* *** *

*  ***  *

+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Τρίτη 24 Απριλίου 2012

ΕΞΙΣ (ΔΕΥΤΕΡΑ ΦΥΣΙΣ)

+++


Ἕξις θέλει νὰ εἰπῇ, μία μεγαλωτάτη εὐκολία,
ὅπου νὰ λάβῃ τινὰς εἰς τὴν ἀρετὴν ἢ εἰς τὴν κακίαν
ἢ εἰς ἄλλο κανένα ἔργον καὶ τέχνην,
ἡ ὁποία εὐκολία ἀποκτᾶται καὶ γίνεται ἀπὸ πολυχρονίους
καὶ συνεχεῖς πράξεις καὶ ἐνεργείας τῆς ἀρετῆς ἢ κακίας
ἢ τοῦ ἔργου καὶ τῆς τέχνης·
δι' ὃ καὶ ἡ τοιαύτη ἕξις, δευτέρα φύσις ὀνομάζεται·
ἐπειδή, καθὼς καὶ ἡ φύσις, οὔτω καὶ αὐτὴ
εὐκολώτατα προβάλλει τὰς ἐνεργείας της.
+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου