ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022

Οι Άγιοι Μηνάς ο Καλλικέλαδος, Ερμογέννης και Εύγραφος (ΑΙ ΓΡΑΦΑΙ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ)

+++

 

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΗΝΑΣ Ο ΚΑΛΛΙΚΕΛΑΔΟΣ, ΕΡΜΟΓΕΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΓΡΑΦΟΣ
 
Μνήμη: 10ῃ Δεκεμβρίου 
 
... Ὁ Ἑρμογένης εἰσῆλθεν εἰς τὰ πλοῖα... καὶ ἀρμενίζων εἶδε καθ' ὕπνον τρεῖς ἄνδρας, οἱ ὁποῖοι εἶπον πρὸς αὐτόν· «Ἴδε, Ἑρμόγενες, ὡς οὐδὲ σπουδῆς βραχείας ὑπερορᾷ ὁ Θεός». («Πρόσεξε, Ἑρμογένη, πὼς οὔτε καὶ μία μικρὴ φροντίδα, ἡ ὁποία γίνεται μὲ ἐπιμέλεια καὶ αἴσθημα εὐθύνης, δὲν παραβλέπει ὁ Θεός») Καὶ αὐτὸς τοὺς ἠρώτησε· «Ποία εἶναι ἡ βραχεῖα σπουδή;» Οἱ δὲ ἀπεκρίθησαν· «Ὁ Ἀληθὴς δέχεται τὴν ἀτελῆ σου πρόθεσιν εἰς αὐτὴν τὴν ὁδόν σου, εἰς τὴν ὁποίαν ἐκίνησες νὰ ὑπάγῃς διὰ ζημίαν πολλῶν καὶ θέλει σὲ ἀξιώσει δόξης μεγάλης καὶ τιμῆς ἀθανάτου. Φύλαττε λοιπόν τὰ εὐαγγέλια ταῦτα, διότι θέλεις καμει φίλον μέγαν τὸν ἀληθῆ καὶ ἀΐδιον Βασιλέα, ὅστις θὰ σὲ ἀξιώσει τοσαύτης προκοπῆς, ὅσην δὲν ἠμπορεῖ νὰ σοῦ δώσῃ βασιλεὺς ἐπίγειος...»
 

 
Ἀπὸ τὸν Βίο τῶν Ἁγίων
 
 
+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου