ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Τετάρτη 28 Μαρτίου 2012

Ο ΑΓΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΠΑΠΑΣ ΡΩΜΗΣ

+++Ο ΑΓΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΠΑΠΑΣ ΡΩΜΗΣ


Μνήμη: 15 Μαρτίου

Ὁ Ἅγιος Πατὴρ ἡμῶν Ζαχαρίας κατήγετο ἐκ Καλαβρίας.
Ἐξελέγη Ἀρχιεπίσκοπος (Πάπας) Ρώμης κατὰ τὸ ἔτος
741,
ὅτε ἐβασίλευεν εἰς τὴν Ἀνατολὴν Κωνσταντῖνος Ε΄, ὁ Κοπρώνυμος.

Τούτου τοῦ δυσσεβοῦς καὶ δυσωνύμου βασιλέως, ὁ Ἅγιος
κατήγγειλε σθεναρῶς καὶ γενναίως τὴν αἱρετικήν,
ἤτοι εἰκονομαχικὴν πολιτικὴν διὰ δύο ἐπιστολῶν του.

Ἧτο ὁ τελευταῖος χρηματίσας ἑλληνικῆς καταγωγῆς Πάπας Ρώμης,
ἐκοιμήθη δὲ ἐν εἰρήνῃ τὸ ἔτος
752.+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου