+ + +

+  +  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023

ΟΣΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΗΣ

+++


Ο ΟΣΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ, Ο ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΗΣ

Μνήμη: 13η Ἰανουαρίου


Ἡ νοερὰ προσευχὴ
...Ἐξασκεῖς, τίμιε Πάτερ, τὴν νοερὰ προσευχή; ρώτησε τὸν Ὅσιο Μάξιμο
ὁ Ὅσιος Γρηγόριος ὁ Σιναΐτης. Διότι αὐτὸ ποὺ τὸν ἐνδιέφερε περισσότερο
ἀπ’ ὅλα ἦταν ἡ καλλιέργεια τῆς προσευχῆς.

ὲν θὰ κρύψω ἀπὸ τὴν Ἁγιότητά σου
τὸ θαῦμα τῆς Κυρίας Θεοτόκου,
τὸ ὁποῖο ἔκανε σὲ ἐμένα τὸν ἀνάξιο.
Ἐκ νεότητός μου εἶχα πολλὴν εὐλάβεια σ’ Αὐτὴν
καὶ τὴν παρακαλοῦσα μὲ δάκρυα
νὰ μοῦ δώση ὡς δῶρο τὴν χάρι τῆς νοερᾶς προσευχῆς.
Μία ἡμέρα λοιπόν, ἀφοῦ ἐπισκέφθηκα τὸν Ναό Της,
καθὼς συνήθιζα, Τὴν παρακάλεσα καὶ πάλι
μὲ πολὺ καρδιακὴ θέρμη γιὰ τὸ θέμα αὐτό.
Κι ἐνῶ ἀσπαζόμουν τὴν Ἁγία Εἰκόνα Της μὲ ἄπειρο πόθο,
ἔνοιωσα ξαφνικὰ στὸ στῆθος μου μία φλόγα,
ἡ ὁποία δὲν μὲ ἔκαιγε, ἀλλὰ μὲ δρόσιζε
καὶ μὲ γλύκαινε καὶ προξενοῦσε στὴν ψυχή μου
βαθειὰ κατάνυξι.
Ταυτόχρονα ἀπὸ τὴν καρδιά μου ἄρχισε νὰ ἀναβλύζη ἡ εὐχή:

«Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με»...
 


Παράλληλα ὁ νοῦς γλυκαινόταν μὲ τὴν ἐνθύμησι τοῦ Κυρίου
καὶ τῆς Παναγίας Μητέρας Του.
Ἀπὸ τότε δὲν ἔλειψε ἡ προσευχὴ ἀπὸ μέσα μου...+++

Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023

ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΥΣΣΗΣ: ΟΔΕΥΟΥΜΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΥΨΗΛΟΤΕΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ...

+++


Μνήμη: 10η Ἰανουαρίου


Ὁ ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης στήν Ὁμιλία του στόν Ἅγιο Μάρτυρα Θεόδωρο
ἀναφέρει καὶ τὰ ἑξῆς σημαντικά γιὰ τὴν Εἰκονολογία τῆς Ἐκκλησίας μας:

«...Ἐπέχρωσε δέ καί ζωγράφος τά ἄνθη τῆς τέχνης ἐν εἰκόνι διαγραψάμενος,
τάς ἀριστείας τοῦ μάρτυρος, τάς ἐνστάσεις, τάς ἀλγηδόνας, τάς θηριώδεις
τῶν τυράννων μορφάς, τάς ἐπηρείας, τήν φλογοτρόφον ἐκείνην κάμινον,
τήν μακαριωτάτην τελείωσιν τοῦ ἀθλητοῦ, τοῦ ἀγωνοθέτου Χριστοῦ
τῆς ἀνθρωπίνης μορφῆς τό ἐκτύπωμα, πάντων ἡμῶν ὡς ἐν βιβλίῳ τινί
γλωττοφόρῳ διά χρωμάτων τεχνουργησάμενος, σαφῶς διηγόρευσε
τούς ἀγῶνας τοῦ μάρτυρος, καί ὡς λειμῶνα λαμπρόν τόν νεών κατηγλάισεν.
Οἶδε γάρ καί γραφή σιωπῶσα ἐν τοίχῳ λαλεῖν, καί τά μέγιστα ὠφελεῖν...»...

( PG 46, 737)


* * *  
+++

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ, 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

+++
 
 


+++


ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ 2022

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
  
 

 

   
 
 
  
 
 


 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
  


 +++