+ + +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2023

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΒΕΡΚΙΟΣ, Ο ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΣ

+++
Μνήμη: 22α Ὀκτωβρίου
 
 
Δοὺς Ἀβέρκιος χοῦν χοῒ θνητῶν νόμῳ,
Θεὸς Θεῷ πρόσεισι τῷ φύσει θέσει.
Εἰκάδι δευτερίῃ Ἀβέρκιος ᾤχετο γαίης.


Οὗτος ἦτον Ἐπίσκοπος Ἱεραπόλεως Φρυγίας Σαλουταρίας, κατὰ τοὺς χρόνους Μάρκου Ἀντωνίνου, ἐν ἔτει ρπς΄ [186], ἰατρείας πολλὰς καὶ θαύματα διάφορα ἐργαζόμενος. Ἀπὸ τὰ ὁποῖα εἶναι καὶ τὰ ἀκόλουθα. Καλεσθεὶς γὰρ οὗτος νὰ ὑπάγῃ εἰς Ῥώμην, ἰάτρευσε τὴν θυγατέρα τοῦ βασιλέως, ἡ ὁποία ἐν ᾧ καιρῷ ἔμελλε νὰ ὑπανδρευθῇ, ἐνωχλήθη ἀπὸ πονηρὸν δαιμόνιον. Ταύτην οὖν ἠλευθέρωσεν ἀπὸ τὸ πάθος ὁ Ἅγιος, καὶ ἐδίωξε τὸ δαιμόνιον μακρὰν εἰς τὸν τόπον, ὁποῦ πρότερον ἐκατοίκει. Ἀφ’ οὗ πρότερον αὐτὸ ἀναγκάσθη ὑπὸ τοῦ Ὁσίου νὰ ὁμολογήσῃ τὴν κακίαν του ἐνώπιον πάντων.
 
Ἀλλὰ καὶ ὅταν ἐπήγαινεν εἰς τὴν Ῥώμην, ἐβάλθησαν ὁμοῦ εἰς ἕνα ἀγγεῖον κρασὶ καὶ λάδι. Καὶ διὰ προσευχῆς τοῦ Ἁγίου ἐφυλάχθησαν αὐτὰ ἀσύγχυτα, καὶ εὔγαιναν ἀπὸ τὸ ἀγγεῖον χωριστὰ χωριστὰ τὸ καθ’ ἕνα. Ὅταν δὲ ἔμελλε νὰ γυρίσῃ ἀπὸ τὴν Ῥώμην, ἠνάγκασεν ἕνα δαίμονα νὰ σηκώσῃ μίαν μεγαλωτάτην πέτραν. Τὴν ὁποίαν βαστάζωντας ὁ δαίμων ἔμπροσθεν εἰς ὅλους, τὴν ἐπῆγεν ἀπὸ τὴν Ῥώμην εἰς τὴν Ἱεράπολιν. Ταύτην δὲ τὴν πέτραν ἐπρόσταξεν ὁ Ἅγιος καὶ τὴν ἔβαλον ἐπάνω εἰς τὸν τάφον του, ὡσὰν μίαν νικητικὴν κολόναν.

Ἀλλὰ καὶ θερμὰ νερὰ διὰ προσευχῆς του ὁ Ἅγιος οὗτος εὔγαλεν ἀπὸ τὰ βάθη τῆς γῆς. Καὶ ἄλλα πολλότατα ἐποίησε θαύματα, κηρύττων μὲν ἀποστολικῶς εἰς ὅλας τὰς πόλεις τῆς Συρίας καὶ Μεσοποταμίας τὴν εὐσεβῆ καὶ ὀρθόδοξον πίστιν. Φιλιόνων δὲ τὰς Ἐκκλησίας καὶ πόλεις ἐκείνας, ὁποῦ εἶχον διχονοίας ἀναμεταξύ των. Διὰ τοῦτο καὶ ἰσαπόστολος παρὰ πάντων ὠνομάσθη. Καθότι καὶ αὐτὸς ἐπεριτριγύρισε πολλὴν γῆν καὶ θάλασσαν, καθὼς καὶ οἱ κορυφαῖοι τοῦ Χριστοῦ Ἀπόστολοι. 
 
Ἐπῆγε δὲ ὁ Ἅγιος καὶ εἰς τὴν Λυκαονίαν καὶ Πισσιδείαν καὶ εἰς τὴν ἐπαρχίαν τῶν Φρυγῶν, καὶ ἐπλήρωσεν ὅλας τὰς πόλεις αὐτὰς ἀπὸ τὰ ὀρθὰ δόγματα τῆς εὐσεβείας. Ἄφησε δὲ καὶ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν του Ἱεράπολιν ἕνα βιβλίον, γεμάτον ἀπὸ διδασκαλίας, τὸ ὁποῖον ἄριστα συνέγραψεν ὁ ἴδιος.
 
Οὕτω λοιπὸν ζήσας ὁ ἀοίδιμος ἐν ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ, καὶ πανταχοῦ διαλάμψας μὲ λόγια καὶ ἔργα καὶ θαύματα, καὶ φθάσας εἰς χρόνους ἑβδομήκοντα δύω, πρὸς Κύριον ἐξεδήμησε.+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου