* * *

*  *  *

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ


Τετάρτη 15 Ιουνίου 2011

"Νίκην ήνεγκεν τη Εκκλησία, η ση ένθεος ομολογία"

+++

Μνήμη: 2ᾳ Ἰουνίου

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος γ'. Θείας πίστεως.

Νίκην ἤνεγκε, τῇ Ἐκκλησίᾳ, ἡ σὴ ἔνθεος, ὁμολογία,
Ἱεράρχα Νικηφόρε θεόληπτε·
τὴν γὰρ Εἰκόνα τοῦ Λόγου σεβόμενος,
ὑπερορίᾳ ἀδίκως ὡμίλησας.
Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε,
δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

* * *

...Λέων ὁ πέμπτος, ὁ Ἀρμένιος, ἐγένετο βασιλεὺς ἐν ἔτει ωιγ΄ (813)
καὶ ἐκινήθη ὁ ἀλιτήριος
κατὰ τῶν ἁγίων Εἰκόνων
καὶ τῆς εὐσεβοῦς ἠμῶν πίστεως.
Ὅσους δὲ λόγους εἶπεν ἐλέγχων ὁ σεβάσμιος Πατὴρ
καὶ Ἅγιος οὗτος Νικηφόρος
πρὸς τὸν δυσσεβῆ ἐκεῖνον βασιλέα
διὰ τὴν τῶν ἁγίων Εἰκόνων προσκύνησιν,

ἀδύνατον εἶναι νὰ γράψῃ τις. Ὅθεν, ὀργισθεὶς ὁ θεομισὴς τύραννος,
κατεβίβασε τὸν Ἅγιον ἐκ τοῦ Πατριαρχικοῦ θρόνου, ἐξώρισεν αὐτὸν
καὶ ἐφυλάκισε,
προστάξας νὰ μὴ λάβῃ ὁ ἀοίδιμος
οὐδεμίαν παρ' οὐδενὸς παραμυθίαν...


Ἐδῶ ὁ σύντομος Βίος τοῦ Ἁγίου

 


+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου