+ + +

+ + +

* * *

*  *  *

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ


Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2020

Όσιος Γεώργιος ο Λημνιώτης ο Ομολογητής


+++

ΟΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ο ΛΙΜΝΙΩΤΗΣ,Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ


Μνήμη: 24ῃ Αὐγούστου

Κοινῷ τελευτῶν Γεώργιος τῷ τέλει,
Σημεῖον ἄθλου ρῖνα τμηθεῖσαν φέρει.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ὁ μακάριος Πατὴρ ἡμῶν ἀγαπήσας ἐκ νεότητος
τὴν Μοναχικὴν Φιλοσοφίαν καὶ Ζωήν,
διέτριβεν
εἰς τὸ ὄρος τοῦ Ὀλύμπου τῆς Βιθυνίας.

Μετὰ τὴν πολυχρόνιο ἄσκησί του καὶ τοὺς ποικίλους
πνευματικοὺς ἀγῶνας, ὡμολόγησε μὲ θᾶρρος τὴν εὐσέβειαν
καὶ Ὀρθοδοξίαν κατὰ τὸν καιρὸ
τῆς βασιλείας Λέοντος τοῦ Ἰσαύρου,
ἐν ἔτει ψις (716),
ὅστις κατέστρεφε τὰς ἁγίας Εἰκόνας
καὶ κατέκαιε
τὰ ἱερὰ τῶν Ἁγίων Λείψανα.
Ἐλέγξας λοιπὸν ὁ Μάρτυς τὴν παράνοιαν καὶ ἀσέβειαν
τοῦ ἀθέου τυράννου, ἀνεκήρυξε τὴν ἀληθινὴν Πίστιν
καὶ τὸ πρέπον τῆς τιμῆς καὶ προσκυνήσεως τῶν ἁγίων Εἰκόνων.
Ἕνεκα τῆς ὁμολογίας του αὐτῆς ὑπέστη, καίτοι ἦτο ἐνενηκονταπέντε
ἐτῶν γέρων, πολυειδεῖς βασανισμούς,
τοὺς ὁποίους ὑπέμεινε
μὲ ἀνδρεία καὶ γενναιότητα νεανική
.

Τελικῶς ἀφοῦ τοῦ ἀπέκοψαν τὴν ρῖνα καὶ ἔκαψαν τὴν σεβασμίαν
καὶ ἱερὰν κεφαλήν του, παρέδωκε τὴν ἁγίαν του ψυχὴν εἰς χεῖρας Θεοῦ
προσευχόμενος καὶ ἀναπέμποντας εὐχαριστίας.


+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου