ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Κυριακή 28 Μαΐου 2023

Εικονολογικό αφιέρωμα στις Εορτές του Πεντηκοσταρίου (ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ 318 ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ)

+++


ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΣΤΙΣ ΕΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΥ


ΙΓ΄
Κυριακὴ ἑβδόμη ἀπὸ τοῦ Πάσχα.
Ἑορτὴ τῆς Ἁγίας Πρώτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου
τῶν Ἁγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων
...Ἐπειδὴ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς πληρώσας ἅπασαν
τὴν ἔνσαρκον Αὐτοῦ οἰκονομίαν ἀνῆλθεν εἰς Οὐρανοὺς
καὶ ἀποκατέστη εἰς τὸν θρόνον τῆς μεγαλωσύνης Αὐτοῦ,
θέλοντες οἱ Ἅγιοι καὶ Θεοφόροι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας
νὰ δείξουν ὅτι ἀληθῶς ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ τέλειος ὤν Θεὸς
ἐγένετο καὶ τέλειος ἄνθρωπος καὶ σαρκωθεὶς καὶ σταυρωθεὶς
καὶ ἀναστὰς ἀνελήφθη εἰς Οὐρανοὺς καὶ ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ
τῆς μεγαλωσύνης ἐν ὑψηλοῖς καὶ ὅτι ἡ Ἁγία αὕτη
Πρώτη Οἰκουμενικὴ Σύνοδος πρεπόντως Αὐτὸν ἀνεκήρυξε
καὶ ὡμολόγησεν ὁμοούσιον καὶ ὁμότιμον τῷ Πατρί,
διὰ τοῦτο εὐθὺς μετὰ τὴν ἑορτὴν τῆς ἐνδόξου Ἀναλήψεως
τὴν παροῦσαν ἐθέσπισεν ἑορτὴν τιμῶσα οὕτω τὸν σύλλογον
τῶν τοιούτων Πατέρων, οἵτινες τὸν ἐν σαρκὶ ἀναληφθέντα
Θεὸν ἀληθινὸν καὶ ἐν σαρκὶ τέλειον ἄνθρωπον ἀνεκήρυξαν...

Διαβᾶστε ἐδῶ τὸ ὑπόμνημα στὴν Ἁγία Πρώτη Οἰκουμενικὴ Σύνοδο
καθὼς καὶ σχετικὴ Ὁμιλία

+++

Παρασκευή 26 Μαΐου 2023

ΑΝΑΛΗΨΗ: Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΧΑΡΑ ΜΑΣ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΛΕΣΥΝΑΞΗΣ, 3:12΄΄)

 +++

 ΑΝΑΛΗΨΗ

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΩΝ
ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΧΑΡΑ ΜΑΣ

  

 +++

Πέμπτη 25 Μαΐου 2023

Άγιος Γερμανός: «...ὁ ἀτιμάζων τὴν Εἰκόνα, ἀτιμάζει τὸν Ἴδιον τὸν Χριστόν!...»

--

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ 
ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣΜνήμη: 12ῃ Μαΐου


«...Οὕτως, ὦ βασιλεῦ, ἤρχισε τὸ εὐσεβὲς ἔργον τῆς ἱστορήσεως
τῶν ἁγίων Εἰκόνων, ὁ στολισμὸς τῶν Ναῶν τοῦ Θεοῦ
καὶ τῶν οἴκων τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.
Τοῦτο δὲ καὶ αἱ Ἅγιαι Οἰκουμενικαὶ Σύνοδοι ἐδέχθησαν
καὶ νὰ σεβώμεθα καὶ νὰ προσκυνοῦμεν ἐκέλευσαν,
ὄχι λατρευτικῶς, καθὼς φλυαροῦσιν οἱ ἄφρονες, ἀλλὰ σχετικῶς,
εἰς τὸ πρωτότυπον τὴν προσκύνησιν ἀπονέμοντες, καθὼς λέγει
ὁ Μέγας Βασίλειος καὶ ὄχι θεοποιοῦντες τὶς Εἰκόνες.
Γνώριζε λοιπόν, ὦ βασιλεῦ, ὅτι ἐγώ, διὰ τὴν τιμὴν τῶν ἁγίων Εἰκόνων,
ὄχι μόνον νὰ κακοπαθήσω, ἀλλὰ καὶ νὰ ἀποθάνω εἶμαι ἔτοιμος
καὶ μάλιστα διὰ τὴν Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ μου, ὅστις ἔχυσε τὸ Αἷμα Του,
ἵνα ἀνακαινίσῃ τὴν πεσοῦσαν εἰκόνα τῆς ψυχῆς μου.
Εἶναι λοιπὸν φανερόν ὅτι ἡ Εἰκὼν τοῦ Χριστοῦ φέρει τὸ ὄνομα
Αὐτοῦ τοῦ ἰδίου Χριστοῦ, ὅστις ἐσαρκώθη ἐκ τῆς Ἀειπαρθένου Μαρίας
καὶ ἐπὶ γῆς μετὰ τῶν ἀνθρώπων ἔζησεν.
Ὅθεν πρέπει ἕκαστος Ὀρθόδοξος Χριστιανός, καθὼς διὰ τὸ ὄνομα
τοῦ Χριστοῦ, οὕτω καὶ διὰ τὴν ἁγίαν Εἰκόνα Του νὰ ἀποθάνῃ.
Καὶ ὁ ἀτιμάζων τὴν Εἰκόνα, ἀτιμάζει τὸν Ἴδιον,
ἐζωγραφημένον εἰς αὐτήν...»


O εκτενής, συγκλονιστικός Βίος του Αγίου
 
 

 


--