* *** *

*  ***  *

+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Κυριακή 28 Απριλίου 2024

Η ΑΚΑΡΠΗ ΣΥΚΙΑ, ΤΙ ΕΣΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΓΚΑΛΟ ΙΩΣΗΦ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ...ΜΟΙΧΗ ΑΙΓΥΠΤΙΑ! (ΔΥΟ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ))

 +++

 

 


 


 

 

 

+++

ΚΑΛΑΝΤΑ ΛΑΖΑΡΟΥ (video) - ΠΛΑΣΙΜΟ ΛΑΖΑΡΑΚΙΑ ΣΤΟ Ε.Ε.Ε. (2024)


 +++

 

  


 
+++

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

+++ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ


Ἀπὸ τὰ Ἀπόστιχα τοῦ Ἑσπερινοῦ
Ἰδιόμελον. Ἦχος πλ. δ'.

λθεν ὁ Σωτὴρ σήμερον, ἐπὶ τὴν πόλιν Ἱερουσαλήμ,
πληρῶσαι τὴν γραφήν, καὶ πάντες ἔλαβον ἐν ταῖς χερσὶ Βαΐα,
τους δὲ χιτῶνας ὑπεστρώννυον αὐτῷ, γινώσκοντες,
ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ Θεὸς ἡμῶν, ᾧ τὰ Χερουβὶμ βοᾷ ἀπαύστως·
Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις, εὐλογημένος εἶ,
ὁ ἔχων πλῆθος οἰκτιρμῶν, ἐλέησον ἡμᾶς.
 
 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
 
 
 


+++

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

+++


+++

Σάββατο 27 Απριλίου 2024

Παρασκευή 26 Απριλίου 2024

ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΣΠΟΤΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΓΕΡΣΗΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ

+++

Εἰκονολογικὸ ἀφιέρωμα 

ΣΤΗΝ ΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ
  Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α'.

Τὴν κοινὴν Ἀνάστασιν, πρὸ τοῦ σοῦ Πάθους πιστούμενος, 

ἐκ νεκρῶν ἤγειρας τὸν Λάζαρον Χριστὲ ὁ Θεός·
ὅθεν καὶ ἡμεῖς ὡς οἱ Παῖδες, τὰ τῆς νίκης σύμβολα φέροντες,
Σοὶ τῷ Νικητῇ τοῦ θανάτου βοῶμεν· Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις,
εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος, ἐν ὀνόματι Κυρίου.  

* * *


Δύο Εἰκόνες ἀπὸ τὴν Ἔκθεση Ὀρθόδοξης Ἁγιογραφίας
«Εἰκόνα καὶ Ἐλπίδα: Τὸ Κολιμπρὶ καὶ ἡ Εὐθύνη μας» 
 ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

+++

+++

Πέμπτη 25 Απριλίου 2024

Τετάρτη 24 Απριλίου 2024

Κυριακή 21 Απριλίου 2024