+ + +

+ + +

* * *

*  *  *

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ


Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2011

Σημειώσεις Εικονολογικές 3+++

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ
(Σύγχρονου δήθεν Αγιογράφου)

3

...Ὥσπερ ἡ τιμὴ τῆς Εἰκόνος πρὸς τὸ πρωτότυπον διαβαίνει,
οὕτω καὶ τὸ ἐναντίον...

...Πρόσχες καλῶς μὴ φειδόμενος κόπου,
ἀλλὰ μεθ' ὅσης πλείστης ἐπιμελείας καὶ προθυμίας
νὰ ἐκπαιδευθῇς καὶ νὰ μάθῃς αὐτὴν τὴν Τέχνην ἐντελέστατα
διότι αὐτὸ τὸ ἔργον εἶναι θεῖον, καὶ γὰρ Θεοπαράδοτον,
καὶ τοῦτο πασίδηλον καὶ ἀπὸ ἄλλα πολλά,
ἐξαιρέτως δὲ ἀπὸ τὴν ἀχειροποίητον καὶ σεβασμίαν Εἰκόνα,
ὅπου Αὐτὸς ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστὸς
ἐκμάξας τὸ πανάγιόν Του Πρόσωπον ἀπέστειλε
πρὸς τὸν ἐν Ἐδέσσῃ τοπάρχην Αὔγαρον·
τὸ ἐν τ
ῷ Ἁγίῳ Μανδηλίῳ θεῖον Αὐτοῦ ἐκτύπωμα.

Ὅτι δὲ καὶ τ
ῇ Ὑπεράγνῳ Μητρὶ Αὐτοῦ τὸ τοιοῦτον εὐαπόδεκτον
καὶ ἀρεστὸν ἐφάνη, γνωστὸν τοῖς πᾶσι
...
(Ἀπὸ τὸ βιβλίο "ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ",
Ἱερ/χου Διονυσίου, τοῦ ἐκ Φουρνᾶ)+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου