* * *

*  *  *

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ


Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2011

Άγιος Αλύπιος ο κιονίτης

--
Μνήμη: 26 Νοεμβρίου
 
...φοῦ ἔκαμεν εἰς τὴν καλύβην ὀλίγον καιρόν, ἠθέλησε νὰ γίνῃ μετέωρος
καὶ βλέπων εἰς τάφον στῦλον, εἰς τὸ ἄνω μέρος τοῦ ὁποίου εἶχον θεμελιωμένον 
ἀπὸ παλαιὸν καιρὸν ταυρολέοντα, ἔβαλεν εἰς τὸν νοῦν του νὰ τὸν κρημνίσῃ ἐκεῖθεν
καὶ νὰ οἰκήσῃ αὐτὸς εἰς τὸν κίονα. Ὅθεν ἐπῆγεν εἰς τὴν χώραν καὶ ἐπῆρε μίαν Εἰκόνα
τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ, ἕνα Σταυρὸν καὶ ἕνα μοχλὸν σιδηροῦν, μὲ τὸν ὁποῖον ἐξερρίζωσε
μετὰ βίας ἀπὸ τὸν στῦλον τὸ ξόανον, διότι ἦτο ἀνδρεῖος καὶ εἶχε μεγάλην σωματικὴν δύναμιν· ἀφοῦ δὲ ἐκρήμνισεν αὐτό, ἔβαλε τὸν Σταυρὸν ὡς τρόπαιον τοῦ Χριστοῦ
καὶ τὴν Εἰκόνα Αὐτοῦ...
 

1 σχόλιο: