+ + +

+  +  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Παρασκευή 27 Αυγούστου 2021

Πέμπτη 26 Αυγούστου 2021

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «Ε.Ε.Ε.», ΤΕΥΧΟΣ 28ο

 +++

 

  
 
 
 
 
 
 

 


 

 

+++

Η ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΟΝΤΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

+++
 
 
 
 
 

«Η ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΟΝΤΙΑΣ
ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ»

ΠΡΟΣΛΑΛΙΑ
τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ
στὰ Ἐγκαίνια τῆς Νέας Περιόδου
Μαθημάτων Ὀρθόδοξης Εἰκονογραφίας

«...Ἡ Γνησία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ὀφείλει νὰ ἐργάζεται νυχθημερόν,
μὲ τὴν Λατρεία Της, τὴν Θεολογία Της, τὶς Ἱερὲς Τέχνες τῆς Παραδόσεώς Της,
μὲ τὴν Πρᾶξι καὶ τὴν Θεωρία, γιὰ νὰ διασώση τὴν Ἀρχοντιὰ τοῦ Ἀνθρώπου·
τὴν Ἀρχοντιὰ ἐκείνη, τὴν Ὁποία ἐβίωσαν οἱ Ἅγιοι καὶ οἱ Ἥρωές μας, ὁ εὐλογημένος Λαός μας.

συσκότισις τοῦ Ὁράματος τῆς Ἑλληνορθοδόξου Ἀρχοντιᾶς μας ἀποτελεῖ ἕναν

ἀπὸ τοὺς κύριους παράγοντες τῆς βαθειᾶς κρίσεως, πνευματικῆς-οἰκονομικῆς-κοινωνικῆς,
τὴν ὁποία διέρχεται ἡ Πατρίδα μας.

Πολὺ ὀρθὰ ἔχει ἐπισημανθῆ, ὅτι «μέσα στὴν παραζάλη τοῦ “δυτικοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ μας”,
ἀλλὰ καὶ τῆς μανίας μας νὰ φορέσουμε στὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὸ Γένος μας
ἕναν μανδύα παπικῆς καὶ προτεσταντικῆς ραφῆς, πετάξαμε στὰ ἄχρηστα
τοὺς ἰδικούς μας Διδασκάλους, περιφρονήσαμε τὰ πολύτιμα Μαθήματά τους,
κρατήσαμε ἀποστάσεις ἀπὸ τὰ ζωντανά μας Παραδείγματα:
τοὺς Ἥρωες καὶ τοὺς Ἁγίους, τοὺς Ἀθλητὲς τῆς Φιλοκαλίας,

τοὺς “μανικοὺς ἐραστὲς” τῆς Ἀρετῆς καὶ τῆς Σοφίας...».


+++

Κυριακή 22 Αυγούστου 2021

ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 +++
+++

ΑΓ. ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

 +++

+++

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ ΜΑΡΤΥΡΕΣ, ΟΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΗΣΑΝΤΕΣ+++


ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ ΜΑΡΤΥΡΕΣ
ΟΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΗΣΑΝΤΕΣ
ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ, ΜΑΡΚΙΑΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΙΑΚΩΒΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΦΩΤΙΟΣ,
ΠΕΤΡΟΣ, ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ Η ΠΑΤΡΙΚΙΑΜνήμη: 9ῃ Αὐγούστου


Εἰς τοὺς ἐννέα Μάρτυρας

Ἐχθρὸν Θεοῦ κτείναντες ἄνδρες ἐννέα,
Φίλοι γίνονται τῷ Θεῷ διὰ ξίφους.

Εἰς τὴν Μαρίαν

Ἐμοῦ τραχήλου, Σῶτερ, αἷμα προσδέχου,
Μαρία φησίν, ὡς τὸ Μαρίας μύρον.


Ἰουλιανὸς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ἀθλησαντες Ἅγιοι Μάρτυρες ἦσαν
κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ θηριωνύμου Λέοντος τοῦ Ἰσαύρου ἐν ἔτει 716
.
Ὁ αὐτοκράτωρ οὗτος, ἀποστρεφόμενος τὰς ἁγίας Εἰκόνας, κατέκαιεν
αὐτὰς διὰ πυρός· διὸ καὶ ὁ τότε Πατριάρχης
Ἅγιος Γερμανὸς πολλὰς θλίψεις
καὶ κακοπαθείας ἐδοκίμασεν
ὑπὸ τοῦ ἀλιτηρίου τούτου Λέοντος,
διότι ἤλεγχεν αὐτόν
ὡς ἀσεβῆ καὶ παράνομον.
Ἐπειδὴ δὲ ὁ θηριώνυμος ἐπεχείρησε νὰ κρημνίσῃ τὴν σεβασμίαν Εἰκόνα
τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τὴν προσκυνουμένην ἐν τῇ Χαλκῇ Πύλῃ
τῆς Κωνσταντινουπόλεως, καὶ αἱ ἀναβάθραι ἤδη κατεσκευάζοντο,
καὶ ξύλα μακρὰ ἐβάλλοντο, οἱ δὲ μέλλοντες νὰ τὴν κρημνίσωσιν ἀναβάντες
ἤρχισαν νὰ ἐργάζωνται διὰ τὴν κατάρριψιν τῆς Ἁγίας Εἰκόνος,...


...οὗτοι οἱ γενναῖοι τοῦ Χριστοῦ ἀθληταὶ προφθάσαντες καὶ λαβόντες
τὴν μίαν ἀναβάθραν, ἔσυραν αὐτὴν πρὸς ἑαυτοὺς
καὶ οὕτω κατεκρήμνισαν
τὸν σπαθάριον, ὅστις ἐκρήμνιζε
τὴν σεβασμίαν Εἰκόνα καὶ ἐθανάτωσαν
αὐτόν,
τὸν δὲ ἀσεβῆ βασιλέα κατηρῶντο καὶ ἀνεθεμάτιζον.
Ταῦτα μαθὼν ὁ βασιλεὺς καὶ ὀργισθεὶς σφόδρα προσέταξε
νὰ ἀποκεφαλίσωσιν ὅλους τοὺς ἐκεῖσε παρευρεθέντας, τῶν ὁποίων
τὸν ἀριθμὸν μόνος ἠξεύρει ὁ Κύριος, ἐπειδὴ ἦτο μέγα πλῆθος.
Τούτους δὲ τοὺς ἐννέα Μοναχοὺς προσέταξε νὰ μαστιγώσωσι σκληρῶς,
ἔπειτα νὰ ρίψωσιν εἰς τὴν φυλακήν, ὅπου καθ' ἑκάστην νὰ δίδωσιν
εἰς αὐτοὺς
πεντακοσίους ραβδισμούς. Οὕτως ὑπέμειναν ἀνδρείως
οἱ μακάριοι
δερόμενοι ἐπὶ ὀκτὼ μῆνας. Ὅταν δὲ εἶδεν αὐτοὺς
ὁ τύραννος ἀποκαμόντας, προσέταξε
νὰ πυρακτώσωσι περόνας σιδηρᾶς
καὶ μὲ αὐτὰς νὰ κατακαύσωσι
τὰ τῶν μαρτύρων πρόσωπα, τελευταῖον δὲ
νὰ τοὺς ἀποκεφαλίσωσιν,
εἰς τόπον λεγόμενον Κυνηγέσιον,
ὁμοῦ μὲ τὴν Ἁγίαν Μαρίαν τὴν πατρικίαν,
τὰ δὲ λείψανα αὐτῶν
νὰ ριφθῶσιν εἰς τὸ πέλαγος·
οὕτω δὲ ἔλαβον οἱ ἀοίδιμοι
τῆς ἀθλήσεως τοὺς στεφάνους.

+++

Σάββατο 21 Αυγούστου 2021

Άγιος Αιμιλιανός , Επίσκοπος Κυζίκου

--


ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ
ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΖΙΚΟΥ


(Μνήμη: 8ῃ Αὐγούστου)
Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης.

Τῆς τοῦ Λόγου Εἰκόνος διαγράψας τὴν ἔλλαμψιν,
Αἰμιλιανὲ Ἱεράρχα, διὰ βίου ὀρθότητος,
τὴν ἔνσωμον Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ, ἐδίδαξας τιμᾶσθαι εὐσεβῶς·
διὰ τοῦτο ὡς ποιμένα καὶ ἀθλητήν, τιμῶμέν σε κραυγάζοντες·
δόξα Τῷ παρασχόντι σοι ἰσχύν, δόξα Τῷ σὲ στεφανώσαντι,
δόξα Τῷ δωρουμένῳ διὰ σοῦ, πᾶσι τὴν ἄφεσιν.

Ο άγιος Αιμιλιανός έζησε μεταξύ 8ου και 9ου αιώνα
και ήταν Επίσκοπος Κυζίκου, από το 787 μέχρι το 815.
Υπήρξε ένθερμος ζηλωτής και Ομολογητής της Ορθοδόξου πίστεως.
Αγωνίστηκε με σθένος εναντίον της αιρέσεως των εικονομάχων
και πρωτοστάτησε στην αναστήλωση των ιερών Εικόνων.

--

Παρασκευή 20 Αυγούστου 2021

Περί των πρώτων Εικόνων της Θεοτόκου ( Μέρος Α΄)


+++

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

(Ἀπὸ ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία
τοῦ μακαριστοῦ ἱεροκήρυκος Δ. Παναγόπουλου)

...Πολλοί έχουν τη γνώμη ότι οι πρώτες Εικόνες της Παναγίας
 είναι του Αποστόλου Λουκά. Δεν είναι σωστό αυτό.
 Οι πρώτες Εικόνες της Παναγίας είναι οι αχειροποίητες,
δηλαδή χωρίς ανθρώπινο χέρι.
 
Η παράδοση λέει ότι όταν ζούσε η Παναγία, ο Απόστολος Πέτρος
και ο Ιωάννης έφτιαξαν μια Εκκλησία
για τη Παναγία
χωρίς η Ίδια να το γνωρίζει,
στη Λήδα – απέξω από το Τελ Αβίβ –
που είναι η πατρίδα
του Αγίου Γεωργίου και υπάρχει ο τάφος του.
Παρακάλεσαν τότε τη Παναγία να πάει εκεί και να ευλογήσει
την Εκκλησία. Εκείνη τους είπε
πηγαίνετε και θα με βρείτε εκεί.
Οι Απόστολοι νόμισαν πως θα πήγαινε εκεί με κάποιο άλλο μέσο
και από ευγένεια και ευσέβεια
έσπευσαν γρηγορότερα
για να Την προλάβουν
και να Την υποδεχθούν.


Όμως όταν μπήκαν μέσα
παραδόξως είδαν σε μιά κολόνα στο Ιερό
μια Εικόνα της Παναγίας με το πρόσωπό Της και το σώμα Της ολόκληρο. 
Αυτή ήταν η πρώτη και αχειροποίητη Εικόνα Της.Παρόμοια αχειροποίητη Εικόνα ήταν και εκείνη του Ιερού Μανδηλίου
με τη μορφή του προσώπου
του Κυρίου, που αποτυπωθηκε
από τον ιδρώτα
του Χριστού και θεράπευσε το βασιλιά της Εδέσσης Αύγαρο,
όταν εκείνος είχε στείλει απεσταλμένους
να Τον βρούν
για να προσευχηθεί γι’ αυτόν...Συνεχίζεται


+++

Τετάρτη 18 Αυγούστου 2021

Πέμπτη 12 Αυγούστου 2021

Τετάρτη 11 Αυγούστου 2021

Ο ΟΣΙΟΣ ΜΩΥΣΗΣ Ο ΟΥΓΓΡΟΣ (Ο Βοηθός στον πόλεμο με το πάθος της πορνείας)

+++Ο ΟΣΙΟΣ ΜΩΥΣΗΣ
Ο ΟΥΓΓΡΟΣ

Μνήμη: 26η Ἰουλίου


«Αὐτὸς ἀναδείχθηκε
ἀνώτερος ἀπὸ τὸν πάγκαλο ̓Ιωσὴφ στὴν σωφροσύνη,
γι ̓ αὐτὸ μπορεῖ νὰ βοηθήση ἀποτελεσματικὰ
ὅσους πολεμοῦνται ἀπὸ τὸ πάθος τῆς πορνείας»

+++

Σάββατο 7 Αυγούστου 2021

ΘΑΥΜΑ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ (ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙA ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΪΑΣ ΣΤΟ ΜΑΤΙ ΑΤΤΙΚΗΣ)

+++
+++

Η Αγία Θεοπρομήτωρ Άννα


+++
Η ΑΓΙΑ ΘΕΟΠΡΟΜΗΤΩΡ ΑΝΝΑ


Σύλληψις: 9η Δεκεμβρίου
Μνήμη: 25η Ἰουλίου

+++