* * *

*  *  *

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ


Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2012

«ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΟΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΠΙΔΩΝ...» (Εικόνα: Ο Καλός Κυρηναίος 8)

+++


«ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΟΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΠΙΔΩΝ...»

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές·

Ἀρχίζει τὸ νέο ἔτος καὶ ἐπιστρέφουμε πάλι στὴν θάλασσα,
στὶς ρίζες
μας, στὶς ἀπαρχὲς τῆς Ἱστορίας, στὸ Ὕδωρ,
στὸ αἰώνιο αὐτὸ σύμβολο
τῆς μητρότητας:
«Καὶ ἐκάλεσεν ὁ Θεὸς τὴν ξηρὰν γῆν· καὶ τὰ
συστήματα τῶν ὑδάτων ἐκάλεσε θαλάσσας· καὶ
εἶδεν ὁ Θεός, ὅτι καλόν»· «καὶ Πνεῦμα Θεοῦ
ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος» (Γεν. α΄ 10 καὶ 2).
Ἀλλὰ ἐπίσης, ἐπιστρέφουμε στὶς ἀπαρχὲς
τῆς Παλιγγενεσίας μας, τῆς ἀνανεώσεως τῆς
Δημιουργίας καὶ τοῦ Ἀνθρώπου: ἡ δημόσια
δρᾶσις τοῦ Χριστοῦ μας ἐγκαινιάσθηκε στὴν
Λίμνη τῆς Τιβεριάδος καὶ τὸν Ἰορδάνη ποταμό,
ὅπου καὶ πάλι τὸ Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι παρὸν
ἐν
εἴδει Περιστερᾶς.

Ἡ ἄνοδος τοῦ ἡλίου ἀπὸ τὸ ναδὶρ τοῦ Δεκεμβρίου
πρὸς τὸ ζενὶθ τοῦ Ἰουνίου· ἡ αὔξησις τοῦ Φωτός·
ἡ πορεία πρὸς τὴν Ἄνοιξι καὶ τὸ Πάσχα· ἡ ἀνανέωσις τοῦ
χρόνου,
σφραγίζονται μὲ τὴν πλησιφαῆ καὶ ἐλπιδοφόρα Ἑορτὴ τῶν
Φώτων,
μὲ τὴν Ἀποκάλυψι τῆς Τρισηλίου Θεότητος.

Τώρα φωτίζεται ἡ Κτίσις· ἡ θάλασσα γλυκαίνει· ἡ φύσις ἠμερεύει·
ἀνανεώνονται τὰ Ὁράματα· ξαναρχίζουν τὰ Ταξίδια τῆς Ἐλπίδας
ἐπάνω
στὰ ἁγιασμένα ὕδατα, μὲ εὐχὲς χαρούμενες καὶ ἐγκάρδιες.
Ὁ χριστοφώτιστος λαός μας, διαποτισμένος ἀπὸ τὸν θαλασσογέννητο
Πολιτισμό μας, συνηθίζει γιὰ κάθε ταξιδιάρικο καράβι
νὰ τραγουδάη
μὲ ἁπλότητα καὶ πίστι:

«Στὴν πλώρη κάθετ᾿ ὁ Χριστός, στὴ μέση ἡ Παναγία μας,
καὶ στὸ
τιμόνι στέκεται ὁ Ἅϊ Νικόλας».

Τὰ ἅγια Εἰκονίσματα ἦσαν πάντοτε μαζὶ μὲ τοὺς θαλασσοδαρμένους
καὶ ἁρμυροποτισμένους ναυτικούς μας, μαζὶ μὲ τὸ ἀκοίμητο καντήλι.

* * *

Σήμερα λοιπόν, Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί, σήμερα στὴν ἀρχὴ τοῦ 2012,
ἄς ἀνανεώσουμε τὴν εὐλογημένη Παράδοσί μας!
Μέσα στὸ Ἄκτιστο Φῶς τῆς Ἁγίας Τριάδος, μὲ συντροφιὰ τὴν Θεοτόκο
καὶ τοὺς Ἁγίους, ἄς συνεχίσουμε τὴν ποντοπορία μας πλησίστιοι
στὴν θάλασσα τῶν Ὁραμάτων καὶ τῶν Ἐλπίδων
γιὰ μία ἀνακαινισμένη
Ἑλλάδα.
Ἄς ἐξορκίσουμε τὴν μεμψιμοιρία, τὴν ἀρνητικὴ ψυχολογία
καὶ τὴν
μοιρολατρικὴ στάσι!
Ἡ κρίσις, ἡ ὁποιαδήποτε κρίσις, ἀποτελεῖ ἱστορικὴ εὐκαιρία
γιὰ μία
βαθμιαία, ἀλλὰ ριζικὴ ἀλλαγὴ σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς, σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα.

Ἄς ξαναγίνουμε δημιουργικοί!

Ἄς μὴν ἐπιτρέψουμε στὴν πολυεπίπεδη καὶ πολύμορφη κρίσι
νὰ μᾶς
ἐξουθενώση καὶ συντρίψη!
Πίσω ἀπὸ τοὺς ἀριθμοὺς καὶ τὶς
στατιστικὲς εὑρίσκονται ἄνθρωποι
καὶ αὐτοὶ τελικὰ προσδιορίζουν τοὺς ἀριθμούς:
μὲ τὴν ἀνανέωσι τῆς Δημιουργικότητας

· τὴν ἀναζωογόνησι τῆς Κοινωνίας τῆς Ἀλληλεγγύης·
μὲ τὴν αὐτοθυσία γιὰ νὰ ἐπανιδρυθῆ
τὸ Κράτος Δικαίου,
νὰ ἀναστηλωθοῦν
οἱ Θεσμοὶ καὶ Κανόνες, νὰ βιωθῆ
μὲ συνέπεια ἡ Ἀξιοπρέπεια τοῦ Ἄλλου.

Ἄς ἐντείνουμε τὶς ἐλπιδοφόρες προσευχές μας
καὶ τὴν δημιουργικὴ
μετάνοιά μας!

Ὁ Χριστός μας νὰ φωτίζη τὴν Ἡγεσία τῆς Χώρας μας,
Πνευματικὴ-
Πολιτικὴ-Οἰκονομική, ὥστε Αὐτὴ νὰ ἐκπέμπη
Ὅραμα, Ἐλπίδα,
Δημιουργικότητα!

Εἶναι πλέον καιρός, ὑπὸ τὸ ἄπλετο Φῶς τῶν Ἁγίων Θεοφανίων,
νὰ
περάσουμε ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα τῆς μιζέριας καὶ τῆς διεθνοῦς ἀναξιοπιστίας,
στὴν Ἑλλάδα τῆς Δημιουργίας, τὴν Ἑλλάδα ποὺ θὰ εἶναι ἀντάξια
τοῦ Πολιτισμοῦ καὶ τῆς Ἱστορίας της.

Εἴθε ἡ Θεία Πρόνοια νὰ εὐλογήση τώρα νὰ εἰσέλθη ἡ Πατρίδα μας
ὁριστικὰ σὲ μία θετικὴ καὶ κατὰ πάντα ἀνορθωτικὴ πορεία!

«Καὶ ἀντὶ τῆς (θαμνώδους) στοιβῆς, ἀναβήσεται (ὑψίκορμος) κυπάρισσος
· ἀντὶ δὲ τῆς (δυσόσμου) κονίζης, ἀναβήσεται (εὐώδης) μυρσίνη»...

Ἀμήν! Ἀμήν! Ἀμήν!


(Ἀπόσπασμα ἀπὸ Ἑόρτιο μήνυμα Θεοφανίων 2012)
8


+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου