+ + +

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ


Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2020

Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΩ

+++

  

Η ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΩ
 
Μνήμη: 16η Δεκεμβρίου
 
...Διατρίβουσα δὲ ἡ τιμία αὕτη Βασίλισσα εἰς τὰ βασιλικὰ παλάτια, 
δὲν ἔπαυσεν ἐπιμελουμένη τὴν σωτηρίαν τῆς ψυχῆς της, 
τὴν δὲ δόξαν τῆς βασιλείας ὡς οὐδὲν ἐλογίζετο καὶ ὅλας τὰς ἡδονὰς 
τῆς ζωῆς ταύτης ἐνόμιζεν ὡς ἱστὸν ἀράχνης. 
 
Ὅθεν δὲν ἔπαυεν ἡ ἀείμνηστος ὑπηρετοῦσα τὸν Θεὸν μὲ ψαλμοὺς καὶ ὕμνους,
μὲ ἐλεημοσύνας καὶ μὲ πᾶσαν ἐγκράτειαν. Καὶ ἐξωτερικῶς μὲν
κατὰ τὸ φαινόμενον ἐφόρει βασιλικὴν ἁλουργίδα, ἐσωτερικῶς δὲ
καὶ ἐν κρυπτῷ ἦτο ἐνδεδυμένη ράκη καὶ ἐνδύματα τρίχινα 
καὶ μὲ αὐτὰ ἐταλαιπώρει τὸ σῶμά της·
καὶ τὰς μὲν πολυτελεῖς τραπέζας κατεφρόνει, τροφὴν δὲ εἶχεν ἡ μακαρία
εὐτελῆ καὶ αὐτοσχέδιον, τὸν ἄρτον δηλαδὴ καὶ τὰ λάχανα
καὶ εἰς αὐτὰ ηὐχαριστεῖτο καὶ ἀνεπαύετο. 
 
Διένεμε δὲ εἰς τοὺς πτωχοὺς καὶ ὅσα χρήματα ἤθελον περιέλθει εἰς χεῖρας της, 
ἀλλὰ καὶ δὲν ἠρκεῖτο εἰς ταῦτα μόνον, ἀλλὰ καὶ τὰ κοσμήματα 
καὶ τὰ πολύτιμα ἐνδύματά της πωλοῦσε ἡ μακαρία,
τὰ ἐσκόρπιζεν εἰς τοὺς πένητας· ἔδιδεν εἰς τὰς χήρας
καὶ τὰ ὀρφανὰ τὰ ἀναγκαῖα πρὸς συντήρησιν αὐτῶν...
 
(Ἀπὸ τὸν Βίο τῆς Ἁγίας)
 
 
+++

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ, 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

+++
+++

Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2020

Κυριακή, 27 Δεκεμβρίου 2020

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΒΡΑΑΜ

+++


Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
 


Μνήμη: 9η Ὀκτωβρίου


 +++

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

+++


ΕΠΤΑ ΙΕΡΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Στις Κυριακές Προπατόρων και Προ της Χριστού Γεννήσεως


Κεντρική καμάρα Ιερού Ναού Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης Φυλής

Προπάτωρ Αδάμ, Προμήτωρ Εύα
Πατριάρχες: Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, Ιωσήφ ο Πάγκαλος
Δίκαιος Ιεσσαί


* * *

Κυριακή προ των Χριστουγέννων,
 η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη όλων των ιερών Προσώπων της Παλαιάς Διαθήκης,
από του Αδάμ μέχρι του Ιωσήφ του μνήστορος της Υπεραγίας Θεοτόκου,
των απ’ αιώνος Θεώ ευαρεστησάντων,
δηλαδή όλων όσοι  στην ζωή τους ακολούθησαν το δρόμο,
τον οποίο καθόρισε ο Κύριος με τις Εντολές του.


 Σ υ ν α ξ ά ρ ι ο ν 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ , Κυριακὴ πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως,
Μνήμην ἄγειν ἐτάχθημεν παρὰ τῶν Ἁγίων καὶ θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν,
πάντων τῶν ἀπ' αἰῶνος Θεῷ εὐαρεστησάντων, ἀπὸ Ἀδὰμ
ἄχρι καὶ Ἰωσὴφ τοῦ μνήστορος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου,
κατὰ γενεαλογίαν, καθὼς ὁ Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς ἱστορικῶς ἠριθμήσατο,
ὁμοίως καὶ τῶν Προφητῶν καὶ τῶν Προφητίδων.
Μνήμη τῶν πρωτοπλάστων Ἀδὰμ καὶ Εὔας

Στίχοι

Ὑμνῶ θανόντας ζῶν γένους ἀρχηγέτας,
Τοῦ ζῆν με καὶ θνῄσκειν με τοὺς παραιτίους. 


. . . . . . .    Μνήμη τοῦ δικαίου Πατριάρχου Ἀβραάμ, υἱοῦ Θάρρα

Στίχοι

Τὸν Ἀβραὰμ πῶς δεξιώσομαι λόγοις,
Ὃς ἠξιώθη δεξιοῦσθαι καὶ Νόας;            Μνήμη τοῦ Πατριάρχου Ἰσαάκ, υἱοῦ Ἀβραάμ.

Στίχοι

Δεθείς, Ἰσαάκ, εἰς σφαγήν, τύπος γίνῃ,
Ἐπὶ σφαγὴν ἥξοντος ὑψίστου Λόγου.


            Μνήμη τοῦ Πατριάρχου Ἰακὼβ υἱοῦ Ἰσαάκ.

Στίχοι

Διὰ κλίμακος Ἰακώβ, τῆς Παρθένου,
Πρὸς γῆν Θεὸν χωροῦντα πρὶν τόκου βλέπει.

. . . . . . .   Μνήμη τοῦ Πατριάρχου Ἰωσήφ, υἱοῦ Ἰακώβ,
οὗ ἡ φυλὴ περίδοξος καὶ περιφανής.

Στίχοι

Ηὐξημένον σε, σὸς Πατὴρ εἶναι λέγων,
Δόξαν φυλῆς σῆς, Ἰωσήφ, διαγράφει. . . . . . . .
Μνήμη Ἰεσσαί, υἱοῦ Ὠβήδ.

Στίχοι

Ἰεσσαὶ τίκτε, τικτέτω καὶ σὸν γένος,
Ἕως ἀπ' αὐτοῦ Παῖς Θεὸς τεχθῇ μέγας.+++

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ, 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

+++
 
 

 


+++

Σάββατο, 26 Δεκεμβρίου 2020

Αφιέρωμα στον Άγιο Αυξέντιο (Μέρος Α΄, Χρύσωμα Στιλβωτό)

--


ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΥΞΕΝΤΙΟ
 

Μνήμη: 13 Δεκεμβρίου

 
Η ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΤΟ 2009

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΧΡΥΣΩΜΑ ΣΤΙΛΒΩΤΟ


--

«ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΔΕΝ ΠΕΡΑΣΑΝ!»

+++«ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΔΕΝ ΠΕΡΑΣΑΝ!»

...«Τώρα πού τά μέσα μαζικῆς παραπληροφορήσεως ἀφήνουν τήν ἑορταστική τους μεταμφίεση,
γιά νά ἀποδυθοῦν στή δική τους (ἐξωθεσμική) συμμετοχή στό  παιγχνίδι τῆς ἐξουσίας
τώρα σημαίνει ἡ ὥρα τῆς μεγάλης ἀναμονῆς τῆς μόνης πραγματικά καινῆς εἰδήσεως:

«ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ»! 
(Λουκ. β΄, 11).Ὁ μόνος πραγματικός Σωτήρας!
Αὐτός πού δίνει τήν πραγματική χαρά καί διαλύει κάθε φόβο!

Δυστυχῶς, ὅμως, κανένα μέσο δέν θά ἔχει αὐτή τήν εἴδηση ὡς ἀποκλειστική!
Δέν τούς τό ἐπιτρέπει ἡ πρόσδεσή τους στό ἅρμα τῆς σκοπιμότητος
καί τῆς ἀνούσιας ἐπικαιρότητος.
Ἡ στρατευμένη δημοσιογραφία τους δέν τούς ἀφήνει οὔτε κατ’ ἐξαίρεσιν,
ἐπετειακά, νά λειτουργοῦν μέ τά κριτήρια τῆς ἀληθείας,
αὐτά πού ἐπί αἰῶνες ἐξέφραζε ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολή.
 

 

 Πόσο τραγικό καί  πόσο ἐνδεικτικό τῆς ἀλλοτριώσεως τοῦ νεοελληνισμοῦ
εἶναι τό γεγονός
ὅτι ἤδη ἐπί 96 ἔτη (1924-2020) οἱ καμπάνες
τῶν χιλιάδων Ναῶν ἀνά τήν ἐπικράτεια
δέν σημαίνουν τόν ἐρχομό τοῦ Θεανθρώπου,
τὴν ἡμέρα, κατὰ τὴν ὁποία μυριάδες Ἀγγέλων ἐν οὐρανοῖς
καί ἑκατομμύρια πιστῶν ἐπί γῆς (ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία) ψάλλουν τό

«Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῶ καί ἐπί γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκίᾳ»!

 
Πόσο ταπεινωτικό γιά τή χώρα τῶν Ἁγίων τῆς Ὀρθοδοξίας καί τῶν ἡρώων τῆς Ἐλευθερίας

εἶναι τό γεγονός τῆς ἐτήσιας ἐπαναλήψεως τοῦ ψεύδους τῶν βραδυνῶν Δελτίων Εἰδήσεων
τῆς 25ης Δεκεμβρίου, κατά τό πολιτικό ἡμερολόγιο, ὅταν ἀκοῦμε τούς ἐκφωνητές
νά μᾶς παρα-πληροφοροῦν ὅτι δῆθεν σήμερα ὅλος ὁ κόσμος ἑώρτασε τά Χριστούγεννα
καί μάλιστα μέ ἐπίκεντρο τήν Βηθλεέμ!

Καί προκλητικῶς, πρός ἐπιβεβαίωση, νά μᾶς δείχνουν-ἀναμεταδίδουν κάποια παπική τελετή
ἀπό κάποιο ἵδρυμα αὐτῆς τῆς αἱρέσεως στά μαρτυρικά Ἱεροσόλυμα ἤ τόν ἀρχηγό τοῦ κράτους τοῦ Βατικανοῦ
νά ἀσπάζεται μία κούκλα-ὁμοίωμα τοῦ Θείου Βρέφους σέ μιά θεατρική τελετή ἐντελῶς ξένη
πρός τό ἦθος καί τήν ἀπαράμιλλη πνευματικότητα τῆς Ὀρθοδοξίας.

Κι ὅμως, παρά τήν σύγχρονη ἀποστασία τῶν ποιμένων, τήν γενικευμένη ἀδιαφορία τοῦ κόσμου
γιά τή γνησιότητα τῆς Πίστεως καί τήν ραγδαία ἐκκοσμίκευση τῶν πιστῶν, ἡ πραγματική Ἀλήθεια
διασώζει ἀκόμη τά παραδοσιακά ἐξωτερικά καί κάπου-κάπου καί οὐσιαστικά χαρακτηριστικά της γνωρίσματα. 
 
 
Τά Χριστούγεννα δέν πέρασαν! 

...Μέ χαρά, ἑορτάζονται τὴν 25η Δεκεμβρίου/7η Ἰανουαρίου
 ἀπὸ ἐκατομμύρια ἀνθρώπων σέ τόπους ἱστορικούς καί μαρτυρικούς,
ἀλλά καί σέ τόπους ἐμβληματικούς γιά τήν ἱστορική μαρτυρία τῆς Ὀρθοδοξίας»...
 
 Διαμορφωμένο κείμενο ἀπὸ Εὐχετήρια ἀνάρτηση
τοῦ Ἱστολογίου «Κρυφὸ Σχολειό»:
 

Καλά καί εὐλογημένα Χριστούγεννα!

  


+++