* +++ *ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2022

Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Ο ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΣ+++

Μνήμη: 5ῃ Δεκεμβρίου


...Ἀφοῦ ἔφθασαν εἰς τὸν ποθούμενον τόπον,
ἔπασχε πολλὰ ὁ θεῖος Σάββας νὰ μιμῆται εἰς πάντα τρόπον
τὸν Μέγαν Εὐθύμιον καὶ μόνον αὐτὸν εἶχεν ὡς ἀρχέτυπον τῆς ἀρετῆς
καὶ Εἰκόνα ζῶσαν καὶ ἔμψυχον
διὰ νὰ μὴ παρεκκλίνῃ οὐδόλως
ἀπὸ τὰς τάξεις καὶ τὰ ἤθη του...

(Ἀπὸ τὸν Βίο τοῦ Ὁσίου)

+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου