* * *

*  *  *

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ


Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2011

«Η Αντιγραφή» (Μέρος Α΄) Το παραδεισένιο περιστεράκι της Αγιογραφίας (Μέρος ΙΕ΄)

+++


«Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ»
(Μέρος Α´)


...Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ εἶναι κάτι περισσότερο ἀπὸ ἀπαραίτητη,
σὲ ὅποιον ἐπιθυμεῖ νὰ μαθητεύση σωστὰ στὴν Τέχνη τῆς Ἁγιογραφίας.
Ὅλοι οἱ μεγάλοι διδάσκαλοι τῆς ἱερῆς αὐτῆς Τέχνης συμφωνοῦν,
ἀλλὰ καὶ ἐπιμένουν σὲ αὐτό.

Τὸ Παραδεισένιο Περιστεράκι τὸ γνωρίζει βεβαίως πολὺ καλά.
Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος ποὺ παροτρύνει πάντοτε τοὺς μαθητευόμενους
Ἁγιογράφους νὰ φροντίσουν πρὶν ἀπὸ ὅλα τὰ ἄλλα, νὰ μάθουν
νὰ ἀντιγράφουν πιστὰ τὰ παλαιὰ πρωτότυπα.Ἀναφέρεται ὀρθῶς πὼς τὸ πιὸ σπουδαῖο σχολεῖο, τὸ Πανεπιστήμιο
κυριολεκτικὰ τῆς Ἁγιογραφίας, εἶναι ἡ πιστή, πυκνὴ καὶ συνεχὴς ἀντιγραφὴ
τῶν θαυμασίων καὶ ἀνεπανάληπτων Εἰκόνων τῆς Παραδόσεώς μας.

Ἡ πρόοδος τοῦ Ἁγιογράφου ἐξαρτᾶται σὲ μεγάλο βαθμὸ ἀπὸ τὴν ὑπομονὴ
καὶ τὴν ἐπιμονή του σὲ αὐτὴν τὴν ἔξοχη ἐργασία, ἡ ὁποία ὀφείλει νὰ γίνεται
ὅσο τὸ δυνατὸν συχνότερα καὶ μὲ τὴν μεγαλύτερη δυνατὴ ἐπιμέλεια.
Εἰδικὰ ἡ δημιουργία νέων συνθέσεων, δηλαδὴ νέων θεμάτων, εἶναι ἀδύνατη
χωρὶς τὴν πολύτιμη πεῖρα, ἡ ὁποία ἀποκτᾶται μέσα ἀπὸ τὴν πολυχρόνια
μαθητεία καὶ ἀντιγραφὴ τῶν παλαιῶν ἱερῶν Εἰκόνων...


Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ Ἁγιογραφικὸ Ἐγχειρίδιο
«Τὸ Παραδεισένιο Περιστεράκι τῆς Ἁγιογραφίας»


+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου