+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2022

Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΩ

+++

  

Η ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΩ
 
Μνήμη: 16η Δεκεμβρίου
 
...Διατρίβουσα δὲ ἡ τιμία αὕτη Βασίλισσα εἰς τὰ βασιλικὰ παλάτια, 
δὲν ἔπαυσεν ἐπιμελουμένη τὴν σωτηρίαν τῆς ψυχῆς της, 
τὴν δὲ δόξαν τῆς βασιλείας ὡς οὐδὲν ἐλογίζετο καὶ ὅλας τὰς ἡδονὰς 
τῆς ζωῆς ταύτης ἐνόμιζεν ὡς ἱστὸν ἀράχνης. 
 
Ὅθεν δὲν ἔπαυεν ἡ ἀείμνηστος ὑπηρετοῦσα τὸν Θεὸν μὲ ψαλμοὺς καὶ ὕμνους,
μὲ ἐλεημοσύνας καὶ μὲ πᾶσαν ἐγκράτειαν. Καὶ ἐξωτερικῶς μὲν
κατὰ τὸ φαινόμενον ἐφόρει βασιλικὴν ἁλουργίδα, ἐσωτερικῶς δὲ
καὶ ἐν κρυπτῷ ἦτο ἐνδεδυμένη ράκη καὶ ἐνδύματα τρίχινα 
καὶ μὲ αὐτὰ ἐταλαιπώρει τὸ σῶμά της·
καὶ τὰς μὲν πολυτελεῖς τραπέζας κατεφρόνει, τροφὴν δὲ εἶχεν ἡ μακαρία
εὐτελῆ καὶ αὐτοσχέδιον, τὸν ἄρτον δηλαδὴ καὶ τὰ λάχανα
καὶ εἰς αὐτὰ ηὐχαριστεῖτο καὶ ἀνεπαύετο. 
 
Διένεμε δὲ εἰς τοὺς πτωχοὺς καὶ ὅσα χρήματα ἤθελον περιέλθει εἰς χεῖρας της, 
ἀλλὰ καὶ δὲν ἠρκεῖτο εἰς ταῦτα μόνον, ἀλλὰ καὶ τὰ κοσμήματα 
καὶ τὰ πολύτιμα ἐνδύματά της πωλοῦσε ἡ μακαρία,
τὰ ἐσκόρπιζεν εἰς τοὺς πένητας· ἔδιδεν εἰς τὰς χήρας
καὶ τὰ ὀρφανὰ τὰ ἀναγκαῖα πρὸς συντήρησιν αὐτῶν...
 
(Ἀπὸ τὸν Βίο τῆς Ἁγίας)
 
 
+++

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ: ΠΟΡΕΙΑ ΤΙΤΑΝΙΚΟΥ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ

 +++

 

 

 

 


 

 

 

 

+++

Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2022

ΝΕΟ ΦΩΣ ΣΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ...ΤΟΥ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΥ

 +++

 

  
 

 

 Πηγή κειμένου: https://www.kathimerini.gr

+++