+ + +

+  +  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΤΜΗΜΑ " Ἐ.Ἐ.Ε." (Οἱ Εἰκονογραφικοὶ Τύποι τῆς Παναγίας)

+++


ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΤΜΗΜΑ


Ἐνημέρωση γιὰ τὸν Καταστατικὸ Χάρτη τοῦ Ἐργαστηρίου
καὶ τὸ Πρόγραμμα τοῦ Γυναικείου Τμήματος,
ἀπὸ τὴν Ὁσιωτάτη Μοναχὴ Σεραφεῖμα Ἁγιοαγγελίτισσα,
στὰ Ἐγκαίνια τῆς Νέας Περιόδου

καὶ
ἀναφορὰ στοὺς Εἰκονογραφικοὺς Τύπους τῆς Παναγίας,
ἀπὸ τὴν Πρεσβυτέρα Ἀγγελικὴ Τερζάκη
...Γιὰ νὰ κατανοήσουμε τὸ κλῖμα στὸ ὁποῖο κινεῖται τὸ Ἐργαστήριό μας αὐτό,
ἂς μοῦ ἐπιτρέψετε νὰ ἐπαναφέρω στὴν ἐν Χριστῷ μνήμη Σας τὰ λόγια
τοῦ πολυσεβάστου Ποιμενάρχου μας στὴν καταληκτήριο προσλαλιά του στὴν Ἐκδήλωσι
ἐπὶ τῇ λήξει τῶν Μαθημάτων Ἁγιογραφίας τῆς προηγουμένης Περιόδου:
«συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ “νεανίσκοι καὶ παρθένοι, πρεσβύτεροι μετὰ νεωτέρων”,
καὶ ἐργάσθηκαν συνειδητὰ καὶ ἐπίμονα στὴν προοπτικὴ τοῦ Ὀρθοδόξου Ἤθους:
ἀπὸ τὸ “ἐγὼ”στὸ “ἐμεῖς”,
δηλαδὴ στὴν συν­ειδητοποίησι, ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι μία Οἰκογένεια,
ἕνα Σῶμα, ἕνας ἀλληλέγγυος ζωντανὸς Ὀργανισμός...
Ἡ Ἕνωσις  αὐτή, ἐν προκειμένῳ μέσῳ τῆς συνεργατικότητος στὴν Διακονία τῆς Ἁγιογραφίας,
δίδει μαρτυρία μιᾶς αὐθεντικῆς “Χριστοφάνειας”, καθιστᾶ ὁρατὸ τὸν Χριστό».
Αὐτὸ τὸ Ὅραμα καὶ αὐτὴ ἡ Ἄσκησις τῆς ὑπερβάσεως τοῦ «ἐγὼ» πρὸς τὸ «ἐμεῖς» εἶναι τρόπον τινὰ ἕνας ἄγραφος Καταστατικὸς Χάρτης τοῦ Ἐργαστηρίου μας,
καὶ ἐπιθυμοῦμε νὰ διαποτίση ὅλες τὶς μορφὲς τῶν δραστηριοτήτων του,
οἱ ὁποῖες πολλαπλασιάζονται στὴν Νέα αὐτὴ Περιόδο....+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου