+ + +

+ + +

* * *

*  *  *

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ


Τρίτη 4 Ιανουαρίου 2011

Η εικόνα της Γεννήσεως

--

᾿Επὶ τοῖς ἱεροῖς Γενεθλίοις
τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ


῾Η Εἰκόνα τῆς Γεννήσεως

«Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί...»

Νίκου Ζία, ᾿ΑρχαιολόγουΗ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ
γιορτάζεται ἀπὸ τὴν ῾Αγία ᾿Ορθόδοξο
᾿Εκκλησία
δοξολογικὰ καὶ συνάμα κατανυκτικά.
῾Η ἡδυμελὴς
ὑμνογραφία καὶ ἡ εἰρηνόχυτη εἰκονογραφία
μὲ θαυμαστὸ τρόπο
ἐκφράζουν τὸ μέγα γεγονός.
Μέσα στὸ χῶρο τῆς ᾿Εκκλησίας ὁ ᾿Ορθό
δοξος Χριστιανὸς
ζεῖ τὸ Μυστήριο τῆς Σαρκώσεως μὲ τὶς αἰσθήσεις του,

ποὺ μεταμορφώνονται γιὰ νὰ γίνουν μέσα ἐπικοινωνίας μὲ τὸ ἄρρητο.
Προσκυνώντας τὴν εἰκόνα τῆς Γεννήσεως ἀνταποκρίνεται
στὸ κέλευσμα
τῆς ψαλμωδίας «δεῦτε ἴδωμεν πιστοὶ» καὶ «βλέπει»
μὲ τὰ μάτια του τὴν
θεολογία τῆς Σαρκώσεως αἰσθανόμενος τὴν εὐφροσύνη
τῆς θείας
συγκαταβάσεως καὶ κενώσεως.
Τὸ πνευματικὸ μεγαλεῖο, τὸ μυστικὸ βάθος καὶ τὸ αἰσθητικὸ κάλλος
τῆς ᾿Ορθοδόξου τέχνης συνεργοῦν στὴ μετοχὴ τοῦ πιστοῦ
στὸ
καλοάγγελτο γεγονὸς τῆς ᾿Ενανθρώπησης...

Ὁλόκληρη ἡ Μελέτη ἐδῶ
--

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου