+ + +

+ + +

* * *

*  *  *

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ


Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2012

Ο Άγιος Ιωσήφ ο Νέος, ο Καππαδόκης

--

Μνήμη: 1η Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα


...῾Ο ῞Αγιος ᾿Ιωσὴφ ἦταν ἀκριβῶς ὅπως
τὸν εἶχαν περιγράψει οἱ συγγενεῖς του:
ὑψηλός, μὲ ἕνα ἔνδυμα σὰν ρᾶσο καὶ γιλέκο, μὲ τὸ θυμιατὸ στὸ δεξὶ χέρι
καὶ ἕνα κομβοσχοίνι στὸ ἄλλο...
Τὸ πρόσωπό του ἦταν ἀγγελικό!...
Τελικά, ἡ εὐσεβὴς αὐτὴ πιστή, μετὰ ἀπὸ διάφορες δοκιμασίες,
κατώρθωσε κατὰ τὸ ἔτος 1989 νὰ ἑτοιμάση
ἕνα πρῶτο σκίτσο τοῦ ῾Αγίου ᾿Ιωσήφ,
βάσει τοῦ ὁράματος ποὺ εἶδε,
προκειμένου νὰ ἁγιογραφηθῆ
ἐν συνεχείᾳ ἡ Εἰκόνα του.
῾Η αἴσθησις ὅμως τῆς ἱερότητος τοῦ ἔργου αὐτοῦ
καὶ τῆς εὐθύνης της
ὠθοῦσαν αὐτὴν νὰ προσεύχεται
μὲ συντριβὴ καὶ ταπείνωσι στὸν ῞Αγιο,
ζητώντας νὰ ἐπιβεβαιωθοῦν
καὶ μὲ ἄλλο τρόπο τὰ χαρακτηριστικά του,
ὥστε νὰ μὴν ὑπάρχη
καμμία σχετικὴ ἀμφιβολία.
῾Ο καιρὸς πέρασε...
Καὶ ὁ ἱερὸς ᾿Ιωσὴφ «ἀπάντησε»...

Διαβᾶστε τὸν Βίο τοῦ Ἁγίου ἐδῶ

--

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου