+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2010

Το παραδεισένιο περιστεράκι της Αγιογραφίας Ζ΄

--
Η ΦΤΕΡΟΥΓΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

Η ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ μοιάζει, ὅπως ἔχουμε ἀναφέρει
στὴν Εἰσαγωγή,
μὲ ἕνα Παραδεισένιο Περιστεράκι.
Φέρνει στὴν Γῆ τὸν Ποιητὴ τοῦ Οὐρανοῦ καὶ τῆς Γῆς·
τὸν Χριστό μας, δηλαδὴ τὴν Εἰκόνα Του.

Ἐπίσης, ἀνεβάζει τὶς προσευχὲς τῶν πιστῶν ἀνθρώπων,
δοξολογίες, εὐχαριστίες καὶ παρακλήσεις,
τὴν τιμὴ καὶ τὴν προσκύνησή τους,
στὸν Θρόνο τοῦ Θεοῦ, τὸν Οὐρανό.Αὐτὸ γίνεται, διότι σύμφωνα μὲ τὸν Μέγα Βασίλειο
καὶ τοὺς Ἱεροὺς Πατέρες μας τῆς Ἁγίας Ἑβδόμης Οἰκουμενικῆς Συνόδου

«Ἡ τιμὴ τῆς Εἰκόνος, ἐπὶ τὸ πρωτότυπον διαβαίνει».

Τὴν μία του φτερούγα τὴν ὀνομάζουν θεωρία, ἐνῶ τὴν ἄλλη πρακτική.

* * *

«Τὴν θεωρία τῆς Ἁγιογραφίας τὴν συναποτελοῦν τὰ Πατερικὰ κείμενα».
Αὐτὴ τὴν σοφὴ ἀπάντηση μᾶς ἔδωσε ὁ Δάσκαλος μας,
ὅταν τὸν ρωτήσαμε γι’ αὐτὸ τὸ θέμα.

Προκειμένου νὰ τὴν ἀποκτήσουμε,
ὅσοι συνεργαζόμαστε μὲ τὸ Παραδεισένιο Περιστεράκι,
χρειάζεται νὰ κάνουμε ὁρισμένα πράγματα:


Ὀφείλουμε, πρῶτα ἀπ’ ὅλα, νὰ ἀκοῦμε μὲ προσοχὴ τὰ κηρύγματα
τῶν Πνευματικῶν μας Πατέρων καὶ νὰ πειθαρχοῦμε
στὶς παραινέσεις καὶ συμβουλές τους.
Ἐπίσης εἶναι πολὺ σημαντικὸ νὰ μελετᾶμε συνεχῶς,
μὲ ζῆλο καὶ ἐπιμέλεια.

Χρειάζεται ὅμως καὶ νὰ προσπαθοῦμε ταυτοχρόνως
νὰ ἐφαρμόζουμε στὴν πράξη, στὴν καθημερινὴ ζωή μας,
πάντοτε βέβαια μὲ τὴν εὐλογία καὶ καθοδήγηση τοῦ Πνευματικοῦ μας,
τὰ ὅσα διδάσκουν ἡ Ἁγία Γραφή, τὰ Πατερικὰ βιβλία,
τὰ Συναξάρια μὲ τοὺς βίους τῶν Ἁγίων
καὶ κάθε ὠφέλιμο πνευματικὸ κείμενο.
..
--

1 σχόλιο: