ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020

Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020

Σάββατο 26 Δεκεμβρίου 2020

Αφιέρωμα στον Άγιο Αυξέντιο (Μέρος Α΄, Χρύσωμα Στιλβωτό)

--


ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΥΞΕΝΤΙΟ
 

Μνήμη: 13 Δεκεμβρίου

 
Η ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΤΟ 2009

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΧΡΥΣΩΜΑ ΣΤΙΛΒΩΤΟ


--

«ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΔΕΝ ΠΕΡΑΣΑΝ!»

+++«ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΔΕΝ ΠΕΡΑΣΑΝ!»

...«Τώρα πού τά μέσα μαζικῆς παραπληροφορήσεως ἀφήνουν τήν ἑορταστική τους μεταμφίεση,
γιά νά ἀποδυθοῦν στή δική τους (ἐξωθεσμική) συμμετοχή στό  παιγχνίδι τῆς ἐξουσίας
τώρα σημαίνει ἡ ὥρα τῆς μεγάλης ἀναμονῆς τῆς μόνης πραγματικά καινῆς εἰδήσεως:

«ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ»! 
(Λουκ. β΄, 11).Ὁ μόνος πραγματικός Σωτήρας!
Αὐτός πού δίνει τήν πραγματική χαρά καί διαλύει κάθε φόβο!

Δυστυχῶς, ὅμως, κανένα μέσο δέν θά ἔχει αὐτή τήν εἴδηση ὡς ἀποκλειστική!
Δέν τούς τό ἐπιτρέπει ἡ πρόσδεσή τους στό ἅρμα τῆς σκοπιμότητος
καί τῆς ἀνούσιας ἐπικαιρότητος.
Ἡ στρατευμένη δημοσιογραφία τους δέν τούς ἀφήνει οὔτε κατ’ ἐξαίρεσιν,
ἐπετειακά, νά λειτουργοῦν μέ τά κριτήρια τῆς ἀληθείας,
αὐτά πού ἐπί αἰῶνες ἐξέφραζε ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολή.
 

 

 Πόσο τραγικό καί  πόσο ἐνδεικτικό τῆς ἀλλοτριώσεως τοῦ νεοελληνισμοῦ
εἶναι τό γεγονός
ὅτι ἤδη ἐπί 96 ἔτη (1924-2020) οἱ καμπάνες
τῶν χιλιάδων Ναῶν ἀνά τήν ἐπικράτεια
δέν σημαίνουν τόν ἐρχομό τοῦ Θεανθρώπου,
τὴν ἡμέρα, κατὰ τὴν ὁποία μυριάδες Ἀγγέλων ἐν οὐρανοῖς
καί ἑκατομμύρια πιστῶν ἐπί γῆς (ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία) ψάλλουν τό

«Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῶ καί ἐπί γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκίᾳ»!

 
Πόσο ταπεινωτικό γιά τή χώρα τῶν Ἁγίων τῆς Ὀρθοδοξίας καί τῶν ἡρώων τῆς Ἐλευθερίας

εἶναι τό γεγονός τῆς ἐτήσιας ἐπαναλήψεως τοῦ ψεύδους τῶν βραδυνῶν Δελτίων Εἰδήσεων
τῆς 25ης Δεκεμβρίου, κατά τό πολιτικό ἡμερολόγιο, ὅταν ἀκοῦμε τούς ἐκφωνητές
νά μᾶς παρα-πληροφοροῦν ὅτι δῆθεν σήμερα ὅλος ὁ κόσμος ἑώρτασε τά Χριστούγεννα
καί μάλιστα μέ ἐπίκεντρο τήν Βηθλεέμ!

Καί προκλητικῶς, πρός ἐπιβεβαίωση, νά μᾶς δείχνουν-ἀναμεταδίδουν κάποια παπική τελετή
ἀπό κάποιο ἵδρυμα αὐτῆς τῆς αἱρέσεως στά μαρτυρικά Ἱεροσόλυμα ἤ τόν ἀρχηγό τοῦ κράτους τοῦ Βατικανοῦ
νά ἀσπάζεται μία κούκλα-ὁμοίωμα τοῦ Θείου Βρέφους σέ μιά θεατρική τελετή ἐντελῶς ξένη
πρός τό ἦθος καί τήν ἀπαράμιλλη πνευματικότητα τῆς Ὀρθοδοξίας.

Κι ὅμως, παρά τήν σύγχρονη ἀποστασία τῶν ποιμένων, τήν γενικευμένη ἀδιαφορία τοῦ κόσμου
γιά τή γνησιότητα τῆς Πίστεως καί τήν ραγδαία ἐκκοσμίκευση τῶν πιστῶν, ἡ πραγματική Ἀλήθεια
διασώζει ἀκόμη τά παραδοσιακά ἐξωτερικά καί κάπου-κάπου καί οὐσιαστικά χαρακτηριστικά της γνωρίσματα. 
 
 
Τά Χριστούγεννα δέν πέρασαν! 

...Μέ χαρά, ἑορτάζονται τὴν 25η Δεκεμβρίου/7η Ἰανουαρίου
 ἀπὸ ἐκατομμύρια ἀνθρώπων σέ τόπους ἱστορικούς καί μαρτυρικούς,
ἀλλά καί σέ τόπους ἐμβληματικούς γιά τήν ἱστορική μαρτυρία τῆς Ὀρθοδοξίας»...
 
 Διαμορφωμένο κείμενο ἀπὸ Εὐχετήρια ἀνάρτηση
τοῦ Ἱστολογίου «Κρυφὸ Σχολειό»:
 

Καλά καί εὐλογημένα Χριστούγεννα!

  


+++

Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020

«ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΓΕΝΝΗΜΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ...»

 +++

 

 

 
Μνήμη: 1η Σεπτεμβρίου

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

+++