ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2011

Έναρξη Μαθημάτων Αγιογραφίας Περιόδου Δ΄ ( 2011-2012)+++


ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2012


ΑΓΙΑΣΜΟΣ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:


«Ποικίλες δυσκολίες κατὰ τὴν Μαθητεία μας
στὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία καὶ τρόποι γιὰ τὴν ὑπέρβασή τους»


Ἡ Εἰσήγηση-Συζήτηση (μόνο ἦχος)

+++

Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2011

Ο Πανάγαθος Θεός τον Σταυρό μας Εχάρισεν (Αγ. Κοσμά του Αιτωλού )

+++«Ὁ πανάγαθος Θεός τόν Σταυρόν μᾶς ἐχάρισεν...»

Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ ΑἰτωλοῦὉ πανάγαθος Θεός τόν Σταυρόν μᾶς ἐχάρισεν.
Μέ τόν Σταυρόν νά εὐλογοῦμεν καί τά Ἄχραντα Μυστήρια,
μέ τόν Σταυρόν νά ἀνοίγωμεν καί τόν Παράδεισον,
μέ τόν Σταυρόν νά κατακαίωμεν καί τούς δαίμονας.

Πρῶτα ὅμως καί ἐμεῖς νά ἔχωμεν τό χέρι μας
καθαρόν ἀπό ἁμαρτίες καί ἀμόλυντο.
Καί τότε, ὡσάν κάνωμεν τόν σταυρόν,
κατακαίεται ὁ διάβολος καί φεύγει.

Ἡ Ἁγία Ἰουστίνα διώκουσα διὰ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ
τὸν δαίμονα τῆς μαγείαςΕἰδέ καί εἴμασθε μεμολυσμένοι μέ ἁμαρτίες,
δέν πιάνεται ὁ σταυρός ὁπού κάνομεν.
Ὅθεν ἀδελφοί μου, ἤ τρῶτε ἤ πίνετε κρασί ἤ νερόν
ἤ περιπατεῖτε ἤ δουλεύετε νά μή σᾶς λείπει αὐτός ὁ λόγος
ἀπό τό στόμα σας (το «Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ἐλέησόν με»)
καί ὁ σταυρός ἀπό τό χέρι σας.
Καί ἄν ἠμπορῆτε τό ἡμερόνυκτο νά κάμετε καί πενῆντα
καί ἑκατό κομποσχοίνια, καλόν καί ἅγιον εἶναι ἔργον.

Καί νά προσεύχεσθε πάντοτε τήν αὐγήν καί τό βράδυ
καί μάλιστα τό μεσονύκτιον ὅλον ὁπού εἶναι ἡσυχία.
Ἀκούσατε, Χριστιανοί μου, πῶς πρέπει νά γίνεται
ὁ σταυρός καί τί σημαίνει. Μᾶς λέγει τό ἅγιον Εὐαγγέλιον
πώς ἡ ἁγία Τριάς, ὁ Θεός, δοξάζεται εἰς τόν οὐρανόν
περισσότερον ἀπό τούς Ἀγγέλους. Τί πρέπει νά κάμης καί ἐσύ;
Σμίγεις τά τρία σου δάκτυλα μέ τό δεξιόν τό χέρι σου
καί μήν ἠμπορώντας νά ἀνεβῆς εἰς τόν οὐρανόν νά προσκυνήσης,
βάνεις τό χέρι σου εἰς τό κεφάλι σου, διατί τό κεφάλι σου
εἶναι στρογγυλό καί φανερώνει τόν οὐρανόν καί λέγεις μέ τό στόμα:
Καθώς ἐσεῖς οἱ Ἄγγελοι δοξάζετε τήν ἁγίαν Τριάδα εἰς τόν Οὐρανόν
ἔτσι καί ἐγώ ὡς δοῦλος ἀνάξιος δοξάζω καί προσκυνῶ τήν ἁγίαν Τριάδα.
Καί καθώς αὐτά εἶναι τρία, εἶναι ξεχωριστά εἶναι καί μαζί,
ἔτσι εἶναι καί ἡ ἁγία Τριάς, ὁ Θεός, τρία Πρόσωπα
καί Ἕνας μόνος Θεός.


ag-Trias-IST2010-F


Κατεβάζεις τό χέρι σου ἀπό τό κεφάλι σου καί τό βάνεις
εἰς τήν κοιλίαν σου καί λέγεις: Σέ προσκυνῶ καί σέ λατρεύω,
Κύριέ μου, ὅτι κατεδέχθης καί ἐσαρκώθης εἰς τήν κοιλίαν τῆς Θεοτόκου,
διά τάς ἁμαρτίας μας.

Τό βάζεις πάλιν εἰς τόν δεξιόν σου ὦμον καί λέγεις:
Σέ παρακαλῶ, νά μέ συγχωρήσης καί νά μέ βάλης
εἰς τά δεξιά Σου μέ τούς δικαίους.
Βάνοντάς το πάλιν εἰς τόν ἀριστερόν ὦμον λέγεις: Σέ παρακαλῶ,
Κύριέ μου, μή μέ βάλης εἰς τά ἀριστερά μέ τούς ἁμαρτωλούς.

Ἔπειτα κύπτοντας κάτω εἰς τήν γῆν: Σέ δοξάζω, Θεέ μου,
Σέ προσκυνῶ καί Σέ λατρεύω, ὅτι, καθώς ἐβάλθηκες εἰς τόν τάφον,
ἔτσι θά βαλθῶ καί ἐγώ.
Καί ὅταν σηκώνεσαι ὀρθός, φανερώνεις τήν Ἀνάστασιν καί λέγεις:
Σέ δοξάζω, Κύριέ μου, Σέ προσκυνῶ καί Σέ λατρεύω,
πώς ἀναστήθηκες, ἀπό τούς νεκρούς διά νά μᾶς χαρίσης
τήν ζωήν τήν αἰώνιον.Αὐτό σημαίνει ὁ πανάγιος Σταυρός.


+++Ας μη Ντρεπόμαστε να Ομολογούμε τον Εσταυρωμένο

+++

ΑΣ ΜΗ ΝΤΡΕΠΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ
ΤΟΝ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟ


Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς Ἑορτῆς τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ
(14ῃ Σεπτεμβρίου)+++

Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2011

Εγκαίνια του Πανίερου Ναού της Αγίας του Χριστού και Θεού Ημών Αναστάσεως+++

Ο ΠΑΝΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΗΜΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣΜνήμη Ἐγκαινίων: 13ῃ Σεπτεμβρίου


Ἀπολυτίκιον τῶν Ἐγκαινίων. Ἦχος δ´.

Ὡς τοῦ ἄνω στερεώματος τὴν εὐπρέπειαν,
καὶ τὴν κάτω συναπέδειξας ὡραιότητα,
τοῦ ἁγίου σκηνώματος τῆς δόξης σου Κύριε.
Κραταίωσον αὐτὸ εἰς αἰῶνα αἰῶνος,
καὶ πρόσδεξαι ἡμῶν, τὰς ἐν αὐτῷ ἀπαύστως
προσαγομένας σοι δεήσεις,
πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου,
ἡ πάντων ζωὴ καὶ ἀνάστασις.


Ἀπολυτίκιον τῶν Ἐγκαινίων. Ἦχος δ´.


Οὐρανὸς πολύφωτος ἡ Ἐκκλησία,
ἀνεδείχθη ἅπαντας, φωταγωγοῦσα τοὺς πιστούς·
ἐν ᾧ ἑστῶτες κραυγάζομεν·
Τοῦτον τὸν Οἶκον, στερέωσον, Κύριε.


+++

Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2011

Ο Όσιος Παρθένιος ο Σκούρτος (Μέρος Α΄)


+++

Ὁ Ὅσιος ἱερομόναχος Παρθένιος
ὁ Πνευματικός καί ζωγράφος,

ὁ ἐξ Ἀγράφων, ὁ Σκοῦρτος

(Μέρος Α´)


Μία ἀπό τίς ἱερές μορφές ἐκεῖνες τοῦ ἀθωνικοῦ κόσμου
πού ἔχουν συνδέσει
τή ζωή καί τή δράση τους μέ σημαντικές πτυχές
τῆς ἁγιορειτικῆς ἱστορίας,
εἶναι καί ὁ ὅσιος Παρθένιος ὁ Πνευματικός
καί ζωγράφος,
ἀπό τόν Φουρνά τῶν Ἀγράφων, ὁ ἐπωνομαζόμενος Σκοῦρτος.

Ὁ Ὅσιος αὐτός ἱερομόναχος ἀσκήθηκε κυρίως στό Λαυρεωτικό κελλί

τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στίς Καρυές καί συνδέθηκε μέ ἄμεσο πνευματικό
τρόπο
μέ τούς γενάρχες τοῦ φιλοκαλισμοῦ ἁγίους Μακάριο Κορίνθου
τό Νοταρᾶ καί Νικόδημο τόν Ἁγιορείτη.Ὁ ὅσιος Παρθένιος ἔχαιρε μεγάλης ἐκτιμήσεως στόν ἁγιορειτικό κόσμο
καθώς διαδραμάτησε ἐνεργό ρόλο στίς πρῶτες φάσεις τοῦ "Κελλιωτικοῦ
ζητήματος"
πού εἶχε διασαλεύσει σέ ἀκραῖο βαθμό τίς σχέσεις
μοναστηριακῶν καί κελλιωτῶν.
Στόν Πατριαρχικό Τόμο τῆς 8ης Ἰουλίου
τοῦ 1768 πού ἐκδόθηκε ἀπό τόν Πατριάρχη
Σαμουήλ τόν Χαντζερῆ,
ὑπογράφει καί ὁ Παρθένιος ὡς ἕνας ἀπό τούς δύο
ἐκπροσώπους τῶν Κελλιωτῶν.

Ἀργότερα, κατά τήν γνωστή περί τῶν μνημοσύνων
ἕριδα βρέθηκε
στό πλευρό τῶν ἱερῶν Κολλυβάδων, ἀφοῦ στό Κελλί του στίς Καρυές

ἔγιναν τρεῖς τουλάχιστον σημαίνουσες συνάξεις τους (1772, 1774)
Πνευματική σχέση τοῦ ὁσίου Παρθενίου ὑπάρχει μέ τή Μονή Δουσίκου-
Ἁγίου Βησσαρίωνος, ἐνῶ ὁρισμένες πηγές τόν σχετίζουν καί μέ τή Ζαγορά
τοῦ Πηλίου. Γνωρίζουμε ἐπίσης ἀπό τίς πηγές ὅτι ὁ ἅγιος Μακάριος,
πρώην Ἐπίσκοπος Κορίνθου ὁ Νοταρᾶς, ἐκάρη μεγαλόσχημος Μοναχός
ἀπό τόν ὅσιο Παρθένιο,
τό πιθανότερο λίγο μετά τίς ἀρχές Ἰουνίου τοῦ 1775...
Συνεχίζεται...
+++


Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2011

Το Γενέσιον της Θεοτόκου+++

ΤΟ ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Ἑορτάζεται 8 Σεπτεμβρίου


+++

Αγία Κασσιανή--Ἐκ τῶν "Γνωμικῶν" τῆς Ἁγίας Κασσιανῆς, τῆς Ὑμνογράφου


Μνήμη: 7ῃ Σεπτεμβρίου


--

Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2011

ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

 +++

 

 


 

 

ΜΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟ ΠΟΙΗΜΑ ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΡΙΑ ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗ

 

 

+++

Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2011

Μάθημα Αγιογραφίας Ε΄, Περιόδου Γ΄ ( Στιγμιότυπα )

+++

ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Ε´, ΠΕΡΙΟΔΟΥ Γ´
(Στιγμιότυπα)
+++

Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2011

Προφήτης Μωϋσής+++


Μνήμη: 4ῃ Σεπτεμβρίου


Ἔξοδος

(Ἐκ τοῦ Κεφ. 35)

...30 Καὶ εἶπε Μωυσῆς τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραήλ· ἰδοὺ ἀνακέκληκεν ὁ Θεὸς ἐξ ὀνόματος
τὸν Βεσελεὴλ τὸν τοῦ Οὐρίου τὸν ῎Ωρ, ἐκ τῆς φυλῆς ᾿Ιούδα, 31 καὶ ἐνέπλησεν αὐτὸν
πνεῦμα θεῖον σοφίας καὶ συνέσεως καὶ ἐπιστήμης πάντων 32 ἀρχιτεκτονεῖν κατὰ πάντα
τὰ ἔργα τῆς ἀρχιτεκτονίας, ποιεῖν τὸ χρυσίον καὶ τὸ ἀργύριον καὶ τὸν χαλκὸν
33 καὶ λιθουργῆσαι τὸν λίθον καὶ κατεργάζεσθαι τὰ ξύλα καὶ ποιεῖν ἐν παντὶ ἔργῳ σοφίας·
34 καὶ προβιβάσαι γε ἔδωκεν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτῷ τε καὶ τῷ ᾿Ελιὰβ τῷ τοῦ ᾿Αχισαμάχ,
ἐκ φυλῆς Δάν. 35 καὶ ἐνέπλησεν αὐτοὺς σοφίας, συνέσεως, διανοίας, πάντα συνιέναι
ποιῆσαι τὰ ἔργα τοῦ ἁγίου καὶ τὰ ὑφαντὰ καὶ ποικιλτὰ ὑφᾶναι τῷ κοκκίνῳ καὶ τῇ βύσσῳ,
ποιεῖν πᾶν ἔργον ἀρχιτεκτονίας ποικιλίας.
+++

Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2011

«Η Αντιγραφή» (Μέρος Β΄) Το παραδεισένιο περιστεράκι της Αγιογραφίας (Μέρος ΙΣΤ΄)
+++


«Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ»
(Μέρος Β´)
...Ἡ πιὸ ἁπλὴ μορφὴ ἀντιγραφῆς εἶναι τὸ νὰ πάρουμε ἕνα καλὸ πρωτότυπο
καὶ νὰ προσπαθήσουμε, μόνο μὲ μολύβι, νὰ τὸ ἀντιγράψουμε (ξεπατικώσουμε),
σὲ ἕνα ριζόχαρτο. Ἀφοῦ ἐξασκηθοῦμε ἀρκετά, δοκιμάζουμε
νὰ ἀντιγράψουμε κανονικά, χωρὶς ριζόχαρτο.

Ὅσο πιὸ πολὺ ὁμοιάσει τὸ σχέδιό μας, τὸ ἀντίγραφο δηλαδή,
στὸ πρωτότυπο,
όσο πιὸ ἐπιτυχημένο θεωρεῖται.

Στὴν ἀρχὴ βέβαια τὰ σχέδιά μας θὰ ἔχουν ὁπωσδήποτε
τὴν σφραγῖδα τῆς ἀτέλειας


Αὐτὸ ὅμως δὲν πρέπει καθόλου νὰ μᾶς ἀπογοητεύση,
ὥστε νὰ ἀφήσουμε τὴν καλὴ προσπάθειά μας.

Ἡ ἀποτυχία ἄλλωστε εἶναι ἕνας σημαντικὸς παράγοντας,

γιὰ νὰ φθάσουμε καὶ στὴν ἐπιτυχία. Δὲν πρέπει σὲ καμία περίπτωσι
νὰ μᾶς στενοχωρῆ ἰδιαιτέρως καὶ πολὺ περισσότερο νὰ μᾶς ὁδηγῆ
σὲ ἀπόγνωση γιὰ τὴν πρόοδό μας καὶ παραίτησι.

(Σχετικὸ κείμενο περὶ ἀποτυχίας:
http://agiografikesmeletes.blogspot.com/2010/09/blog-post_22.html)

Ἂν συνεχίσουμε μὲ ἐπιμονή, ὑπομονὴ καὶ ἐλπίδα, θὰ δοῦμε
πολὺ σύντομα τέτοια ἀποτελέσματα, ποὺ θὰ δυσκολευόμαστε
νὰ τὸ πιστέψουμε...

Ἡ Ἀρετὴ τῆς Ὑπομονῆς στεφανώνει
ὅσους κάνουν ὑπομονὴ ὡς τὸ τέλος τοῦ ἀγῶνα.


+++

Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2011

Έναρξη Εκκλησιαστικού Έτους 2012

+++

Ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου Ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους
(1ῃ Σεπτεμβρίου)

Κοντάκιον. Ἦχος γ´.

Ὁ ἀρρήτῳ σύμπαντα, δημιουργήσας σοφίᾳ,
καὶ καιροὺς ὁ θέμενος, ἐν τῇ Αὐτοῦ ἐξουσίᾳ,
δώρησαι, τῷ φιλοχρίστῳ λαῷ Σου νίκας·
ἔτους δέ, τάς τε εἰσόδους καὶ τὰς ἐξόδους,
εὐλογήσαις κατευθύνων, ἡμῶν τὰ ἔργα
πρὸς θεῖον Σου θέλημα.


Ἕτερον. Ἦχος δ´.

Ὁ τῶν αἰώνων Ποιητὴς καὶ Δεσπότης,
Θεὲ τῶν ὅλων, ὑπερούσιε ὄντως,
τὴν ἐνιαύσιον εὐλόγησον περίοδον,
σώζων τ
ῷ ἐλέει Σου τῷ ἀπείρῳ Οἰκτίρμον,
πάντας τοὺς λατρεύοντας Σοὶ τ
ῷ μόνῳ Δεσπότῃ,
καὶ ἐκβοῶντας φόβῳ Λυτρωτά·
Εὔφορον πᾶσι τὸ ἔτος χορήγησον.


+++Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2011

ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ 2011 - 2012+++

ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ 2011 - 2012

Ὁ Χριστὸς διδάσκει τοὺς Μαθητὰς

«...Αὐτὴ ἡ μαθητεία δὲν τελειώνει ποτέ, μέχρι γήρατος.
Ὅποιος μαθητὴς στὴν τέχνη μας πεῖ ὅτι ἐτελείωσε τὰ μαθήματά του
καὶ πῆρε ἀπολυτήριο, αὐτὸς εἶνε χαμένος
καὶ ἀνάξιος ἐργάτης τοῦ ἀμπελῶνος.
Ἡ ζωή μας καὶ ἡ χαρά μας εἶνε αἰωνίως νὰ ἐρευνοῦμε,
νὰ ἀγαποῦμε, νὰ σπουδάζουμε καὶ νὰ λέμε στὸ τέλος
"ἀχρεῖοι δοῦλοι καὶ ἀμαθεῖς τεχνῖται ἐσμέν".
Ὅταν παύσει ὁ ἔρωτάς μας πρὸς αὐτὰ τὰ ἔργα
καὶ ποῦμε πὼς γινήκαμε τέλειοι, παύουμε κιόλας
νὰ ζοῦμε πνευματικά, δηλαδὴ μὲ ταπείνωση...»


Χαίρετε!

"Καλό χειμώνα" καὶ καλὴ σχολικὴ χρονιά!
Την πρώτη αυτή σχολική ημέρα, διαβάζοντας το τόσο δυνατό
και πάντοτε επίκαιρο άγγελμα του μεγάλου μας Δασκάλου
Φ. Κόντογλου, δηλώνουμε παρόντες
στο σχολείο
του Εικονολογικού μας διαλόγου και ευχόμαστε
καλή φώτισι
και καλή πρόοδο σε όλους τους συμμετέχοντες,

αλλά και τους απλώς παρακολουθούντες...


Μ.γ.Γ.
+++

Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2011

Όλα στο Ναό γεμίζουν με την Δύναμη του Θεού

+++

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ Κήρυγμα τοῦ Σεβασμ. ᾿Επισκόπου Τριάδιτσα κ. Φωτίου,
ἐπὶ τῇ Εὐκαιρίᾳ τῶν ᾿Εγκαινίων τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ

τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, στὴν Σόφια Βουλγαρίας...Ὅλα στὸν Ναὸ γεμίζουν μὲ τὴν δύναμι τοῦ Θεοῦ.
῾Ο Θεός, ὁ ῾Οποῖος ἐφανερώθη ἐν σαρκί, ὄχι μόνον φανερώνεται ἐδῶ,
ἀλλὰ προσφέρει ἐπίσης εἰς βρῶσιν τὴν θεία Σάρκα Του.
᾿Εδῶ τὸ ῞Αγιον Πνεῦμα πνέει στὰ Μυστήρια. ῾Η πληρότητα τῆς Θεότητος
ἦταν τόσο ἄφθονη στὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ὥστε «πᾶς ὁ ὄχλος ἐζήτει ἅπτεσθαι
αὐτοῦ, ὅτι δύναμις παρ᾿ αὐτοῦ ἐξήρχετο καὶ ἰᾶτο πάντας» (Λουκ. στ´ 19)
- τὸ ἁπλὸ ἄγγιγμα τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου Του
ἐθεράπευσε τὴν αἱμορροοῦσα
γυναῖκα.


῾Ομοίως, στὸν Ναὸ ἕνα ἁπλὸ ἄγγιγμα τῆς πίστεως στὴν ἱερότητα
δύναται νὰ προξενήση ἀπελευθέρωσι δυνάμεως ἰαματικῆς ψυχῆς
καὶ
σώματος. Κάθε τι τὸ ὁρατὸ ἐπιτελούμενο ἐνταῦθα -οἱ ἱεροπραξίες,
οἱ εἰκόνες,
οἱ τελετές- ὁμοιάζει μὲ ἱερὸ ἱμάτιο τοῦ Χριστοῦ,
ὑφασμένο ἀπὸ τὴν ᾿Εκκλησία,
διαπερασμένο ἀπὸ τὴν ἀήττητη δύναμί Του
καὶ προσφέρον ὠφέλειες καὶ
σωτηρία σὲ ὅλους ὅσοι προσέρχονται
καὶ ἐγγίζουν αὐτὸ μὲ πίστι»...


Ὁλόκληρο τὸ χρονικὸ τῶν Ἐγκαινίων τοῦ Ναοῦ καὶ τὸ Κήρυγμα ἐδῶ


+++

Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2011

Ένας Εικονογραφικός καλοκαιρινός απόηχος ( Έκθεση Αθ. Παππά )

+++

ΕΝΑΣ ΓΛΥΚΥΦΘΟΓΓΟΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΑΠΟΗΧΟΣ


Ἔκθεση Ἁγιογραφίας Ἀθ. Παππᾶ

"ΕΙΚΟΝΑ"+++

Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2011

«Η Αντιγραφή» (Μέρος Α΄) Το παραδεισένιο περιστεράκι της Αγιογραφίας (Μέρος ΙΕ΄)

+++


«Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ»
(Μέρος Α´)


...Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ εἶναι κάτι περισσότερο ἀπὸ ἀπαραίτητη,
σὲ ὅποιον ἐπιθυμεῖ νὰ μαθητεύση σωστὰ στὴν Τέχνη τῆς Ἁγιογραφίας.
Ὅλοι οἱ μεγάλοι διδάσκαλοι τῆς ἱερῆς αὐτῆς Τέχνης συμφωνοῦν,
ἀλλὰ καὶ ἐπιμένουν σὲ αὐτό.

Τὸ Παραδεισένιο Περιστεράκι τὸ γνωρίζει βεβαίως πολὺ καλά.
Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος ποὺ παροτρύνει πάντοτε τοὺς μαθητευόμενους
Ἁγιογράφους νὰ φροντίσουν πρὶν ἀπὸ ὅλα τὰ ἄλλα, νὰ μάθουν
νὰ ἀντιγράφουν πιστὰ τὰ παλαιὰ πρωτότυπα.Ἀναφέρεται ὀρθῶς πὼς τὸ πιὸ σπουδαῖο σχολεῖο, τὸ Πανεπιστήμιο
κυριολεκτικὰ τῆς Ἁγιογραφίας, εἶναι ἡ πιστή, πυκνὴ καὶ συνεχὴς ἀντιγραφὴ
τῶν θαυμασίων καὶ ἀνεπανάληπτων Εἰκόνων τῆς Παραδόσεώς μας.

Ἡ πρόοδος τοῦ Ἁγιογράφου ἐξαρτᾶται σὲ μεγάλο βαθμὸ ἀπὸ τὴν ὑπομονὴ
καὶ τὴν ἐπιμονή του σὲ αὐτὴν τὴν ἔξοχη ἐργασία, ἡ ὁποία ὀφείλει νὰ γίνεται
ὅσο τὸ δυνατὸν συχνότερα καὶ μὲ τὴν μεγαλύτερη δυνατὴ ἐπιμέλεια.
Εἰδικὰ ἡ δημιουργία νέων συνθέσεων, δηλαδὴ νέων θεμάτων, εἶναι ἀδύνατη
χωρὶς τὴν πολύτιμη πεῖρα, ἡ ὁποία ἀποκτᾶται μέσα ἀπὸ τὴν πολυχρόνια
μαθητεία καὶ ἀντιγραφὴ τῶν παλαιῶν ἱερῶν Εἰκόνων...


Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ Ἁγιογραφικὸ Ἐγχειρίδιο
«Τὸ Παραδεισένιο Περιστεράκι τῆς Ἁγιογραφίας»


+++

Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2011

Από τον Βίο του Αγίου Πατρός ημών Νεκταρίου Πενταπόλεως, του Θαυματουργού, του έν Αιγίνῃ+++


ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ,
ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ, ΤΟΥ ΕΝ ΑΙΓΙΝῌ

...Μετὰ τὴν εἰς Ἀρχιερέα
χειροτονίαν αὐτοῦ, ὁ Ἅγιος ἐπετέλῃ

μετὰ φόβου Θεοῦ καὶ πολλῆς ἀγάπης τὰ ἱερὰ αὐτοῦ καθήκοντα.
Μεταξὺ τῶν πολλῶν ἄλλων ἐνεργειῶν καὶ ἐργασιῶν αὐτοῦ
ἐπεμελήθη μετ᾿ ἰδιαιτέρας φροντίδος τῆς διακοσμήσεως
καὶ ἁγιογραφήσεως τοῦ Πατριαρχικοῦ ἐν Ἀλεξανδρείᾳ Ναοῦ
τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ἡ δὲ ἀπαιτηθεῖσα ὅλη δαπάνη
διὰ τὴν ἐν λόγῳ ἐργασίαν συνελέγη κατόπιν μεγάλων προσπαθειῶν
καὶ ἐνεργειῶν ὑπὸ τοῦ Ἁγίου δι᾿ ἐράνων καὶ δωρεῶν
μεταξὺ τοῦ πληρώματος τῶν εὐσεβῶν ὁμογενῶν τῆς Αἰγύπτου.

Ἡ ἐν τῷ Ναῷ τούτῳ εἰκονογράφησις τῶν τεσσάρων Εὐαγγελιστῶν

μετὰ τῶν οἰκείων συμβόλων τοῦ κεντρικοῦ θόλου, τοῦ Εὐαγγελισμοῦ
καὶ τῶν Προφητῶν περὶ τὸ τόξον ἄνωθεν τοῦ Ἱεροῦ Βήματος,
ἡ Εἰκὼν τοῦ Χριστοῦ ἐπὶ τοῦ Θρόνου, ἡ Ἁγία Τριὰς καὶ ὁ Χριστὸς
εὐλογῶν τὸν Ἅγιον Ἄρτον ἐπάνωθεν τῶν θυρῶν τῆς βορείου
καὶ νοτίου εἰσόδου, ἡ ἐπὶ τοῦ ὄρους διδασκαλία τοῦ Κυρίου,
ἡ Βαϊοφόρος, ὡς καὶ ἄλλαι ἱεραὶ Εἰκόνες καὶ παραστάσεις
ὀφείλονται εἰς τὴν πρωτοβουλίαν καὶ καταβληθεῖσαν
μέριμναν τοῦ λίαν Εἰκονοφίλου Ἁγίου Πατρός.

Ἡ ἁγία αὐτοῦ ψυχὴ ἐφλέγετο ὑπὸ ἁγίου ζήλου ὅπως ἴδῃ
τὸν Ναὸν Κυρίου "πλήρη δόξης", κατὰ τὴν θείαν φωνήν,
ὅπερ μαρτυρεῖ τὴν ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ κεκρυμμένην
θείαν ἐπίδοσιν καὶ Χάριν πνευματικήν...


+++