+ + +

+  +  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023

Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023

Ο ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ, Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΣ

+++Μνήμη: 17η Μαρτίου«...Εισελθών λοιπόν εις το πλοίον έφθασεν εις την Λαοδίκειαν,
και εξελθών συνέχισε τον δρόμον του διά ξηράς προς την Έδεσσαν,
όπου εύρε Ναόν, εις τον οποίον είχον την αχειροποίητον Εικόνα
του Δεσπότου Χριστού, την ιδίαν εκείνην την οποίαν Αυτός ο Κύριος
έστειλεν εις τον Αύγαρον διά του Αποστόλου Ανανία.

Ταύτην ιδών ο Αλέξιος πολύ ηυφράνθη και μοιράσας εις πτωχούς
τον χρυσόν και τους πολυτίμους λίθους, έμεινεν εις εκείνον τον Ναόν,
ενδεδυμένος ως πένης με παλαιά και άχρηστα ιμάτια,
διά να βλέπη καθ' εκάστην τον πολυπόθητον χαρακτήρα
της του Δεσπότου Μορφής, ζητών δε ελεημοσύνην από τους ευσεβείς Χριστιανούς,
εξώδευεν από αυτήν ολίγα δι' άρτον προς τροφήν του
τα δε υπόλοιπα έδιδεν εις τους πτωχούς...»
 
 

ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΚΑΝΑΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠ' ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΣΕ Ο ΘΕΟΣ... (ΑΓ. ΑΛΕΞΙΟΣ)

 +++

 

 

 


 ΕΔΩ, ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ

 

+++

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ 17 MAΡΤΙΟΥ

+++

+++

Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023

Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023

Σάββατο 25 Μαρτίου 2023

Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023

Τρίτη 21 Μαρτίου 2023

ΘΑΥΜΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ

+++
ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ

9 Μαρτίου
 

+++

Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ)

 +++

 

 


 

+++

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ 8 MAΡΤΙΟΥ

 
 
 
+++

Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023

Σάββατο 18 Μαρτίου 2023

ΘΕΛΩ ΝΑ ΦΙΛΗΣΩ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ, ΝΑ ΠΑΡΩ ΔΥΝΑΜΗ!

 +++

 


 

 

 

 

+++

ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ

+++ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ

(Γ΄ τῶν Νηστειῶν)

Χαίροις ὁ ζωηφόρος Σταυρός,
τῆς εὐσεβείας τὸ ἀήττητον τρόπαιον,
ἡ θύρα τοῦ Παραδείσου, ὁ τῶν πιστῶν στηριγμός,
τὸ τῆς Ἐκκλησίας περιτείχισμα·
δι᾿ οὗ ἐξηφάνισται, ἡ φθορὰ καὶ κατήργηται, καὶ κατεπόθη,
τοῦ θανάτου ἡ δύναμις, καὶ ὑψώθημεν, ἀπὸ γῆς πρὸς οὐράνια. Ὅπλον ἀκαταμάχητον, δαιμόνων ἀντίπαλε,
δόξα Μαρτύρων Ὁσίων, ὡς ἀληθῶς ἐγκαλλώπισμα,
λιμὴν σωτηρίας, ὁ δωρούμενος τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.

* * * 
Χαίροις ὁ τοῦ Κυρίου Σταυρός, δι᾿ οὗ ἐλύθη
τῆς ἀρᾶς τὸ ἀνθρώπινον, τῆς ὄντως χαρᾶς σημεῖον,
ὁ καταράσσων ἐχθρούς, ἐν τῇ σῇ ὑψώσει Πανσεβάσμιε·
ἡμῶν ἡ βοήθεια, Βασιλέων κραταίωμα,
σθένος δικαίων, Ἱερέων εὐπρέπεια,
ὁ τυπούμενος καὶ δεινῶν ἐκλυτρούμενος,
ῥάβδος ἡ τῆς δυνάμεως, ὑφ᾿ ἧς ποιμαινόμεθα,
ὅπλον εἰρήνης ἐν φόβῳ, ὃ περιέπουσιν Ἄγγελοι,
Χριστοῦ θεία δόξα,
τοῦ παρέχοντος τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.

* * *
 Χαίροις ὁ τῶν τυφλῶν ὁδηγός,
τῶν ἀσθενούντων ἰατρός, ἡ Ἀνάστασις
ἁπάντων τῶν τεθνεώτων, ὁ ἀνυψώσας ἡμᾶς,
εἰς φθορὰν πεσόντας, Σταυρὲ τίμιε·
δι᾿ οὗ διαλέλυται, ἡ φθορὰ καὶ ἐξήνθησεν ἡ ἀφθαρσία
καὶ βροτοὶ ἐθεώθημεν καὶ διάβολος, παντελῶς καταβέβληται.
Σήμερον ἀνυψούμενον, χερσὶ καθορῶντές σε,
Ἀρχιερέων ὑψοῦμεν τὸν ὑψωθέντα ἐν μέσῳ σου,
καὶ σὲ προσκυνοῦμεν,
ἀρυόμενοι πλουσίως τὸ μέγα ἔλεος.+++

Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023

ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΕΙΚΟΝΑ (ΠΕΡΙ ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΙΟΥ)

 +++

 

 


 

+++

ΔΕΝ ΕΧΩ, ΚΥΡΙΕ...

+++


ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ


Προς τα Μέλη του «Ε.Ε.Ε» ...από μέλος του «Ε.Ε.Ε».
Καλό Στάδιο, σε όλους τους Συναθλούντες!
Συγχωρέστε με.+++

Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023