+ + +

+  +  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Παρασκευή 26 Απριλίου 2024

ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΣΠΟΤΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΓΕΡΣΗΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ

+++

Εἰκονολογικὸ ἀφιέρωμα 

ΣΤΗΝ ΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ
  Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α'.

Τὴν κοινὴν Ἀνάστασιν, πρὸ τοῦ σοῦ Πάθους πιστούμενος, 

ἐκ νεκρῶν ἤγειρας τὸν Λάζαρον Χριστὲ ὁ Θεός·
ὅθεν καὶ ἡμεῖς ὡς οἱ Παῖδες, τὰ τῆς νίκης σύμβολα φέροντες,
Σοὶ τῷ Νικητῇ τοῦ θανάτου βοῶμεν· Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις,
εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος, ἐν ὀνόματι Κυρίου.  

* * *


Δύο Εἰκόνες ἀπὸ τὴν Ἔκθεση Ὀρθόδοξης Ἁγιογραφίας
«Εἰκόνα καὶ Ἐλπίδα: Τὸ Κολιμπρὶ καὶ ἡ Εὐθύνη μας» 
 Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου