+ + +

+ + +

* * *

*  *  *

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ


Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 2011

Το Θαύμα της κεραμίδος

--


Τὸ Θαῦμα τῆς κεραμίδος


Ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Πατρὸς ἡμῶν

Σπυρίδωνος, Ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος

τοῦ Θαυματουργοῦ

Μνήμη: 12ῃ Δεκεμβρίου


...Ἀφοῦ εἶπε ταῦτα ὁ Ἅγιος, ἐποίησε τὸ σημεῖον
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ μὲ τὴν δεξιάν, ἐκράτει δὲ
μὲ τὴν ἀριστερὰν τὴν κεραμίδα καὶ λέγει·
«Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρός», καὶ εὐθύς,
ὢ τῶν θαυμασίων Σου, Χριστὲ βασιλεῦ!
τὸ πῦρ ἐκ τοῦ ὁποίου ἦτο ἐψημένη ἡ κεραμίς,
ἀνέβη πρὸς τὰ ἄνω·
λέγει εἶτα «καὶ τοῦ Υἱοῦ», καὶ εὐθὺς τὸ ὕδωρ
δι’ οὗ ἐπλάσθη αὕτη ἔρρευσε πρὸς τὰ κάτω·
λέγει πάλιν· «καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος»,
καὶ ἀνοίξας τὴν χεῖρά του, εἶχε μείνει ἐν αὐτῇ
μόνον τὸ χῶμα ἐξ οὗ κατεσκευάσθη αὕτη.
..

Διαβᾶστε τὴν ὁμολογία πίστεως τοῦ Ἁγίου καὶ τὸ συγκλονιστικὸ θαῦμα ἐδῶ

--

1 σχόλιο: