ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2011

Ο Άγιος Μηνάς

+++

Μνήμη: 11ῃ Νοεμβρίου


+++

Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2011

Στιγμιότυπα από Μάθημα Αγιογραφίας (30 Οκτωβρίου 2011)+++


ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
(30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011)+++

Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2011

Ο Άγιος Γρηγόριος Πάπας Αλεξανδρείας, ο Ομολογητής+++


Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ


Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ

(Μνήμη: 5ῃ Νοεμβρίου)


Τὸ γρήγορον δὲ ὄμμα Ὀρθοδοξίας,
Πῶς ἀγέραστον ἐν λόγοις παραδράμω!


Γρηγόριος ὁ ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν, ἀγάπησε τὸν Χριστὸν
ἀπὸ τὴν νεότητά του καὶ ἐστόλισε τὸν ἑαυτό του μὲ ὅλες τὶς Ἀρετές.
Γιὰ τὸν λόγο αὐτό, μετὰ τὴν κοίμηση τοῦ τότε ἁγιωτάτου Πάπα Ἀλεξανδρείας,
ἐχειροτονήθη
μὲ τὴν θεία Πρόνοια καὶ τὴν συμφωνία
τοῦ φιλοχρίστου λαοῦ, Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλεξανδρείας.
Μὲ τὸν τρόπο αὐτό, ἔγινε διδάσκαλος ἀκριβὴς τῆς Ὀρθοδοξίας
καὶ τὴν ἐναρέτου, κατὰ Θεὸν πολιτείας.
Περισσότερο μὲ τὰ ἔργα, παρὰ μὲ τὰ λόγια ἐδίδασκε τὴν Ἀρετὴ ὁ μακάριος,
διότι ἦτο πρᾶος, ταπεινός,
ἐλεήμων, σώφρων, πατέρας τῶν ὀρφανῶν,
ὑπερασπιστὴς τῶν χηρῶν, ὁδηγὸς τῶν πλανωμένων,
τῶν ἀσθενῶν ἄμισθος ἰατρὸς καὶ τῶν λυπουμένων παρηγορία.
Μποροῦσε, λοιπόν, νὰ βλέπη ὁ καθένας, ὅλους τοὺς Χριστιανοὺς
νὰ χαίρονται καὶ νὰ εὐφραίνονται γιὰ αὐτὸν τὸν Ἅγιο.
Ἀλλὰ ὁ σκανδαλοποιὸς διάβολος ἐνέπνευσε στὸν εἰκονομάχο βασιλέα
Λέοντα Ε΄ τὸν Ἀρμένιο μία κατάπτυστη σκέψη,
δηλαδὴ τὸ νὰ ἀποβάλη
τὴν προσκύνησι τῶν Ἁγίων Εἰκόνων.
Κατόπιν, ἔπεισε αὐτὸν νὰ φέρη σιδηροδέσμιο, ἀπὸ τὴν Ἀλεξάνδρεια, τὸν Ἅγιο.
Παραστάθηκε λοιπὸν ὁ ἀοίδιμος Γρηγόριος ἔμπροσθεν τοῦ βασιλέως
καὶ τὸν ἤλεγξε ἐνώπιον ὅλης τῆς Συγκλήτου καὶ τῶν ἀρχόντων,
ἀποκαλώντας αὐτὸν αἱρετικὸν καὶ ἄθεον καὶ ἀσεβῆ.
Τότε ὁ τύραννος, ἐπειδὴ δὲν ἀνέχθηκε τὶς μομφὲς αὐτές, καταξέσχισε
τὶς σάρκες τοῦ Ὁσίου μὲ βούνευρα.
Ὁ ἔνδοξος Ὁμολογητὴς ὅμως ὑπέμεινε εὐχαρίστως τὸν δαρμό
καὶ ἔλεγε σὲ ὅσους παρευρίσκοντο ἐκεῖ:

«Γιὰ τὴν Ἁγία Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ μου ἔτοιμος
εἶμαι
νὰ κατακόψουν ὅλα τὰ μέλη τοῦ σώματός μου».

Ὅταν ἄκουσε αὐτὰ ὁ παρανομώτατος βασιλεύς, ἐπρόσταξε νὰ ἐξορισθῆ ὁ Ἅγιος.
Διανύσας λοιπὸν στὴν ἐξορία, ὁ Ὁμολογητὴς τοῦ Χριστοῦ, τρία χρόνια,
μὲ κακοπάθεια καὶ βάσανα
, παρέδωσε τὴν ἁγία ψυχή του εἰς χεῖρας Θεοῦ,
παρὰ τοῦ ὁποίου ἔλαβε τὸν τῆς Ὁμολογίας ἀμάραντον στέφανον.+++

Σημειώσεις Εικονολογικές 2+++

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ
(Σύγχρονου δήθεν Αγιογράφου)

2

...Ὅταν θέλεις νὰ ἐπιχειρισθῆς αὐτὴν τὴν Ἐπιστήμην,
πρέπει νὰ εὕρης τινὰν προκομμένον διδάσκαλον...
εἰ δὲ καὶ τύχῃς εἰς ἀμαθῆ τινα καὶ ἀπαίδευτον, ...ἰδὲς νὰ εὕρης
τινὰ ἀρχέτυπα καὶ κοπίασε εἰς αὐτὰ ἱκανὸν καιρὸν
σχεδιάζοντας, ἕως οὗ καταλάβεις μέτρα καὶ σχήματα.

Ἔπειτα ὕπαγε εἰς εἰκονισθείσας Ἐκκλησίας
νὰ ἐβγάλης ἀνθίβολα, ...πλὴν μὴν κάμης τὸ ἔργον σου
ἁπλῶς καὶ ὡς ἔτυχεν, ἀλλὰ μὲ φόβον Θεοῦ
καὶ εὐλάβειαν, ὡς θεῖον ἔργον
...


(Ἀπὸ τὸ βιβλίο "ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ",
Ἱερ/χου Διονυσίου, τοῦ ἐκ Φουρνᾶ)+++

Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2011

O Όσιος Ποιμήν ο Ζωγραφίτης (Ο Εκ Σοφιας Βουλγαρίας)

+++


O ΟΣΙΟΣ ΠΟΙΜΗΝ Ο ΖΩΓΡΑΦΙΤΗΣ
(Ο ΕΚ ΣΟΦΙΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
)


Μνήμη: 3ῃ Νοεμβρίου

Ὅσιος Πατέρας μας Ποιμὴν, ὁ ὁποῖος μπορεῖ νὰ χαρακτηρισθῆ
ὡς ὁ "Πατροκοσμᾶς" τῆς Βουλγαρίας,
γεννήθηκε στὴν Σόφια
ἀνήμερα τῆς Ἑορτῆς Πέτρου καὶ Παύλου καὶ ἔλαβε τὸ ὄνομα Πέτρος.

κάρη Μοναχὸς σὲ νεαρὰ ἠλικία, στὴν Μονὴ Ζωγράφου καὶ ἔλαβε τὸ ὄνομα Ποιμήν.
Προόδευσε στὴν ὁδὸ τῶν ἀρετῶν δείχνοντας μεγάλο ζῆλο καὶ ἐχειροτονήθη Ἱερεύς.
Λίγο ἀργότερα ἀφιερώθηκε στὴν νηστεία καὶ τὴν ἀδιάλειπτη προσευχή,
ἀφοῦ ἀνεχώρησε στὴν ἔρημο.

Σὲ ἡλικία πενήντα πέντε ἐτῶν, ἔλαβε ἄνωθεν Ἐντολὴ νὰ ἐπιστρέψη στὴν Βουλγαρία,
ὅπου οἱ Χριστιανοὶ δεινοπαθοῦσαν κάτω ἀπὸ τὸν Τουρκικὸ ζυγό.
Ὑπήκουσε στὴν θεϊκὴ προσταγὴ καὶ διέσχισε ὅλη τὴν χώρα του
στερεώνοντας τὸν λαό του στὴν Ὀρθόδοξη Πίστι μὲ τὸ κήρυγμά του
καὶ τὰ πολλά του θαύματα.

ξιον θαυμασμοῦ εἶναι ἐπίσης τὸ ὅτι σὲ τόσο ἀντίξοες συνθῆκες
ἔκτισε ἢ ἀνεκαίνισε τριακόσιες περίπου Ἐκκλησίες καὶ δεκαπέντε Μοναστήρια (!),
τὰ ὁποῖα ἱστόρησε (ἁγιογράφησε) ὁ ἴδιος μὲ θαυμαστὲς τοιχογραφίες.

κοιμήθη ἐν εἰρήνῃ σὲ μία ἀπὸ αὐτὲς τὶς Μονές, το Τσερεμίσκι.
Τιμᾶται ὡς Προστάτης τῶν Βουλγάρων Ἁγιογράφων.

γιε τοῦ Θεοῦ Ποιμήν, πρέσβευε καὶ ὑπὲρ ἡμῶν!


+++


Σημειώσεις Εικονολογικές 1+++

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ
(Σύγχρονου δήθεν Αγιογράφου)

1
ΠΡΟΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑ


Ὁ τὴν ζωγραφικὴν ἐπιστήμην μαθεῖν βουλόμενος ἂς ὁδηγῆται
πρὸς αὐτὴν πρῶτον καὶ ἂς προγυμνάζεται
μερικὸν καιρὸν
ἁπλῶς καὶ μόνον καὶ χωρὶς μέτρα σχεδιάζων,

ὥστε νὰ φανῆ δόκιμος...

...καὶ μετὰ τὴν εὐχὴν ἂς ὁδηγηθῆ τὰ μέτρα καὶ τὰ σχήματα μὲ ἀκρίβειαν
καὶ τοιουτοτρόπως ἔκτοτε ἂς σχεδιάζη κοπιάζων πολλὰ
μὲ λογαριασμοὺς καιρὸν ἱκανὸν
καὶ μὲ τὴν θείαν βοήθειαν θέλει καταλάβει καλώτατα...(Ἀπὸ τὸ βιβλίο "ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ",
Ἱερ/χου Διονυσίου, τοῦ ἐκ Φουρνᾶ)+++

Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2011

Οι Άγιοι Ανάργυροι+++

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΚΟΣΜΑΣ ΚΑΙ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΟΙ ΕΞ ΑΣΙΑΣ

Μνήμη: 1ῃ Νοεμβρίου


+++

Ἡ Ἁγία Παρθενομάρτυς Ἑλένη ἡ ἐκ Σινώπης τοῦ Πόντου


Ἡ Ἁγία Παρθενομάρτυς Ἑλένη
ἡ ἐκ Σινώπης τοῦ Πόντου

Τῆς Ἁγνείας τὸ ἄνθος τὸ εὐωδέστατον--

Μάθημα Αγιογραφίας Α´ Περιόδου Δ´+++


ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Α´
ΠΕΡΙΟΔΟΥ Δ´

+++


Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2011

Μικρό Εικονολογικό Αφιέρωμα στον Μεγαλομάρτυρα Άγιο Δημήτριο τον Μυροβλύτη+++

ΜΙΚΡΟ ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΣΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΑ
ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
ΤΟΝ ΜΥΡΟΒΛΥΤΗ

Μνήμη: 26ῃ Ὀκτωβρίου


Ἀπολυτίκιον


Μέγαν εὕρατο, ἐν τοῖς κινδύνοις, σέ ὑπέρμαχον, ἡ οἰκουμένη,
Ἀθλοφόρε τά ἔθνη τροπούμενον. Ὡς οὖν Λυαίου καθεῖλες τήν ἔπαρσιν,
ἐν τῷ σταδίῳ θαρρύνας τόν Νέστορα· οὕτως Ἅγιε Μεγαλομάρτυς Δημήτριε,
Χριστόν τόν Θεόν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμῖν τό μέγα ἔλεος.


ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

***


+++

Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2011

«Η Αντιγραφή» (Μέρος Δ΄) Το παραδεισένιο περιστεράκι της Αγιογραφίας (Μέρος ΙΗ΄)

+++


«Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ»
(Μέρος Δ´)


...Ἔτσι, θὰ ἀρχίσουμε νὰ ἀντιγράφουμε τὰ παλαιὰ ἱερὰ ἀρχέτυπα
μὲ προσευχή, πολὺ σεβασμὸ καὶ προσοχή, μὲ ἐπιμέλεια
σὲ κάθε λεπτομέρεια, καὶ τὴν πλέον ἐλάχιστη.
Ὅπως διδάσκει ὁ μεγάλος Διδάσκαλος μακαριστὸς Φώτης Κόντογλου,
«πρέπει νὰ μάθουμε νὰ ρωτᾶμε τὸ πρωτότυπο καὶ αὐτὸ
νὰ μᾶς ἀποκρίνεται καὶ νὰ μᾶς ἀποκαλύπτη ὅλα τὰ ῾῾μυστικά᾿᾿ του».


Ὁ Φώτης Κόντογλου, σὲ νεανικὴ ἡλικία,
κρατώντας ἀντίγραφο ἔργο τουΠῶς ὅμως γίνεται νὰ ῾῾ρωτᾶς᾿᾿ ἕνα πρωτότυπο καὶ πῶς αὐτὸ σοῦ ῾῾ἀπαντάει᾿᾿;
Καὶ πάλι ὁ μεγάλος Διδάσκαλος μᾶς δείχνει τὸν τρόπο:
προτρέπει τὸν μαθητή του καὶ μαζί του ὅλους τοὺς μαθητευομένους Ἁγιογράφους,
νὰ ἀντιγράφουν ῾῾μὲ πολὺ σεβασμὸ᾿᾿ καὶ ῾῾μὲ γνῶσιν᾿᾿,
δηλαδὴ μὲ κατανόησι τοῦ τί κάνουν καὶ γιατί, λεπτομερειακά,
ἐξονυχιστικά, ἐπαναλαμβάνοντας πολλὲς φορὲς τὸ ἴδιο,
῾῾χωρὶς ἀπογοήτευσι᾿᾿, ὅπως τονίζει πολὺ χαρακτηριστικά.

Γνώριζε ἀσφαλῶς πολὺ καλά, ἐμπειρικά, πῶς μόνο μὲ τὸν τρόπο αὐτό,
κάποιος μπορεῖ νὰ ῾῾πιάση᾿᾿ τὰ ῾῾μυστικὰ᾿᾿ τῶν μεγάλων παλαιῶν μαϊστόρων,
δηλαδὴ τὸν ἰδιαίτερο τρόπο, μὲ τὸν ὁποῖο καθένας τους, χειριζόμενος
τὰ ἴδια μέσα, ἀπέδιδε τὸ ἴδιο Ἁγιογραφικὸ θέμα.
Μάλιστα συμπληρώνει ὅ,τι ἂν κάποιος προσπαθήση μὲ ἀφέλεια,
βιασύνη καὶ χωρὶς τὴν πρέπουσα εὐλάβεια καὶ προσοχὴ νὰ ἀντιγράψη,
τότε τὸ πρωτότυπο θὰ τοῦ ῾῾κρύψη᾿᾿ τὰ ῾῾μυστικὰ᾿᾿ του!
...+++

Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2011

Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2011

Περί Εικόνων (Αγ. Ιωάννου της Κροστάνδης)

--
ΠΕΡΙ ΕΙΚΟΝΩΝ
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΗΣ ΚΡΟΣΤΑΝΔΗΣ
Μνήμη: 19η Ὀκτωβρίου


«Ὁ τύπος ἢ ὁ συμβολισμὸς εἶναι ἀνάγκη τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως,
διότι μᾶς ἑρμηνεύουν ἐποπτικὰ τὸν πνευματικὸ κόσμο.
Γι’ αὐτὸ ὁ Κύριος ἐδίδασκε συχνὰ μὲ παραβολές.
Γι’ αὐτὸ ἔχουμε τὶς ἀπεικονίσεις τοῦ Χριστοῦ, τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου,
τοῦ Σταυροῦ, τῶν Ἀγγέλων καὶ τῶν Ἁγίων.
Γι’ αὐτὸ χρησιμοποιοῦμε τὸ θυμιατό, τὰ κεριά, τὶς καντῆλες.
Γι’ αὐτὸ γίνονται οἱ τελετὲς μέσα στὸν Ναό».
«Οἱ Εἰκόνες ἰδιαίτερα τιμῶνται στὴν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία…
Εἰκόνα παρουσιάζει μὲ σχέδια καὶ χρώματα
ἐκεῖνο ποὺ ἐκφράζει ἡ Πίστις…Μάθετε νὰ προσεύχεσθε ἐμπρὸς στὴν Εἰκόνα τοῦ Κυρίου
σὰν νὰ εἶσθε ἐμπρὸς στὸν Ἴδιο…
ς προσκυνοῦμε τὶς Εἰκόνες τῶν Ἁγίων σὰν ἀπεικονίσεις τῶν Ἀρετῶν.
Καὶ διὰ μέσου τῶν Ἁγίων ἂς τιμοῦμε τὸν ἴδιο τὸν Θεό,
ποὺ ἐσκήνωσε ἐντός τους καὶ ἐνεργεῖ
χρησιμοποιῶντας τους σὰν ὄργανά Του…
Ὀρθόδοξος Εἰκονογραφία δὲν διεγείρει τὴν ὀπτικὴ
καὶ γενικὰ τὴν αἰσθησιακὴ φαντασία. Τουναντίον τὴν συγκρατεῖ,
καὶ κατευθύνει ἀπὸ τὰ ἐξωτερικὰ στὰ ἐσωτερικά.
Προσπαθεῖ μὲ τὴν γλῶσσα τῶν χρωμάτων καὶ τῶν σχημάτων
νὰ μεταδώσει ἕνα κόσμο καθαρὰ πνευματικῶν ἀξιῶν…
Βλέποντας τὴν Εἰκόνα τῆς Θεοτόκου, νὰ θαυμάζετε
τὸ πόσο τέλεια ἑνώθηκε ἡ Θεότης μὲ τὴν ἀνθρωπότητα.
Νὰ ἀναλογίζεσθε τὴν ἀνθρώπινή σας ἀξία καὶ νὰ ζεῖτε ἀνάλογα
μὲ τὴν ἰδιότητά σας, σὰν παιδιὰ τοῦ Θεοῦ
καὶ σὰν κληρονόμοι τῆς αἰωνίου μακαριότητος…
(Ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ βιβλίο«Ιωάννης της Κρονστάνδης του Επισκόπου Αλέξανδρου Σεμενώφ-Τιάν-Σάνσκυ»,
Ἐκδ. Ἱ. Μ. Παρακλήτου)

--