ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2012

Ο ΕΧΕΦΡΩΝ ΚΑΙ Ο ΑΦΡΩΝ... (Εικόνα: Ο Καλός Κυρηναίος 10)

+++
11

Πῶς ἀντιμετωπίζουν τὶς συμφορές, ὁ ἐχέφρων (αὐτὸς ποὺ ἔχει μυαλό)
καὶ ὁ ἄφρων
(αὐτὸς ποὺ δὲν ἔχει μυαλό)

Ὁσίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ«Ὁ μὲν ἐχέφρων, τῶν θείων κριμάτων τὴν ἰατρείαν ἀναλογιζόμενος,
εὐχαρίστως φέρει τὰς διὰ τούτων ἐπισυμβαινούσας αὐτῷ συμφοράς,
μηδένα ἄλλον τούτων αἴτιον, ἢ τὰς ἑαυτοῦ ἁμαρτίας λογιζόμενος.
Ὁ δὲ ἄφρων, τὴν τοῦ Θεοῦ ἀγνοῶν σοφωτάτην Πρόνοιαν,
ἁμαρτάνων καὶ παιδευόμενος, ἢ τὸν Θεὸν ἢ τοὺς ἀνθρώπους
τῶν ἑαυτοῦ κακῶν αἰτίους λογίζεται»

(Περὶ Ἀγάπης, Ἑκατοντὰς Β´, § μς´, Φιλοκαλία τ. Β´, σελ. 20)

+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου