ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Πέμπτη 28 Ιουλίου 2016

Κυριακή 17 Ιουλίου 2016

Άγιος Ανδρέας Αρχιεπίσκοπος Κρήτης

+++


ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
(Ὁ Ποιητὴς τοῦ Μεγάλου Κανόνος)
Μνήμη: 4ῃ Ἰουλίου

πὸ τὴν ἡμέρα τῆς ἐνθρονίσεώς του,
ἐπειδὴ
ἦταν προσωπικότητα πλουτισμένη
μὲ πολλὰ χαρίσματα, ἀγαπήθηκε ἀπὸ τὸν λαό τοῦ Θεοῦ,
καὶ δικαίως, διότι πρῶτος αὐτός τὸν ἀγάπησε καὶ τὸν διακόνησε
μὲ αὐταπάρνησι καὶ αὐτοθυσία. Ἔγινε, κατὰ τὸν Ἀπόστολο,
«τὰ πάντα τοῖς πᾶσι» καὶ οἰκοδομοῦσε τὸ φιλόχριστο ποίμνιό του
μὲ τὴν Ὀρθόδοξη διδασκαλία, ὡς πρὸς τὴν τιμὴ τῶν Ἁγίων Εἰκόνων,
ἡ ὁποία ἀπειλεῖτο τότε ἀπὸ τὸν εἰκονομάχο αὐτοκράτορα Λέοντα Γ
...

--