ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Σάββατο 21 Αυγούστου 2021

Άγιος Αιμιλιανός , Επίσκοπος Κυζίκου

--


ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ
ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΖΙΚΟΥ


(Μνήμη: 8ῃ Αὐγούστου)
Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης.

Τῆς τοῦ Λόγου Εἰκόνος διαγράψας τὴν ἔλλαμψιν,
Αἰμιλιανὲ Ἱεράρχα, διὰ βίου ὀρθότητος,
τὴν ἔνσωμον Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ, ἐδίδαξας τιμᾶσθαι εὐσεβῶς·
διὰ τοῦτο ὡς ποιμένα καὶ ἀθλητήν, τιμῶμέν σε κραυγάζοντες·
δόξα Τῷ παρασχόντι σοι ἰσχύν, δόξα Τῷ σὲ στεφανώσαντι,
δόξα Τῷ δωρουμένῳ διὰ σοῦ, πᾶσι τὴν ἄφεσιν.

Ο άγιος Αιμιλιανός έζησε μεταξύ 8ου και 9ου αιώνα
και ήταν Επίσκοπος Κυζίκου, από το 787 μέχρι το 815.
Υπήρξε ένθερμος ζηλωτής και Ομολογητής της Ορθοδόξου πίστεως.
Αγωνίστηκε με σθένος εναντίον της αιρέσεως των εικονομάχων
και πρωτοστάτησε στην αναστήλωση των ιερών Εικόνων.

--

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου