+ + +

+  +  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2020

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020

Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2020

Αγία Ζώνη


+++


Η ΤΙΜΙΑ ΖΩΝΗ
ΤΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ


Κατάθεσις: 31ῃ Αὐγούστου


...Ποῖος πιστός, ὦ Θεοτόκε, προσατενίσας τῇ Ζώνῃ Σου τῇ τιμίᾳ
δὲν πληροῦται εὐθέως θυμηδίας καὶ τέρψεως;
Ποῖος ἐν αὐτῇ προσπεσών, ἐξῆλθε κενὸς τῆς συμφερούσης αἰτήσεως;
Ποῖος ἐνοπτριζόμενος τὸν ἱερὸν χαρακτῆρα τῆς ἡλιομόρφου Εἰκόνος Σου
δὲν ἐπιλανθάνεται εὐθέως πᾶσαν θλίψιν;...

Ὦ Ζώνη, ποὺ περιέζωσες τὴν Πηγὴν τῆς ζωῆς καὶ παρέχεις
αἰώνια ζωὴ σ’ ὅσους σὲ τιμοῦν. 

Ὦ Ζώνη, ποὺ πάντοτε χαρίζεις σ’ ὅσους προσέρχονταν σὲ σένα τὴ νέκρωση τῶν παθῶν,
ἀνδρεία καὶ δύναμη γιὰ τὴν πραγματοποίηση τῶν ἀρετῶν. 

Ὦ Ζώνη, ποὺ ἀναστέλλεις καὶ δυναμώνεις τὴν ἀσθένεια τῆς φύσεώς μας
καὶ ἐμποδίζεις τοὺς ἀοράτους καὶ ὁρατοὺς ἐχθρούς μας. Καὶ δὲν εἶναι ἄξιον θαυμασμοῦ.
Διότι ὅταν δοξάζεται ἡ Μητέρα, καὶ ὁ Υἱός, ποὺ τὴν ἀγαπᾶ, χαίρεται. Ἀλλὰ ὑπακούοντας
στὸν νόμο τῆς φύσεως, ἂν καὶ τὰ πράγματα εἶναι ὑπερφυσικά, στὴ Μητέρα
θὰ ἀφιερώσουμε τὸ ἐγκώμιο. Καὶ δὲν θὰ τὸ ἀπορρίψει ὁ ὑπεράγαθος Κύριος.
Γιατί ὅπως ἀληθινὰ θέλησε νὰ γεννηθεῖ ὡς ἄνθρωπος ἀπὸ αὐτὴν καὶ δέχθηκε
νὰ ὀνομάζεται Υἱός της, θὰ δεχθεῖ ὁ πολυεύσπλαχνος
τὴν ἀνθρώπινη τόλμην τοῦ ἐγκωμίου. 

Ὦ Ζώνη σεπτή, δῶσε τὸν ἁγιασμό, τὴ θεραπεία, τὴ συγχώρηση, τὴν ὑγεία σὲ μᾶς
ποὺ ἤλθαμε μὲ πίστη καὶ πόθο νὰ προσκυνήσουμε τὸν σεβάσμιο Ναό σου.
 

Ὦ Ζώνη σεπτή, ποὺ περικυκλώνεις καὶ φρουρεῖς τὴν πόλη καὶ τὸν λαό Σου
καὶ τὸν διασώζεις ἀπὸ κάθε βαρβαρικὴ ἐπιδρομή.

 Ὦ Ζώνη τιμία, ποὺ περιτύλιξες τὸν Θεὸν Λόγον, ποὺ βρισκόταν στὴ κοιλία
τῆς Παρθένου, καὶ ποὺ ἀπ’ ἐκεῖ γέμισε μὲ τὴν εὐλογία τῶν ἰαμάτων,
ποὺ τώρα σκορπίζονται σέ μας.

 Ὦ Ζώνη φαιδρά, ποὺ πλησίασες μὲ σεβασμὸ τὸ ὑπέρσεμνο σῶμα
τῆς ἄφθαρτης Μητέρας τοῦ Θεοῦ, καὶ ἀπὸ ἐκεῖ ντύθηκες τὴν ἀφθαρσία,
ἂν καὶ παρέμεινες ἄφθαρτη, ὅπως φανερώνει ὁ ἀληθινὸς λόγος,
ποὺ ἔφθασε μέχρι σὲ μᾶς... 


(Ἀποσπάσματα ἐκ τοῦ Λόγου τοῦ Ἁγίου Πατρός ἡμῶν Γερμανοῦ
Πατριάρχου Κων/λεως τοῦ Ὁμολογητοῦ
εἰς τὴν κατάθεσιν καὶ προσκύνησιν τῆς σεπτῆς καὶ τιμίας Ζώνης
τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας)


+++

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2020

Όσιος Γεώργιος ο Λημνιώτης ο Ομολογητής


+++

ΟΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ο ΛΙΜΝΙΩΤΗΣ,Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ


Μνήμη: 24ῃ Αὐγούστου

Κοινῷ τελευτῶν Γεώργιος τῷ τέλει,
Σημεῖον ἄθλου ρῖνα τμηθεῖσαν φέρει.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ὁ μακάριος Πατὴρ ἡμῶν ἀγαπήσας ἐκ νεότητος
τὴν Μοναχικὴν Φιλοσοφίαν καὶ Ζωήν,
διέτριβεν
εἰς τὸ ὄρος τοῦ Ὀλύμπου τῆς Βιθυνίας.

Μετὰ τὴν πολυχρόνιο ἄσκησί του καὶ τοὺς ποικίλους
πνευματικοὺς ἀγῶνας, ὡμολόγησε μὲ θᾶρρος τὴν εὐσέβειαν
καὶ Ὀρθοδοξίαν κατὰ τὸν καιρὸ
τῆς βασιλείας Λέοντος τοῦ Ἰσαύρου,
ἐν ἔτει ψις (716),
ὅστις κατέστρεφε τὰς ἁγίας Εἰκόνας
καὶ κατέκαιε
τὰ ἱερὰ τῶν Ἁγίων Λείψανα.
Ἐλέγξας λοιπὸν ὁ Μάρτυς τὴν παράνοιαν καὶ ἀσέβειαν
τοῦ ἀθέου τυράννου, ἀνεκήρυξε τὴν ἀληθινὴν Πίστιν
καὶ τὸ πρέπον τῆς τιμῆς καὶ προσκυνήσεως τῶν ἁγίων Εἰκόνων.
Ἕνεκα τῆς ὁμολογίας του αὐτῆς ὑπέστη, καίτοι ἦτο ἐνενηκονταπέντε
ἐτῶν γέρων, πολυειδεῖς βασανισμούς,
τοὺς ὁποίους ὑπέμεινε
μὲ ἀνδρεία καὶ γενναιότητα νεανική
.

Τελικῶς ἀφοῦ τοῦ ἀπέκοψαν τὴν ρῖνα καὶ ἔκαψαν τὴν σεβασμίαν
καὶ ἱερὰν κεφαλήν του, παρέδωκε τὴν ἁγίαν του ψυχὴν εἰς χεῖρας Θεοῦ
προσευχόμενος καὶ ἀναπέμποντας εὐχαριστίας.


+++

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2020