶ εὐλογία καὶ τὸ νὰ μποροῦμε νὰ περπατοῦμε
μὲ τὸ μέτωπο ψηλὰ καὶ τὴν συνείδησί μας ἥσυχη.


+++

Τετάρτη 15 Ιουνίου 2011

"Νίκην ήνεγκεν τη Εκκλησία, η ση ένθεος ομολογία"

+++

Μνήμη: 2ᾳ Ἰουνίου

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος γ'. Θείας πίστεως.

Νίκην ἤνεγκε, τῇ Ἐκκλησίᾳ, ἡ σὴ ἔνθεος, ὁμολογία,
Ἱεράρχα Νικηφόρε θεόληπτε·
τὴν γὰρ Εἰκόνα τοῦ Λόγου σεβόμενος,
ὑπερορίᾳ ἀδίκως ὡμίλησας.
Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε,
δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

* * *

...Λέων ὁ πέμπτος, ὁ Ἀρμένιος, ἐγένετο βασιλεὺς ἐν ἔτει ωιγ΄ (813)
καὶ ἐκινήθη ὁ ἀλιτήριος
κατὰ τῶν ἁγίων Εἰκόνων
καὶ τῆς εὐσεβοῦς ἠμῶν πίστεως.
Ὅσους δὲ λόγους εἶπεν ἐλέγχων ὁ σεβάσμιος Πατὴρ
καὶ Ἅγιος οὗτος Νικηφόρος
πρὸς τὸν δυσσεβῆ ἐκεῖνον βασιλέα
διὰ τὴν τῶν ἁγίων Εἰκόνων προσκύνησιν,

ἀδύνατον εἶναι νὰ γράψῃ τις. Ὅθεν, ὀργισθεὶς ὁ θεομισὴς τύραννος,
κατεβίβασε τὸν Ἅγιον ἐκ τοῦ Πατριαρχικοῦ θρόνου, ἐξώρισεν αὐτὸν
καὶ ἐφυλάκισε,
προστάξας νὰ μὴ λάβῃ ὁ ἀοίδιμος
οὐδεμίαν παρ' οὐδενὸς παραμυθίαν...


Ἐδῶ ὁ σύντομος Βίος τοῦ Ἁγίου

 


+++

Τρίτη 14 Ιουνίου 2011

Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς+++

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ (ΠΟΠΟΒΙΤΣ), Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ,
ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Ὁ Ἅγιος Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας καὶ Ὁμολογητής, Ἰουστῖνος (Πόποβιτς)
γεννήθηκε, ἔδρασε, ὁμολόγησε καὶ ἐκοιμήθη στὴν πολύπαθη Σερβία,
κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς Ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τοῦ ἔτους 1979.
Ἡ μνήμη του ὁρίσθηκε νὰ ἑορτάζεται τὴν 1η Ἰουνίου,
ὥστε νὰ μὴ συμπίπτει μὲ τὸν Εὐαγγελισμὸ τῆς Θεοτόκου.


Ἀποσπάσματα Θεοφωτίστων κειμένων τοῦ Νέου Ὁμολογητοῦ Ἁγίου
μπορεῖτε νὰ διαβάσετε ἐδῶ.
+++

Δευτέρα 13 Ιουνίου 2011

Ο Συμβολισμός του Ναού (Λ. ΟΥΣΠΕΝΣΚΥ)

+++
Ο ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ
(Λ. ΟΥΣΠΕΝΣΚΥ)


...Ἔχουμε κάποιες ἐνδείξεις ποὺ ἀνέρχονται στοὺς πρώτους αἰῶνες καὶ δείχνουν τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο οἱ Χριστιανοὶ ἀντιλαμβάνονταν τὸν λατρευτικὸ χῶρο.Ἔτσι, στὶς Διδαχὲς καὶ στοὺς Ἀποστολικοὺς κανόνες ἀναφέρεται ὅτι μία Ἐκκλησία πρέπει νὰ θυμίζει στοὺς πιστοὺς ἕνα πλοῖο καὶ πρέπει νὰ ἔχει τρεῖς πόρτες ποὺ φέρουν στὴν μνήμη τὴν Ἁγία Τριάδα......Ἡ κιβωτὸς τοῦ Νῶε ἦταν μιὰ προεικόνιση τῆς Ἐκκλησίας· ὅπως κατὰ τὴν στιγμὴ τοῦ κατακλυσμοῦ χρησίμευσε ὡς μέσο σωτηρίας, ἔτσι καὶ ἡ Ἐκκλησία ὁδηγούμενη ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα μέσα στὸ πέλαγος τοῦ βίου ἀποτελεῖ μέσο σωτηρίας τῶν Χριστιανῶν... ...Ἐκ πρώτης ὄψεως,... ἡ ἀναλογία αὐτὴ μπορεῖ νὰ φαίνεται ἀφηρημένη, ἐπίπλαστη, χωρὶς βαθύτερο νόημα, τὸ ἴδιο ὅπως καὶ ὁ συμβολισμὸς τῆς Ἁγίας Τριάδος διὰ τῶν τριῶν θυρῶν.
Στὴν πραγματικότητα δὲν εἶναι ἔτσι... ...Ὅσον ἀφορᾶ στὸ συμβολισμὸ τῶν τριῶν θυρῶν, ἡ εἰκόνα αὐτὴ δὲν ἦταν οὔτε ἀφηρημένη οὔτε ἄνευ νοήματος. Ἡ διδασκαλία περὶ τῆς Ἁγίας Τριάδος δὲν ἦταν μόνο μία διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας περὶ τοῦ ἐνὸς Θεοῦ ἐν τρισὶ Προσώποις, ἀλλὰ ἀποτελοῦσε τὴν βάση τῆς ἴδιας τῆς ζωῆς
κάθε χριστιανικῆς κοινότητας.
Πράγματι, ἡ Ἁγία Τριὰς εἶναι τὸ πρότυπο τῆς ἀγάπης ποὺ ζεῖ μέχρι σήμερα κάθε Χριστιανικὴ κοινότητα, εἴτε αὐτὴ βιώνεται μέσα στὸ Μοναστήρι εἴτε σὲ μία ἐνορία ἢ ἀλλοῦ. Ἡ ἴδια ἡ ζωὴ τῆς κοινότητας εἶναι ἡ ἀγάπη·......χωρὶς αὐτὴν δὲν ὑπάρχει κοινοτικὴ ζωή.
Γιὰ τὸν λόγο αὐτό, μέχρι σήμερα, ὅλα μέσα
στοὺς Ναούς μας μᾶς θυμίζουν τὴν Ἁγία Τριάδα: τὰ τρία μέρη τοῦ Ναοῦ, τὰ τρία δάκτυλα τοῦ σημείου τοῦ Σταυροῦ κ.λ.π...


Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Σπ. Μαρίνη "Ἀνάλεκτα" Λ. Οὐσπένσκυ


+++

"Αγιογραφία - Προσευχή και Άγιο Πνεύμα" Το παραδεισένιο περιστεράκι της Αγιογραφίας (Μέρος ΙB΄)+++

«ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΙ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ»


...Οἱ ἁγιογράφοι πρῶτα - πρῶτα ἀνάβουν τὸ καντηλάκι,
θυμιάζουν τὸ Ἁγιογραφεῖο καὶ προσεύχονται, ζητώντας τὴν βοήθεια
καὶ τὴν φώτιση τῆς Παναγίας μας, τοῦ Ἀποστόλου Λουκᾶ καὶ τοῦ Ἁγίου,
τὸν ὁποῖο πρόκειται νὰ ἁγιογραφήσουν.
Ἡ ψαλμωδία, ποὺ ἀκούγεται χαμηλόφωνα,
τοὺς ἐνισχύει
καὶ τοὺς συντροφεύει.
Ἡ προσευχὴ δίνει φτερὰ στὰ χέρια τους,
ἔμπνευση στὴν διάνοιά τους καὶ γαλήνη στὴν ψυχή τους.
Οἱ σοφὲς συμβουλές του Πνευματικού τους Πατέρα καὶ Διδάσκαλου
πάντοτε βρίσκονται στὴν καρδιὰ καὶ τὴν μνήμη τους:

«Ὅταν ἁγιογραφοῦμε προσευχόμενοι, τότε τὸ Ἅγιο Πνεῦμα
μᾶς σκεπάζει, μᾶς φωτίζει καὶ μᾶς ὁδηγεῖ»

Ὁ Χριστός μας, ἡ Παναγία μας, ὁ Εὐαγγελιστὴς καὶ πρῶτος
Ἁγιογράφος Λουκᾶς, ὁ Προστάτης καὶ Ὁδηγὸς τῶν Ἁγιογράφων,
οἱ Ἄγγελοι καὶ οἱ Ἅγιοι ποὺ ἁγιογραφοῦνται, βοηθοῦν οἱ Ἴδιοι νὰ γίνουν
οἱ Εἰκόνες τους , ὅπως ἁρμόζει, ῾῾ἱεροπρεπῶς καὶ ἱεροτύπως᾿᾿,
καὶ γεμίζουν χαρὰ καὶ ἐλπίδα τὴν καρδιά τους.Τὴν ἐλπίδα, ὅτι μὲ τὴν βοήθειά Τους ὅλα θὰ πᾶνε καλά, τὰ ἐμπόδια
ποὺ φέρνει ὁ διάβολος, ὁ ὁποῖος μισεῖ τὶς Ἱερὲς Εἰκόνες, θὰ ξεπεραστοῦν,
καὶ τελικὰ ἡ θεία λάμψη ἄλλης μιᾶς καινούργιας Εἰκόνας θὰ διοχετεύση
τὸ Φῶς τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν στὸν κόσμο μας,
ποὺ τόσο πολὺ Τὸ ἔχει ἀνάγκη...
Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ Ἁγιογραφικὸ Ἐγχειρίδιο
«Τὸ Παραδεισένιο Περιστεράκι τῆς Ἁγιογραφίας»


+++


Πέμπτη 9 Ιουνίου 2011

Τετάρτη 8 Ιουνίου 2011

Αγίου Σιλουανού Αθωνίτου Γ΄

--
Ἁγ. Σιλουανοῦ Ἀθωνίτου


«…Καὶ, νά, μιὰ μέρα τὴν ὥρα τοῦ ἑσπερινοῦ ὁ ὑποτακτικὸς ἐκεῖνος
κύτταξε τὴν Εἰκόνα τοῦ Σωτήρα καὶ εἶπε τὴν προσευχή
:

Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με τὸν ἁμαρτωλόν᾿᾿·

καὶ βλέπει πὼς ἡ Εἰκόνα ἔγινε ὁ ζωντανὸς Σωτήρας...

...καὶ γέμισε ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα τοῦ ὑποτακτικοῦ ἀπὸ ἄφατη γλυκύτητα·
κι ἡ ψυχὴ γνώρισε τὸν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ πὼς ὁ Κύριος
ἔχει ἄρρητο κάλλος καὶ πραότητα· καὶ κατάλαβε ἡ ψυχὴ πώς,
ὅταν εἶναι γεμάτη ἀπὸ τὴ Θεία ἀγάπη, δὲν μπορεῖ νὰ θυμᾶται
τίποτε ἄλλο, κι ἀπὸ τότε καίγεται ἡ ψυχή του ἀπὸ τὴ φλόγα
τῆς ἀγάπης γιὰ τὸν Κύριο.


Δοξασμένη νἆναι ἡ εὐσπλαγνία Σου, Κύριε!...


(Ἐκ τοῦ βιβλίου «Ὁ Γέρων Σιλουανός»)


--

Τρίτη 7 Ιουνίου 2011

Ενωμένοι μαζί του (Η πραγματική δόξα)

+++

ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥ
Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΟΞΑΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΙΣ ΕΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΥ


ΙΔ΄
(Κυριακὴ ἑβδόμη ἀπὸ τοῦ Πάσχα.
Ἑορτὴ τῆς Ἁγίας Πρώτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου
τῶν Ἁγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων.
Κείμενο Β΄)


...Την αλήθεια αυτή τη γνώριζαν πολύ καλά
οι Άγιοι Θεοφόροι Πατέρες της Α´ Οικουμενικής Συνόδου.
Γι’ αυτό και πολέμησαν δυναμικά τον αιρεσιάρχη Άρειο.
Διότι κατανοούσαν ότι όποιος δεν είναι ενωμένος με την Εκκλησία,
είναι στην πλάνη, είναι στο σκοτάδι, είναι επικίνδυνος.
Αυτή την παρακαταθήκη άφησαν και σε μας:
να μένουμε άρρηκτα ενωμένοι με τον Χριστό μας και την Εκκλησία Του.
Διότι ή είσαι ενωμένος με τον Χριστό και ανήκεις στη μία
αληθινή Ορθόδοξη Εκκλησία ή είσαι αιρετικός,
οπότε είσαι εκτός της Εκκλησίας.
Ξεκάθαρα πράγματα!...


Διαβᾶστε ἐδῶ ὁλόκληρο τὸ κείμενο


+++

Τίμιος Πρόδρομος

+++

25ῃ Μαΐου: Γ΄ εὕρεσις τῆς τιμίας Κεφαλῆς
τοῦ Τιμίου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου

+++

Κυριακή 5 Ιουνίου 2011

Το πραγματικό μέγεθος των δυσκολιών+++
ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ


Κοιτάξτε τις καμήλες!!!!

Αυτή η φωτογραφία τραβήχθηκε ακριβώς από πάνω από αυτές
τις καμήλες στην έρημο κατά τη δύση του ηλίου.

Όταν την κοιτάς προσεκτικά, μπορείς να διαπιστώσεις
ότι οι καμήλες είναι οι μικρές άσπρες γραμμές στην φωτογραφία.
Οι μαύρες σιλουέτες, που διακρίνονται έντονα,
είναι απλά οι σκιές τους!

Μερικές φορές, τα "προβλήματά" και οι δυσκολίες
μας φαίνονται μεγάλα σαν τις σκιές...

+++

Των Αγίων Πατέρων ο χορός+++


+++

Παρασκευή 3 Ιουνίου 2011

Ο Άγιος Κωνσταντίνος

+++


Μνήμη: 21ῃ Μαΐου

+++