+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2010

Θέλουμε την "Μαγεία" ή την χαρά των Χριστουγέννων;

--
Θέλουμε τὴν «μαγεία»
ἢ τὴν χαρὰ τῶν Χριστουγέννων;


Σκοπὸς τῆς ᾿Ενανθρώπησης εἶναι ἡ θέωση τοῦ ἀνθρώπου


...ΑΣΦΑΛΩΣ τὰ Χριστούγεννα ἔχουν νόημα
βαθύτατα πνευματι
κό, ἅγιο καὶ σωτήριο.
Διότι, μ᾿ αὐτὰ δὲν ἑορτάζουμε ἕνα ὁποιοδή
ποτε γεγονός,
ὡς καὶ ἐθνικὸ ἀκόμη, ἀλλὰ τὴν ἴδια τὴν ἐμφάνιση,

μὲ σάρκα καὶ ὀστά, τοῦ Θεοῦ στὴν γῆ κι ἀνάμεσά μας.

Μᾶς
τίμησε ἰδιαίτερα μὲ τὴν ᾿Επίσκεψή Του αὐτή,
ὑπέροχα, ἀνυπέρ
βλητα, μοναδικά, καθὼς ἕνωσε
τὴν δική μας ἀνθρώπινη φύση μὲ
τὴν δική Του τὴν Θεϊκή.
῎Ετσι ἔχουμε τὴν ἐμφάνιση τοῦ Θεανθρώπου στὴν ἱστορία.
Τὴν
ἕνωση τοῦ κτιστοῦ πλάσματος, μὲ τὸν ἴδιο
τὸν ῎Ακτιστο Πλάστη
καὶ Θεό.

Σκοπὸς δὲ αὐτῆς τῆς Θείας παρέμβασης,
εἶναι ἡ Θέωση τοῦ ἀνθρώπου.


῾Οπότε, μὲ τὰ Χριστούγεννα δὲν κάνουμε τίποτ᾿ ἄλλο τελικά,
ἀπ᾿ τὸ νὰ ζοῦμε τὴν ἀναδημιουργία μας, τὴν ἀνάπλασή μας
ἀπ᾿
τὸ κατάντημα, στὸ ὁποῖο μᾶς ὁδήγησε ἡ ἁμαρτία,
ὥστε νὰ ἐπανέλ
θουμε πάλι στὴν προτέρα μας κατάσταση...

Μπορεῖτε νὰ διαβάσετε τὸ πλῆρες κείμενο ἐδῶ

2 σχόλια: