* *** *

*  ***  *

+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Δευτέρα 13 Ιουνίου 2011

Ο Συμβολισμός του Ναού (Λ. ΟΥΣΠΕΝΣΚΥ)

+++
Ο ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ
(Λ. ΟΥΣΠΕΝΣΚΥ)


...Ἔχουμε κάποιες ἐνδείξεις ποὺ ἀνέρχονται στοὺς πρώτους αἰῶνες καὶ δείχνουν τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο οἱ Χριστιανοὶ ἀντιλαμβάνονταν τὸν λατρευτικὸ χῶρο.Ἔτσι, στὶς Διδαχὲς καὶ στοὺς Ἀποστολικοὺς κανόνες ἀναφέρεται ὅτι μία Ἐκκλησία πρέπει νὰ θυμίζει στοὺς πιστοὺς ἕνα πλοῖο καὶ πρέπει νὰ ἔχει τρεῖς πόρτες ποὺ φέρουν στὴν μνήμη τὴν Ἁγία Τριάδα......Ἡ κιβωτὸς τοῦ Νῶε ἦταν μιὰ προεικόνιση τῆς Ἐκκλησίας· ὅπως κατὰ τὴν στιγμὴ τοῦ κατακλυσμοῦ χρησίμευσε ὡς μέσο σωτηρίας, ἔτσι καὶ ἡ Ἐκκλησία ὁδηγούμενη ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα μέσα στὸ πέλαγος τοῦ βίου ἀποτελεῖ μέσο σωτηρίας τῶν Χριστιανῶν... ...Ἐκ πρώτης ὄψεως,... ἡ ἀναλογία αὐτὴ μπορεῖ νὰ φαίνεται ἀφηρημένη, ἐπίπλαστη, χωρὶς βαθύτερο νόημα, τὸ ἴδιο ὅπως καὶ ὁ συμβολισμὸς τῆς Ἁγίας Τριάδος διὰ τῶν τριῶν θυρῶν.
Στὴν πραγματικότητα δὲν εἶναι ἔτσι... ...Ὅσον ἀφορᾶ στὸ συμβολισμὸ τῶν τριῶν θυρῶν, ἡ εἰκόνα αὐτὴ δὲν ἦταν οὔτε ἀφηρημένη οὔτε ἄνευ νοήματος. Ἡ διδασκαλία περὶ τῆς Ἁγίας Τριάδος δὲν ἦταν μόνο μία διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας περὶ τοῦ ἐνὸς Θεοῦ ἐν τρισὶ Προσώποις, ἀλλὰ ἀποτελοῦσε τὴν βάση τῆς ἴδιας τῆς ζωῆς
κάθε χριστιανικῆς κοινότητας.
Πράγματι, ἡ Ἁγία Τριὰς εἶναι τὸ πρότυπο τῆς ἀγάπης ποὺ ζεῖ μέχρι σήμερα κάθε Χριστιανικὴ κοινότητα, εἴτε αὐτὴ βιώνεται μέσα στὸ Μοναστήρι εἴτε σὲ μία ἐνορία ἢ ἀλλοῦ. Ἡ ἴδια ἡ ζωὴ τῆς κοινότητας εἶναι ἡ ἀγάπη·......χωρὶς αὐτὴν δὲν ὑπάρχει κοινοτικὴ ζωή.
Γιὰ τὸν λόγο αὐτό, μέχρι σήμερα, ὅλα μέσα
στοὺς Ναούς μας μᾶς θυμίζουν τὴν Ἁγία Τριάδα: τὰ τρία μέρη τοῦ Ναοῦ, τὰ τρία δάκτυλα τοῦ σημείου τοῦ Σταυροῦ κ.λ.π...


Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Σπ. Μαρίνη "Ἀνάλεκτα" Λ. Οὐσπένσκυ


+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου