+ + +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Κυριακή 9 Απριλίου 2023

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

+++ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ


Ἀπὸ τὰ Ἀπόστιχα τοῦ Ἑσπερινοῦ
Ἰδιόμελον. Ἦχος πλ. δ'.

λθεν ὁ Σωτὴρ σήμερον, ἐπὶ τὴν πόλιν Ἱερουσαλήμ,
πληρῶσαι τὴν γραφήν, καὶ πάντες ἔλαβον ἐν ταῖς χερσὶ Βαΐα,
τους δὲ χιτῶνας ὑπεστρώννυον αὐτῷ, γινώσκοντες,
ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ Θεὸς ἡμῶν, ᾧ τὰ Χερουβὶμ βοᾷ ἀπαύστως·
Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις, εὐλογημένος εἶ,
ὁ ἔχων πλῆθος οἰκτιρμῶν, ἐλέησον ἡμᾶς.
 
 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
 
 
 


+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου