* * *

*  *  *

* +++ *ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2011

Άγια Θεοφάνια (Αγ. Ιωάννου Χρυσοστόμου)

--...Τί ποιεῖς, Δέσποτα; καὶ ἄνω Υἱὸς βασιλέως,
καὶ κάτω Υἱὸς βασιλέως· καὶ οὐδαμῶς σκῆπτρον βασιλικόν;
Δεῖξόν σου τὴν ἀξίαν· τί μόνος καὶ λιτὸς παραγέγονας;
ποῦ Σου τὸ τῶν ἀγγέλων στῖφος; ποῦ τὸ τῶν ἀρχαγγέλων τάγμα;
ποῦ Σου ἡ ἑξαπτέρυγος τῶν Χερουβὶμ λειτουργία;
...


Διαβᾶστε ὁλόκληρο τὸν Λόγο τοῦ Ἁγίου ἐδῶ

--

2 σχόλια: