+ + +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Δευτέρα 22 Αυγούστου 2016

Η Ευσεβής Αυτοκράτειρα και Υπέρμαχος των Αγίων Εικόνων Ειρήνη η Αθηναία

+++

Η ΕΥΣΕΒΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΕΙΡΑ
ΚΑΙ ΥΠΕΡΜΑΧΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ
ΕΙΡΗΝΗ Η ΑΘΗΝΑΙΑ
(Μνήμη: 9ῃ Αὐγούστου)
Ἡ εὐσεβὴς Εἰρήνη ἦταν σύζυγος τοῦ αὐτοκράτορα Λέοντος Δ΄
καὶ καταγόταν ἀπὸ τὴν Ἀθήνα.
Ἐνῶ ὁ διωγμὸς κατὰ τῶν ἱερῶν Εἰκόνων συνεχιζόταν ἀμείωτος
ἀπὸ τὸν σύζυγό της, αὐτὴ συνέχιζε νὰ τὶς τιμᾶ κρυφά.
Ὅταν ἀποκαλύφθηκε ὁ αὐτοκράτορας σταμάτησε
νὰ ἔχει μαζί της ὁποιαδήποτε σχέση.
Μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Λέοντος, ἡ Εἰρήνη ἀνέλαβε τὴν κηδεμονία
τοῦ δεκάχρονου υἱοῦ της Κωνσταντίνου καὶ διακυβέρνησε
ὡς ἀντιβασίλισσα τὴν Αὐτοκρατορία γιὰ δέκα σχεδὸν χρόνια.


Φρόντισε
γιὰ τὴν ἐκλογὴ τοῦ Ἁγίου Ταρασίου στὸν Πατριαρχικὸ θρόνο,

καὶ συνεκάλεσαν μαζὶ τὴν Ἁγία Ἐβδόμη Οἰκουμενικὴ Σύνοδο,
στὴν Νίκαια τῆς Βιθυνίας τὸ 786, ἡ ὁποία ἐπεκύρωσε
τὴν τιμὴ καὶ προσκύνηση τῶν σεπτῶν Εἰκόνων.
Ἔχαιρε τῆς ἀγάπης
τοῦ λαοῦ της, ἕνεκα τῆς εὐσεβείας της,

τῶν πολλῶν κοινοφελῶν ἔργων, τὰ ὁποῖα φιλοπόνως ἐνήργησε,
ὅπως ἀνεγέρσεις Μοναστηρίων, Ναῶν, ξενώνων,
νοσοκομείων,
κοιμητηρίου γιὰ τοὺς πτωχούς κ.
ἄ. , ἀλλὰ καὶ τῶν φορολογικῶν
ἐλαφρύνσεων,
τὶς ὁποῖες φιλανθρώπως φερομένη κατόρθωσε νὰ ἐπιτύχει.
Ἀφοῦ ἐκτοπίστηκε ἀπὸ τὸν υἱό της Κωνσταντῖνο τὸ 790,
ἐκλήθη κατόπιν καὶ πάλι νὰ συμβασιλεύση μαζί του
καὶ ὑπῆρξε ἡ πρώτη γυναίκα ποὺ ἐστέφθη αὐτοκράτειρα.
Ὅταν ἀργότερα ἐκθρονίστηκε ἀπὸ τὸν Νικηφόρο τὸν Α΄,
ἀποσύρθηκε σὲ Μονή, τὴν ὁποία ἡ ἴδια εἶχε ἱδρύσει στὴν Πριγκηπόνησο
καὶ κατόπιν ἐξορίσθηκε στὴν Λέσβο,
ὅπου καὶ παρέδωσε
ἐν βαθυτάτῃ μετανοίᾳ
τὴν εὐσεβὴ ψυχή της στὸν Θεό.


+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου