ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Σάββατο 30 Απριλίου 2016

ΠΑΣΧΑΛΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ

+++


+++

ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΕΙ ΝΑ ΜΑΡΤΥΡΗΣΕΙ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΨΕΜΑ (Το Θαύμα του Αγίου Φωτός και ο Άγιος Μάρτυς Τούνομ)

+++

ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΕΙ
ΝΑ ΜΑΡΤΥΡΗΣΕΙ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΨΕΜΑ

Το Θαύμα του Αγίου Φωτός και ο Άγιος Μάρτυς Τούνομ+++

Ο ΑΔΗΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΜΑΣ (ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΚΑΙ ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ)


+++


ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΚΑΙ ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ


+++

Παρασκευή 29 Απριλίου 2016

«ΤΗΝ ΑΒΥΣΣΟΝ Ο ΚΛΕΙΣΑΣ...»

+++
+++

«ΑΞΙΑ ΓΑΡ ΩΝ ΕΠΡΑΞΑΜΕΝ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝ...»


++++++

Μεγάλη Παρασκευή

---

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗἘξηγόρασας ἡμᾶς, ἐκ τῆς κατάρας τοῦ νόμου,
τῷ τιμίῳ Σου Αἵματι·
τῷ Σταυρῷ προσηλωθείς,
καὶ τῇ λόγχῃ κεντηθείς,
τὴν ἀθανασίαν ἐπήγασας ἀνθρώποις·
Σωτὴρ ἡμῶν δόξα Σοι.

* * *

Ἀφοῦ ἀνέτειλεν ἡ κγ΄ Μαρτίου, ἡμέρα τῆς ἑβδομάδος Παρασκευή,
ἀποστέλλεται ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοὺ Καϊάφα πρὸς τὸν τότε ἡμεμόνα τῆς Ἰουδαίας
Πόντιον Πιλάτον τὸ ὄνομα· ὅστις πολυτρόπως ἀνακρίνας Αὐτόν,
καὶ ἅπαξ καὶ δὶς ὁμολογήσας ἀθῶον, πρὸς εὐχαρίστησιν ἔπειτα τῶν Ἰουδαίων,
ψηφίζει θάνατον κατ' Αὐτοῦ· καὶ φραγγελώσας ὡς δοῦλον φυγάδα
τὸν Δεσπότην τοῦ παντός, παρέδωκε εἰς τὸ σταυρωθῆναι.


Ἐντεῦθεν ὁ Ἰησοῦς, παραδοθεὶς εἰς τοὺς στρατιώτας,
γυμνοῦται τὰ ἰμάτια Αὐτοῦ, ἐνδύεται χλαμύδα κοκκίνην,
στεφανοῦται ἀκάνθαις, σκηπτροφορεῖ κάλαμον, προσκυνεῖται
χλευαστικῶς, ἐμπτύεται, κρούεται κατὰ τοῦ προσώπου καὶ τῆς κεφαλῆς.
Εἶτα ἐνδυθεὶς πάλιν τὰ ἑαυτοῦ ἰμάτια καὶ βαστάζων τὸν Σταυρόν,
ἔρχεται εἰς τὸν Γολγοθᾶ, τόπον τῆς καταδίκης,
καὶ ἐκεῖ περὶ ὥραν γ΄τῆς ἡμέρας σταυροῦται μεταξὺ δύο ληστῶν,
βλασφημεῖται ὑπὸ τῶν παραπορευομένων, μυκτηρίζεται
ὑπὸ τῶν ἀρχιερέων, ποτίζεται ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν
ὄξος μεμιγμένον μετὰ χολῆς.

Περὶ δὲ τὴν θ΄ ὥρα, κράξας φωνῇ μεγάλῃ καὶ εἰπών· Τετέλεσται,
ἐκπνέει "ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ αἵρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου",
καθ' ἧν ὥραν πανσελήνου οὕσης τῆς ἡμέρας,
ἐσφάζετο κατὰ τὸν νόμον ὁ πασχάλιος ἀμνός,
ὁ εἰς τύπον Αὐτοῦ διαταχθεὶς τοῖς Ἰουδαίοις πρὸ 1043 ἐτῶν.


Τὸν Δεσποτικὸν τοῦτον θάνατον καὶ ἡ ἄψυχος κτίσις πενθοῦσα
τρέμει καὶ ἀλλοιοῦται ὑπὸ τοῦ φόβου·
ἀλλ' ὁ Δημιουργὸς τῆς κτίσεως, καὶ νεκρὸς ἤδη ὤν,
λογχίζεται προσέτι καὶ τὴν ἀκήρατον πλευράν,
καὶ ρέει ἐξ αὐτῆς αἷμα καὶ ὕδωρ.


Τέλος, περὶ τὴν δύσιν τοῦ ἡλίου, ἔρχεται Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ Ἀριμαθαίας
καὶ Νικόδημος μετ' αὐτοῦ, ἀμφότεροι μαθηταὶ τοῦ Ἰησοῦ κεκρυμμένοι,......ἀποκαθηλοῦσιν ἀπὸ τοῦ Σταυροῦ τὸ πανάγιον τοῦ Διδασκάλου Σῶμα,
ἀρωματίζουσιν αὐτό, ἐντυλίσσουσιν εἰς σινδόνα καθαράν,
καὶ θάψαντες αὐτὸ ἐν μνημείῳ κενῷ,
προσκυλίουσιν ἐπὶ τῷ στόμιον αὐτοῦ λίθον μέγαν.

Ταῦτα τὰ φρικτὰ καὶ σωτήρια Πάθη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
ἐπιτελοῦμεν σήμερον καὶ εἰς ἀνάμνησιν αὐτῶν παρελάβομεν,
ἐξ Ἀποστολικῆς διαταγῆς, τὴν τῆς Παρασκευῆς νηστείαν.

Ὑπόμνημα στὴν Μεγάλη Παρασκευή, ἐδῶ


---

Πέμπτη 28 Απριλίου 2016

Μεγάλη Πέμπτη

---

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗὍτε οἱ ἔνδοξοι Μαθηταί, ἐν τῷ νηπτῆρι τοῦ Δείπνου ἐφωτίζοντο,
τότε Ἰούδας ὁ δυσσεβής, φιλαργυρίαν νοσήσας ἐσκοτίζετο·
καὶ ἀνόμοις κριταῖς, Σὲ τὸν δίκαιον Κριτὴν παραδίδωσι·
βλέπε χρημάτων ἑραστά, τὸν διὰ ταῦτα ἀγχόνῃ χρησάμενον·
φεῦγε ἀκόρεστον ψυχήν, τὴν Διδασκάλῳ τοιαῦτα τολμήσασαν.
Ὁ περὶ πάντας ἀγαθός, Κύριε, δόξα Σοι.

* * *

Κατὰ τὸ ἑσπέρας τῆς σήμερον, ἥτις ἦν τότε ἡ πρὸ τῶν ἀζύμων ἡμέρα,
τοὐτέστιν ἡ τοῦ νομικοῦ πάσχα παραμονή, Μαρτίου κβ΄, ἡμέρα Πέμπτη
τῆς ἑβδομάδος, συνεδείπνησεν ἐν τῇ πόλει ὁ Ἰησοῦς μετὰ τῶν δώδεκα Μαθητῶν.
Εὐλόγησε τὸν ἄρτον καὶ τὸν οἶνον, καὶ παρέδωκε
τὸ Μυστήριον τῆς θείας Εὐχαριστίας.
Ἔνιψε τοὺς πόδας τῶν Μαθητῶν, εἰς ὑπόδειγμα ταπεινώσεως.
Εἶπε παρρησίᾳ
ὅτι εἷς ἐξ αὐτῶν ἐμελέτα τὴν κατ᾽ Αὐτοῦ προδοσίαν·
καὶ ἔδειξε τὸν προδότην, δοὺς εἰς τὸν Ἰούδαν
ἄρτου τεμμάχιον βεβαμμένον εἰς τοῦ τρυβλίου τὸν ζωμόν.
Ἐξελθόντος ἐκείνου παρευθύς, ἐδίδαξε τοὺς Μαθητὰς τὰ ὑπερφυᾶ
καὶ τελευταῖα μαθήματα, ὅσα ἐμπεριέχονται εἰς τὸ ὄρος τῶν Ἐλαιῶν,
καὶ ἐκεῖ ἄρχεται λυπεῖσθαι καὶ ἀδημονεῖν.

Ἀναχωρεῖ κατ᾽ ἰδίαν, καὶ κλίνας τὰ γόνατα προσεύχεται ἐκτενῶς·
καὶ ἐκ τῆς πολλῆς ἀγωνίας γίνεται ὁ ἱδρὼς Αὐτοῦ
ὡς αἵματος πηκτοῦ κόμβοι, πίπτοντες εἰς γῆν.
Μόλις πληροῖ τὴν ἐναγώνιον ἐκείνην προσευχὴν καὶ ἰδοὺ
φθάνει καὶ ὁ Ἰούδας μετὰ στρατιωτῶν ἐνόπλων καὶ ὄχλου πολλοῦ
καὶ χαιρετίσας, καὶ φιλήσας δολίως τὸν Διδάσκαλον, παραδίδει Αὐτόν.
Συλλαμβάνεται λοιπὸν ὁ Ἰησοῦς καὶ φέρεται δέσμιος πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς
Ἄνναν καὶ Καϊάφαν. Οἱ Μαθηταὶ σκορπίζονται·
καὶ ὁ θερμότερος τῶν ἄλλων Πέτρος
ἀκολουθήσας Αὐτῷ μέχρι τῆς ἀρχιερατικῆς αὐλῆς,
ἀρνεῖται καὶ αὐτὸς τελευταῖον ὅτι ἐστὶν Αὐτοῦ Μαθητής.Ὁ δὲ θεῖος Διδάσκαλος παριστάνεται ἔμπροσθεν τοῦ παρανόμου συνεδρίου,
ἐξετάζεται περὶ τῶν Μαθητῶν καὶ τῆς διδαχῆς Αὐτοῦ, ἐξορκίζεται εἰς τὸν Θεόν,
ἵνα εἴπῃ ἐὰν Αὐτὸς ὑπάρχῃ τωόντι ὁ Χριστός· καὶ εἰπὼν τὴν ἀλήθειαν
κρίνεται θανάτου ἔνοχος, τάχα ὡς βλασφημήσας.

Ἐφεξῆς ἐμπτύεται εἰς τὸ πρόσωπον, ῥαπίζεται,
ἐμπαίζεται παντοιοτρόπως δι' ὅλης τῆς νυκτὸς ἕως πρωΐας.


Ὑπόμνημα στὴν Μεγάλη Πέμπτη, ἐδῶ.


---

«ΕΚΛΑΥΣΕ ΠΙΚΡΩΣ»


++++++

Τετάρτη 27 Απριλίου 2016

ΑΓΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΟΝΤΕΣ (ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ)

+++


ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΣ ΑΓΩΝΙΑ ΕΦΕΤΟΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ


Κυριακή των Βαΐων 2016

Οι τζιχαντιστές βομβάρδισαν Ορθόδοξη Εκκλησία στην Συρία,
στην πόλη Σελευκόπολη (Σελεύκεια-Al Suqaylabiyah), εν ώρᾳ Ακολουθίας.
Οι εικόνες στο βίντεο, το οποίο ακολουθεί, συγκλονίζουν.
Ενώ ακούγεται ο ήχος από οβίδα, που πέφτει έξω από την Εκκλησία,
μέσα οι Χριστιανοί ψάλλουν το «Μεθ' ημών ο Θεός»...
Ακούγονται μικρά παιδιά να ψάλλουν
και ταυτόχρονα τρομοκρατημένα να κλαίνε,
ενώ η επίθεση συνεχίζεται...


Πηγή: Ἱστοσελίδα Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς/«Παρεμβαίνοντες»


+++